หน้าแรก » Getsunova » คอร์ดเพลง คนเดิมที่ไม่เหมือนเดิม (who are you) – Getsunova

คอร์ดเพลง คนเดิมที่ไม่เหมือนเดิม (who are you) – Getsunova

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง คนเดิม ที่ไม่เหมือนเดิม (who are you) คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)

คอร์ดเพลง คนเดิมที่ไม่เหมือนเดิม (who are you) - Getsunova

INTRO | D Em | G A |

  อยู่ ๆ ตื่นขึ้น
Em 
มาก็เหมือนเธอเปลี่ย
นไป
 
  คล้ายคน
อื่นไม่รู้เป็นใคร
  จากคนที่รู้
Em 
ใจกลับกลายเป็นห่
าง.. 
 
กล 

  อยู่ ๆ รักของ
Em 
เราที่เคยมีควา
มหมาย
 
  สำหรับเ
ธอกลับเหมือนจางหาย
  ในระหว่างสอง
Em 
เราตอนนี้มันเ
กิด.. 
 
อะไ
ร 

 
ฉันอย
Em 
ากรู้.. 
 
 
F#m 
 
โปรดเธอ
พูดตรง ๆ ออกมาให้ฟัง
 
เลยอ
Em 
ยากถาม.
F#m 
..
 
ความเป็นจ
ริง ที่เธอได้เก็บเอาไว้ข้างใ
น 

 
ตอนนี้ใจเ
ธอนั้น 
 
 
Em 
เป็นเหมือนเดิมรึเป
ล่า
 
รัก
กันเหมือนเดิมรึเป
ล่า 
 
ช่วย
Em 
บอกกับฉัน
ที
 
ว่าใ
นตอนนี้ใจเธ
อนั้น 
 
เป็น
Em 
เหมือนเดิมรึเป
ล่า
 
ยังรัก
กันอยู่บ้าง
มั้ย 
 
เพราะฉัน
Em 
รู้สึก
 
เหมือนว่าเ
ธอคนเดิมวัน
นี้ไม่เป็นเหมือนเ
ดิม 
 
 
Em 
 
เหมือนว่าเ
ธอคนเดิมวัน
นี้ไม่เป็นเหมือนเดิม

INSTRU | D Em | G A |

  พอจะมีสัก
Em 
ทางบ้างมั้ยวิ
ธี
 
  ที่จะเปลี่ย
นเธอคืนกลับ
มา
 
  กลับเป็นคนคุ้น
Em 
เคยที่ฉันคุ้นเ
คย 
 
อีกค
รั้ง

 
ยัง
Em 
อยาก.. 
 
รู้.
F#m 
..
 
โปรดเธอ
พูดตรง ๆ ออกมาให้ฟัง
 
ยังอ
Em 
ยากถาม.
F#m 
..
 
ความเป็นจ
ริง 
 
ที่เธอได้เก็บเอาไว้ข้างใ

 
ตอนนี้ใจเ
ธอนั้น 
 
 
Em 
เป็นเหมือนเดิมรึเ
ปล่า
 
รัก
กันเหมือนเดิมรึเป
ล่า 
 
ช่วย
Em 
บอกกับฉัน
ที
 
ว่าใ
นตอนนี้ใจเ
ธอ 
 
นั้น
Em 
เป็นเหมือนเดิมรึเ
ปล่า
 
ยัง
รักกันอยู่บ้าง
มั้ย 
 
เพราะฉัน
Em 
รู้สึก
 
เหมือนว่าเ
ธอคนเดิมวัน
นี้ไม่เป็นเหมือนเ
ดิม 
 
 
Em 
 
เหมือนว่าเ
ธอคนเดิมวัน
นี้ไม่เป็นเหมือนเดิม

INSTRU | D Em | G A |
INSTRU | D/F# G | A D |
INSTRU | Em D/F# | G | A |

 
ตอนนี้ใจเ
ธอนั้น 
 
 
Em 
เป็นเหมือนเดิมรึเ
ปล่า
 
รัก
กันเหมือนเดิมรึเป
ล่า 
 
ช่วย
Em 
บอกกับฉัน
ที
 
ว่าใ
นตอนนี้ใจเ
ธอ 
 
นั้น
Em 
เป็นเหมือนเดิมรึเ
ปล่า
 
ยัง
รักกันอยู่บ้าง
มั้ย 
 
เพราะฉัน
Em 
รู้สึก
 
เหมือนว่าเ
ธอคนเดิมวัน
นี้ไม่เป็นเหมือนเดิม 
 
 
 
