คอร์ดเพลง มักป่ะละ – สแน็ก PTmusic

  
Text   

คอร์ดเพลง : มักป่ะละ สแน็ก PTmusic

คอร์ดเพลง มักป่ะละ - สแน็ก PTmusic

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single สแน็ก PTmusic : มักป่ะละ

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง มักป่ะละ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


A 
โอะโอ.. โฮะโอ..  
B 
โอโฮะโอ..
 
มักน้อง
G#m 
บ่.. 
 
อ้า
C#m 
ยเอ๋ย..

 
มักป่ะ
C#m 
ละ มีคนเดียว บ่คือไผ
 
เป็นแบบ
G#m 
นี้ 
 
มีแค่น้องเลยได๋
 
มีแต่
F#m 
ความจริงใจ.. 
 
ให้
G#7 
อ้าย..
 
คนเดียว
C#m 
ท่อนั้น

 
สวัสดี
A 
ค่ะ 
 
มื้อนี้เช็คอินอยู่หม่องนี้นะ
 
ใครเ
B 
ห็นโพสต์นี้ก็รีบมาซะ
 
มา
G#m 
ลองจ้องตาน้องแหน่
 
มา
C#m 
ส่อยเทคแคร์น้องหน่อย

 
ผู้บ่าว ในเ
A 
ฟส ในไลน์ ถ้าได้เห็นตัสนี้
 
ให้ฟ้
B 
าวมาทันที 
 
ตอนนี้น้องโสด
 
หัว
G#m 
ใจอ่อนแอ 
 
รับคนดูแล
C#m 
หนึ่งตำแหน่ง..

 
ฟ้าว
A 
มาน้องถ่าอ้ายอยู่
 
ถืกใจผู้ใ
B 
ด๋ 
 
น้องสิเอาไปเป็นคู่
 
ซอม
G#m 
เบิ่งอยู่เด้
 
อ้ายอย่า
C#m 
เพิ่งเทน้องก่อน
 
ฟ้าว
A 
มาถ้าใจอ้ายว่าง
 
ฮักน้องบ่จืดจ
B 
างคืออ้ายแชทมา
 
บ่
G#m 
แม่นหนีเมีย.. 
 
 
C#m 
มาตั๋วกัน..

 
มักป่ะ
C#m 
ละ มีคนเดียว บ่คือไผ
 
เป็นแบบ
G#m 
นี้ 
 
มีแค่น้องเลยได๋
 
มีแต่
F#m 
ความจริงใจ
 
ให้
C#m 
อ้ายคนเดียวท่อนั้น

 
มักป่ะ
C#m 
ละ 
 
ถ้าถูกตาต้องใจ
 
มักน้องแ
A 
หน่ 
 
บ่ตอแหลคือไผ
 
เว้าบ่ม่
B 
วน 
 
แต่ก็มีหัวใจ
 
มีความจริง
G#m 
ใจ
 
ให้อ้ายล้านเป
C#m 
อร์เซ็น

 
โอ่
A 
เด้.. 
 
ถ้าชายนั้นฮักน้องจ
B 
ริงเด้
 
บ่ลวงละบ่ทิ้งน้อง
C#m 
ไป.. มาฮักกัน
 
เฝ้า
A 
ฝันถึงผู้ชายฮักเดียวใจเ
B 
ดียวนั้น
 
บ่แปลผันละไปหาผู้
C#m 
อื่น.. 
 
แม้ห่างไกล
 
ละโตน้
A 
องอยากสิพาลูกเขยไปไ
B 
หว้แม่
 
เด้น้อ ละเพิ่นรอ เพิ่น
C#m 
ถ่า
 
อุ้มหลา
C#m 
นเด้อ..

 
มักป่ะ
C#m 
ละ มีคนเดียว บ่คือไผ
 
เป็นแบบ
G#m 
นี้ 
 
มีแค่น้องเลยได๋
 
มีแต่
F#m 
ความจริงใจ
 
ให้
C#m 
อ้ายคนเดียวท่อนั้น

 
มักป่ะ
C#m 
ละ 
 
ถ้าถูกตาต้องใจ
 
มักน้องแ
A 
หน่ 
 
บ่ตอแหลคือไผ
 
เว้าบ่ม่
B 
วน 
 
แต่ก็มีหัวใจ
 
มีความจริง
G#m 
ใจ
 
ให้อ้ายล้านเป
C#m 
อร์เซ็น

INSTRU | A | B | G#m | C#m | ( 2 Times )

 
ฟ้าว
A 
มาน้องถ่าอ้ายอยู่
 
ถืกใจผู้ใ
B 
ด๋ 
 
น้องสิเอาไปเป็นคู่
 
ซอม
G#m 
เบิ่งอยู่เด้
 
อ้ายอย่า
C#m 
เพิ่งเทน้องก่อน
 
ฟ้าว
A 
มาถ้าใจอ้ายว่าง
 
ฮักน้องบ่จืดจ
B 
างคืออ้ายแชทมา
 
บ่
G#m 
แม่นหนีเมีย.. 
 
 
C#m 
มาตั๋วกัน..

