หน้าแรก » รามิล ต้นแก้ว » คอร์ดเพลง ห้องแชทแฟนเก่า – รามิล ต้นแก้ว

คอร์ดเพลง ห้องแชทแฟนเก่า – รามิล ต้นแก้ว

คอร์ดเพลง : ห้องแชทแฟนเก่า – รามิล ต้นแก้ว

คอร์ดเพลง ห้องแชทแฟนเก่า - รามิล ต้นแก้ว

เพลง : ห้องแชทแฟนเก่า (คอร์ด)

ศิลปิน : รามิล ต้นแก้ว

แนวเพลง : #อีสาน

Single รามิล ต้นแก้ว : ห้องแชทแฟนเก่า

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ห้องแชทแฟนเก่า คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | C G | F | C G | F | G |

 
คิดฮอดกัน
บ่ 
 
คือ
Em 
เด้งแชทมาลั
Am 
งเทีย
 
หรืออารมณ์เ
สีย 
 
ให้ไผจั่งได้แชท
มา
 
ทั้ง ๆ  
ที่โตอ้ายกับ
Fm 
เจ้า
 
กะ
Em 
เลิกกันโดนแล้ว
Am 
หนา
 
หรือแม่น
Dm 
ว่า 
 
เจ้ามีธุ
ระอิหยังบอ
กแน

 
แต่ที่
Dm 
อ้ายจำได้วัน
นั้น
 
เจ้า
Em 
ถิ่มอ้ายไปกับ
Am 
เขา
 
บ่บอกบ่ก
ล่าว 
 
ปล่อยให้อ้ายเหงา
 
นั่งเศร้าค
นเดียว 
 
โอ..โอ่..

 
ตอนไปบ่
ลา 
 
ถิ่มอ้ายส่ำ
Em 
หมา 
 
เว้ามาคั
Am 
นแข้ว
 
บอกฮักอ้ายแ
ล้ว 
 
กะถิ่มกันไ
ปแบบบ่หั
วซา
 
แล้วมามื้อ
นี่ 
 
โตเจ้าเป็น
Fm 
หยั่ง
 
จั่ง
Em 
ได้แชทมาน้อ
Am 
งหล่า
 
เจ้าถึกผัว
ป๋า 
 
หรือว่าเ
ขาบ่เอาเจ้าแ
ล้ว

INSTRU | C Em | Am | F G | C |
INSTRU | F G | Em Am | F | G |

 
กะแค่แปลก
ใจ 
 
ที่
Em 
ได้เห็นแชทน้อ
Am 
งหล่า
 
บ่เคยคิ
ดว่า 
 
สิได้เห็นมันอีกจั
กเทื่อ
 
อ้ายบ่
ฮู้เจ้ามาแบบ
Fm 
ได๋
 
หัว
Em 
ใจกะเลยหวั่นห
Am 
วาด
 
เจ้าสิกลับ
Dm 
มา 
 
มาทำร้
ายหัวใจกัน
อีก 

 
ตอนไปบ่
ลา 
 
ถิ่มอ้ายส่ำ
Em 
หมา 
 
เว้ามาคั
Am 
นแข้ว
 
บอกฮักอ้ายแ
ล้ว 
 
กะถิ่มกันไ
ปแบบบ่หั
วซา
 
แล้วมามื้อ
นี่ 
 
โตเจ้าเป็น
Fm 
หยั่ง
 
จั่ง
Em 
ได้แชทมาน้อ
Am 
งหล่า
 
เจ้าถึกผัว
ป๋า 
 
หรือว่าเ
ขาบ่เอาเจ้าแ
ล้ว

 
เจ็บพอแล้ว
ล่ะ 
 
อย่าแชท
มา.. 
 
หาอ้า
ยอีกเด้อ

OUTRO | F G | C Am |
OUTRO | F G | C | C |


คิดฮอดกันบ่ คือเด้งแชทมาลังเทีย
หรืออารมณ์เสีย ให้ไผจั่งได้แชทมา
ทั้ง ๆ ที่โตอ้ายกับmเจ้า
กะเลิกกันโดนแล้วหนา
หรือแม่นว่า เจ้ามีธุระอิหยังบอกแน

แต่ที่อ้ายจำได้วันนั้น
เจ้าถิ่มอ้ายไปกับเขา
บ่บอกบ่กล่าว ปล่อยให้อ้ายเหงา
นั่งเศร้าคนเดียว โอ..โอ่..

ตอนไปบ่ลา ถิ่มอ้ายส่ำหมา เว้ามาคันแข้ว
บอกฮักอ้ายแล้ว กะถิ่มกันไปแบบบ่หัวซา
แล้วมามื้อนี่ โตเจ้าเป็นmหยั่ง
จั่งได้แชทมาน้องหล่า
เจ้าถึกผัวป๋า หรือว่าเขาบ่เอาเจ้าแล้ว

( ดนตรี )

กะแค่แปลกใจ ที่ได้เห็นแชทน้องหล่า
บ่เคยคิดว่า สิได้เห็นมันอีกจักเทื่อ
อ้ายบ่ฮู้เจ้ามาแบบmได๋
หัวใจกะเลยหวั่นหวาด
เจ้าสิกลับมา มาทำร้ายหัวใจกันอีก 

ตอนไปบ่ลา ถิ่มอ้ายส่ำหมา เว้ามาคันแข้ว
บอกฮักอ้ายแล้ว กะถิ่มกันไปแบบบ่หัวซา
แล้วมามื้อนี่ โตเจ้าเป็นmหยั่ง
จั่งได้แชทมาน้องหล่า
เจ้าถึกผัวป๋า หรือว่าเขาบ่เอาเจ้าแล้ว

เจ็บพอแล้วล่ะ อย่าแชทมา.. หาอ้ายอีกเด้อ…

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ห้องแชทแฟนเก่า (คอร์ด)

คำร้องทำนอง : สุดเขตต์ ณชภาสกร
เรียบเรียง : อ.ดุ่ย เชียงรัมย์
ติดต่องานแสดง : 0848021360
 โฆษณา