หน้าแรก » บ่าววี Rsiam » คอร์ดเพลง ตำลึงไม่ถึงจันทร์ – บ่าววี Rsiam

คอร์ดเพลง ตำลึงไม่ถึงจันทร์ – บ่าววี Rsiam

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ตำลึงไม่ถึงจันทร์ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)

คอร์ดเพลง ตำลึงไม่ถึงจันทร์ - บ่าววี Rsiam

INTRO | D | Bm B7 | Em A | D A |

มองฟ้าคืนนี้มีเพียงตัว
Bm 
ฉัน
 
ปีนป่
ายหวังได้คู่
Em 
จันทร์ 
 
เรา
นั้นมันไปไม่
ถึง
 
ฉันจึงหมองเ
Bm 
ศร้า 
 
ปวดร้าวทุกคราค
Em 
ะนึง
 
อกเ
อ๋ยโอ้ต้นตำ
ลึง 
 
คงไปไม่
ถึงดวงจั
นทร์

 
ไม่เจียม
Em 
ตนว่าเราเป็น
คน 
 
ที่ต้อย
Bm 
ต่ำ
 
รูปชั่วตัว
Em 
ดำ 
 
ก็ยังจะห
วังหมายปองดอก
Bm 
ฟ้า
 
คิดแล้วมันเศ
ร้า 
 
มันเหงาหัวใจเรื่อย
Em 
มา
 
ตำ
ลึงไต่ถึงหลัง
คา 
 
ได้เพียงมอง
ฟ้าเบื้อ
งบน 
 
 
D7 

 
ฝันไปเ
ถอะ 
 
เธอ
คงไม่เครอะกับ
Bm 
เรา
 
เขาคงไม่เ
อา 
 
เพราะเ
ราคนหมาหม้า
Bm 
ยไร
 
แสงแห่งรา
ตรี 
 
โอ้ว่ารัก
Bb 
นี้ไม่มีความห
Em 
มาย
 
ตัวเ
ราต้องทนเดียวด
าย 
 
เฉาต
ายอยู่บนหลัง
คา 
 
 

มองฟ้าคืนนี้มีเพียงความ
Bm 
เหงา
 
ริบ
หรี่หนอชีวิต
Em 
เรา 
 
เพราะไ
ปรักเขาทำ
ไม
 
กระต่ายตัว
Bm 
นั้น 
 
ก็คงคู่จันทร์อย่างนั้นเรื่อย
Em 
ไป
 
ตำ
ลึงมันจึงเฉาต
าย 
 
เฉาต
ายอยู่ใต้แส
งจันทร์ 
 
 

INSTRU | D | Bm B7 | Em A | D |
INSTRU | Bm B7 | Em A | D A | D D7 |

 
ฝันไปเ
ถอะ 
 
เธอ
คงไม่เครอะกับ
Bm 
เรา
 
เขาคงไม่เ
อา 
 
เพราะเ
ราคนหมาหม้า
Bm 
ยไร
 
แสงแห่งรา
ตรี 
 
โอ้ว่ารัก
Bb 
นี้ไม่มีความห
Em 
มาย
 
ตัวเ
ราต้องทนเดียวด
าย 
 
เฉาต
ายอยู่บนหลัง
คา 
 
 

มองฟ้าคืนนี้มีเพียงความ
Bm 
เหงา
 
ริบ
หรี่หนอชีวิต
Em 
เรา 
 
เพราะไ
ปรักเขาทำ
ไม
 
กระต่ายตัว
Bm 
นั้น 
 
ก็คงคู่จันทร์อย่างนั้นเรื่อย
Em 
ไป
 
ตำ
ลึงมันจึงเฉาต
าย 
 
เฉาต
ายอยู่ใต้แส
งจันทร์ 
 
 

OUTRO | G Gm | D | D |


มองฟ้าคืนนี้มีเพียงตัวฉัน
ปีนป่ายหวังได้คู่จันทร์ เรานั้นมันไปไม่ถึง
ฉันจึงหมองเศร้า ปวดร้าวทุกคราคะนึง
อกเอ๋ยโอ้ต้นตำลึง คงไปไม่ถึงดวงจันทร์

ไม่เจียมตนว่าเราเป็นคน ที่ต้อยต่ำ
รูปชั่วตัวดำ ก็ยังจะหวังหมายปองดอกฟ้า
คิดแล้วมันเศร้า มันเหงาหัวใจเรื่อยมา
ตำลึงไต่ถึงหลังคา ได้เพียงมองฟ้าเบื้องบน

ฝันไปเถอะ เธอคงไม่เครอะกับเรา
เขาคงไม่เอา เพราะเราคนหมาหม้ายไร
แสงแห่งราตรี โอ้ว่ารักนี้ไม่มีความหมาย
ตัวเราต้องทนเดียวดาย เฉาตายอยู่บนหลังคา

มองฟ้าคืนนี้มีเพียงความเหงา
ริบหรี่หนอชีวิตเรา เพราะไปรักเขาทำไม
กระต่ายตัวนั้น ก็คงคู่จันทร์อย่างนั้นเรื่อยไป
ตำลึงมันจึงเฉาตาย เฉาตายอยู่ใต้แสงจันทร์

( ดนตรี )

ฝันไปเถอะ เธอคงไม่เครอะกับเรา
เขาคงไม่เอา เพราะเราคนหมาหม้ายไร
แสงแห่งราตรี โอ้ว่ารักนี้ไม่มีความหมาย
ตัวเราต้องทนเดียวดาย เฉาตายอยู่บนหลังคา

มองฟ้าคืนนี้มีเพียงความเหงา
ริบหรี่หนอชีวิตเรา เพราะไปรักเขาทำไม
กระต่ายตัวนั้น ก็คงคู่จันทร์อย่างนั้นเรื่อยไป
ตำลึงมันจึงเฉาตาย เฉาตายอยู่ใต้แสงจันทร์


รูปภาพคอร์ด ตำลึงไม่ถึงจันทร์ – บ่าววี Rsiam

คอร์ดเพลง ตำลึงไม่ถึงจันทร์ - บ่าววี Rsiam

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ตำลึงไม่ถึงจันทร์ (คอร์ด)

คำร้อง / ทำนอง : นิยม เอียดทวี
เรียบเรียง : อัครินทร์ เกตุมณี
คอร์ดเพลง ตำลึงไม่ถึงจันทร์ - บ่าววี Rsiam
 โฆษณา