 
มักป่ะ
C#m 
ละ มีคนเดียว บ่คือไผ
 
เป็นแบบ
G#m 
นี้ 
 
มีแค่น้องเลยได๋
 
มีแต่
F#m 
ความจริงใจ
 
ให้
C#m 
อ้ายคนเดียวท่อนั้น

 
มักป่ะ
C#m 
ละ 
 
ถ้าถูกตาต้องใจ
 
มักน้องแ
A 
หน่ 
 
บ่ตอแหลคือไผ
 
เว้าบ่ม่
B 
วน 
 
แต่ก็มีหัวใจ
 
มีความจริง
G#m 
ใจ
 
ให้อ้ายล้านเป
C#m 
อร์เซ็น

 
เว้าบ่
F#m 
ม่วน 
 
แต่ก็มีความจริง
G#7 
ใจ..
 
ให้อ้าย.. ล้านเปอร์เซ็น…  
C#m 


โอะโอ.. โฮะโอ.. โอโฮะโอ..
มักน้องบ่.. อ้ายเอ๋ย..

มักป่ะละ มีคนเดียว บ่คือไผ
เป็นแบบนี้ มีแค่น้องเลยได๋
มีแต่ความจริงใจ.. ให้อ้าย..
คนเดียวท่อนั้น

สวัสดีค่ะ มื้อนี้เช็คอินอยู่หม่องนี้นะ
ใครเห็นโพสต์นี้ก็รีบมาซะ
มาลองจ้องตาน้องแหน่
มาส่อยเทคแคร์น้องหน่อย

ผู้บ่าว ในเฟส ในไลน์ ถ้าได้เห็นตัสนี้
ให้ฟ้าวมาทันที ตอนนี้น้องโสด
หัวใจอ่อนแอ รับคนดูแล
หนึ่งตำแหน่ง..

ฟ้าวมาน้องถ่าอ้ายอยู่
ถืกใจผู้ใด๋ น้องสิเอาไปเป็นคู่
ซอมเบิ่งอยู่เด้
อ้ายอย่าเพิ่งเทน้องก่อน
ฟ้าวมาถ้าใจอ้ายว่าง
ฮักน้องบ่จืดจางคืออ้ายแชทมา
บ่แม่นหนีเมีย.. มาตั๋วกัน..

มักป่ะละ มีคนเดียว บ่คือไผ
เป็นแบบนี้ มีแค่น้องเลยได๋
มีแต่ความจริงใจ
ให้อ้ายคนเดียวท่อนั้น

มักป่ะละ ถ้าถูกตาต้องใจ
มักน้องแหน่ บ่ตอแหลคือไผ
เว้าบ่ม่วน แต่ก็มีหัวใจ
มีความจริงใจ
ให้อ้ายล้านเปอร์เซ็น

โอ่เด้.. ถ้าชายนั้นฮักน้องจริงเด้
บ่ลวงละบ่ทิ้งน้องไป.. มาฮักกัน
เฝ้าฝันถึงผู้ชายฮักเดียวใจเดียวนั้น
บ่แปลผันละไปหาผู้อื่น.. แม้ห่างไกล
ละโตน้องอยากสิพาลูกเขยไปไหว้แม่
เด้น้อ ละเพิ่นรอ เพิ่นถ่า
อุ้มหลานเด้อ..

มักป่ะละ มีคนเดียว บ่คือไผ
เป็นแบบนี้ มีแค่น้องเลยได๋
มีแต่ความจริงใจ
ให้อ้ายคนเดียวท่อนั้น

มักป่ะละ ถ้าถูกตาต้องใจ
มักน้องแหน่ บ่ตอแหลคือไผ
เว้าบ่ม่วน แต่ก็มีหัวใจ
มีความจริงใจ
ให้อ้ายล้านเปอร์เซ็น

( ดนตรี )

ฟ้าวมาน้องถ่าอ้ายอยู่
ถืกใจผู้ใด๋ น้องสิเอาไปเป็นคู่
ซอมเบิ่งอยู่เด้
อ้ายอย่าเพิ่งเทน้องก่อน
ฟ้าวมาถ้าใจอ้ายว่าง
ฮักน้องบ่จืดจางคืออ้ายแชทมา
บ่แม่นหนีเมีย.. มาตั๋วกัน..

มักป่ะละ มีคนเดียว บ่คือไผ
เป็นแบบนี้ มีแค่น้องเลยได๋
มีแต่ความจริงใจ
ให้อ้ายคนเดียวท่อนั้น

มักป่ะละ ถ้าถูกตาต้องใจ
มักน้องแหน่ บ่ตอแหลคือไผ
เว้าบ่ม่วน แต่ก็มีหัวใจ
มีความจริงใจ
ให้อ้ายล้านเปอร์เซ็น

เว้าบ่ม่วน แต่ก็มีความจริงใจ..
ให้อ้าย.. ล้านเปอร์เซ็น…


รูปภาพคอร์ด มักป่ะละ – สแน็ก PTmusic

คอร์ดเพลง มักป่ะละ - สแน็ก PTmusic

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง มักป่ะละ (คอร์ด)

คำร้อง-ทำนอง : อ.เจี๊ยบ นิสา
เรียบเรียง : อ.ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิท
ติดต่องานโชว์ : 080-6529878
คอร์ดเพลง มักป่ะละ - สแน็ก PTmusic
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend