หน้าแรก » ตั๊กแตน ชลดา » คอร์ดเพลง เจริญสติ – ตั๊กแตน ชลดา

คอร์ดเพลง เจริญสติ – ตั๊กแตน ชลดา

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง เจริญสติ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Am |

 
แดดจะร้
อนรถจะ
ติดอย่าไป
Em 
คิดให้มันวุ่น
Am 
วาย
 
แฟนมี
กิ๊ก 
 
ก็คลิ๊กคนใ
หม่ 
 
อย่าใส่
Em 
ใจคนไม่รั
Am 
กดี
 
เชิญทา
Dm 
งนี้ 
 
มาทา
งนี้.
.. 
 
เจริญ
E7 
สติ 
 
กันนิส.
Am 
..นึง

INSTRU | Am G | F E | Am G | F E | Am |
INSTRU | Am | Am | G | Am |
INSTRU | Am | Am | G | Am | E | Am |

 
ปล่อย
Am 
วางมันไว้ซักวันก็ดี
 
เชิญมาทาง
นี้เจริญส
ติกันนิส
นึง
 
อ่ะสาย
Am 
ย่อสายเด้งสาย
Dm 
ดึง 
 
(อ้าๆ)
 
สาย
Am 
ย่อสายเด้งสาย
Dm 
ดึง
 
เจริญสตินิด
นึง.. 
 
ถึงเวลาต้องปล่อย
Am 
วาง 
 
 
 
Am 

 
รัก
Am 
จางทางรักเริ่มตีบตัน
 
สิ่งที่วาด
ฝัน 
 
มัน
พังกะทนเ
อา
 
หวยไม่
Am 
ถูก เงินเดือนต่ำ ช้ำใจเ
Dm 
รา 
 
(อ้าๆ)
 
รักคน
Am 
ผิดคิดจนแก่แท้จริงเ
Dm 
รา
 
เจริญสติเบ
าๆ 
 
อ้ะเข้ามาสนุก
Am 
กัน 
 
 
 
Am 

โอวววววววว โห๊ะโอโห๊ะโอววว
 
โห๊ะโอโห๊ะโ
อวววโห๊ะโอโห๊ะโ
อววว
 
เจริญสติกันนิส.
Am 
..นึง 
 
 
 
Am 

 
อย่าเพิ่งใจร้
อน 
 
มารำมาฟ้
อนกันนิ
Am 
สนึง
 
สติควร
ดึงอย่าเพิ่ง
บ่นสิ้นห
วัง
 
หน้าเว
Am 
ทีคือจุดปล่อยพ
Dm 
ลัง (เฮ้ เฮ้)
 
เจริญ
Am 
สติใส่ดนตรีไม่ต้อง
Dm 
ยั้ง (เฮ้ เฮ้)
 
เจริญ
Am 
สติปลดปล่อยให้
Dm 
ดังๆ
 
หวยไม่ถูกรักจะ
พัง..
 
สติสตังค์ยัง เ
Am 
จริญ เจริญ เจริญ

INSTRU | Am G | F E | Am G | F E | Am |
INSTRU | Am | Am | G | Am | Am | Am | G | Am |

 
อย่าเพิ่งใจร้
อน 
 
มารำมาฟ้
อนกันนิ
Am 
สนึง
 
สติควร
ดึงอย่าเพิ่ง
บ่นสิ้นห
วัง
 
หน้าเว
Am 
ทีคือจุดปล่อยพ
Dm 
ลัง (เฮ้ เฮ้)
 
เจริญ
Am 
สติใส่ดนตรีไม่ต้อง
Dm 
ยั้ง (เฮ้ เฮ้)
 
เจริญ
Am 
สติปลดปล่อยให้
Dm 
ดังๆ
 
หวยไม่ถูกรักจะ
พัง..
 
สติสตังค์ยัง เ
Am 
จริญ เจริญ เจริญ

OUTRO | Am | Am | G | Am |
OUTRO | Am | Am | G | Am | E | Am |


แดดจะร้อนรถจะติดอย่าไปคิดให้มันวุ่นวาย
แฟนมีกิ๊ก ก็คลิ๊กคนใหม่อย่าใส่ใจคนไม่รักดี
เชิญทางนี้ มาทางนี้ เจริญสติ กันนิส…นึง

( ดนตรี )

ปล่อยวางมันไว้ซักวันก็ดี
เชิญมาทางนี้เจริญสติกันนิสนึง
อ่ะสายย่อสายเด้งสายดึง (อ้าๆ)
สายย่อสายเด้งสายดึง
เจริญสตินิดนึง ถึงเวลาต้องปล่อยวาง

( ดนตรี )

รักจางทางรักเริ่มตีบตัน
สิ่งที่วาดฝัน มันพังกะทนเอา
หวยไม่ถูก เงินเดือนต่ำ ช้ำใจเรา (อ้าๆ)
รักคนผิดคิดจนแก่แท้จริงเรา
เจริญสติเบาๆ อ้ะเข้ามาสนุกกัน

( ดนตรี )

โอวววววววว โห๊ะโอโห๊ะโอววว
โห๊ะโอโห๊ะโอวววโห๊ะโอโห๊ะโอววว
เจริญสติกันนิส…นึง

อย่าเพิ่งใจร้อน มารำมาฟ้อนกันนิสนึง
สติควรดึงอย่าเพิ่งบ่นสิ้นหวัง
หน้าเวทีคือจุดปล่อยพลัง (เฮ้ เฮ้)
เจริญสติใส่ดนตรีไม่ต้องยั้ง (เฮ้ เฮ้)
เจริญสติปลดปล่อยให้ดังๆ
หวยไม่ถูกรักจะพัง..
สติสตังค์ยัง เจริญ เจริญ เจริญ

( ดนตรี )

อย่าเพิ่งใจร้อน มารำมาฟ้อนกันนิสนึง
สติควรดึงอย่าเพิ่งบ่นสิ้นหวัง
หน้าเวทีคือจุดปล่อยพลัง (เฮ้ เฮ้)
เจริญสติใส่ดนตรีไม่ต้องยั้ง (เฮ้ เฮ้)
เจริญสติปลดปล่อยให้ดังๆ
หวยไม่ถูกรักจะพัง..
สติสตังค์ยัง เจริญ เจริญ เจริญ


รูปภาพคอร์ด เจริญสติ – ตั๊กแตน ชลดา

คอร์ดเพลง เจริญสติ - ตั๊กแตน ชลดา

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เจริญสติ (คอร์ด)

อัลบั้ม 13 ออนซอนซาติ
ติดต่องาน 089-018-5555
 โฆษณา