Em 
 
เหมือนว่าเ
ธอคนเดิมวัน
นี้ไม่เป็นเหมือนเ
ดิม 
 
 
Em 
 
 

 
ไม่เป็นเหมือนเ
ดิม 
 
 
Em 
 
 
 
ไม่เป็นเหมือนเ
ดิม 
 
 
Em 
 
 
 


อยู่ ๆ ตื่นขึ้นมาก็เหมือนเธอเปลี่ยนไป
คล้ายคนอื่นไม่รู้เป็นใคร
จากคนที่รู้ใจกลับกลายเป็นห่าง.. ไกล 

อยู่ ๆ รักของเราที่เคยมีความหมาย
สำหรับเธอกลับเหมือนจางหาย
ในระหว่างสองเราตอนนี้มันเกิด.. อะไร 

ฉันอยากรู้..
โปรดเธอพูดตรง ๆ ออกมาให้ฟัง
เลยอยากถาม…
ความเป็นจริง ที่เธอได้เก็บเอาไว้ข้างใน 

ตอนนี้ใจเธอนั้น เป็นเหมือนเดิมรึเปล่า
รักกันเหมือนเดิมรึเปล่า ช่วยบอกกับฉันที
ว่าในตอนนี้ใจเธอนั้น เป็นเหมือนเดิมรึเปล่า
ยังรักกันอยู่บ้างมั้ย เพราะฉันรู้สึก
เหมือนว่าเธอคนเดิมวันนี้ไม่เป็นเหมือนเดิม
เหมือนว่าเธอคนเดิมวันนี้ไม่เป็นเหมือนเดิม

( ดนตรี )

พอจะมีสักทางบ้างมั้ยวิธี
ที่จะเปลี่ยนเธอคืนกลับมา
กลับเป็นคนคุ้นเคยที่ฉันคุ้นเคย อีกครั้ง

ยังอยาก.. รู้…
โปรดเธอพูดตรง ๆ ออกมาให้ฟัง
ยังอยากถาม…
ความเป็นจริง ที่เธอได้เก็บเอาไว้ข้างใน

ตอนนี้ใจเธอนั้น เป็นเหมือนเดิมรึเปล่า
รักกันเหมือนเดิมรึเปล่า ช่วยบอกกับฉันที
ว่าในตอนนี้ใจเธอนั้น เป็นเหมือนเดิมรึเปล่า
ยังรักกันอยู่บ้างมั้ย เพราะฉันรู้สึก
เหมือนว่าเธอคนเดิมวันนี้ไม่เป็นเหมือนเดิม
เหมือนว่าเธอคนเดิมวันนี้ไม่เป็นเหมือนเดิม

( ดนตรี )

ตอนนี้ใจเธอนั้น เป็นเหมือนเดิมรึเปล่า
รักกันเหมือนเดิมรึเปล่า ช่วยบอกกับฉันที
ว่าในตอนนี้ใจเธอนั้น เป็นเหมือนเดิมรึเปล่า
ยังรักกันอยู่บ้างมั้ย เพราะฉันรู้สึก
เหมือนว่าเธอคนเดิมวันนี้ไม่เป็นเหมือนเดิม
เหมือนว่าเธอคนเดิมวันนี้ไม่เป็นเหมือนเดิม

ไม่เป็นเหมือนเดิม
ไม่เป็นเหมือนเดิม


รูปภาพคอร์ด คนเดิม ที่ไม่เหมือนเดิม (who are you) – Getsunova

คอร์ดเพลง คนเดิม ที่ไม่เหมือนเดิม (who are you) - Getsunova

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง คนเดิม ที่ไม่เหมือนเดิม (who are you) (คอร์ด)

คำร้อง ปณต คุณประเสริฐ
ทำนอง ปณต คุณประเสริฐ
เรียบเรียง Getsunova
คอร์ดเพลง คนเดิม ที่ไม่เหมือนเดิม (who are you) - Getsunova
 โฆษณา