หน้าแรก » ออย กระบือ » คอร์ดเพลง ไม่มีให้เธอแล้ว – ออย กระบือ

คอร์ดเพลง ไม่มีให้เธอแล้ว – ออย กระบือ

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง ไม่มีให้เธอแล้ว – ออย กระบือ


INTRO | Bm | G | A | Bm | G | A | G A | Bm |

Bm 
ตอนที่เธอจะไป 
 
ฉุด
รั้งยังไงก็ไม่อยู่
Bm 
บอกว่าเธอกับเขา 
 
รัก
กัน 
 
เธอบอกเลิ
กฉัน
Bm 
วันนี้เธอกลับมา 
 
อยากจะ
ขอให้เราเริ่มต้นใหม่
Bm 
บอกว่าเขาทิ้งไป 
 
เธอปว
ดร้าว 
 
เจ็บเจีย
นตาย

 
จ็บที่เธอเลือ
Bm 
กเอง 
 
รู้แล้วใช่ไ
หมว่าเป็นยังไงเมื่อโ
ดนทิ้ง

 
** แต่ตร
งนี้.. 
 
มั
นไม่มีเธอแ
ล้ว 
 
พอแ
ล้ว 
 
เจ็บเ
กินจะเริ่มต้นใ
หม่
 
อย่าเ
ลยขอบ
คุณที่ยังมี
ใจ 
 
ไม่ได้โ
Em 
กรธได้เกลียดนะ 
 
แต่ไม่อ
ยากจะกลับไ
 
(เป็นตัวอะไรขอ
งเธอ…)

Bm 
ใจที่เคยให้เธอ 
 
หมดใ
จฉันขอคืน
Bm 
อภัยให้เธอหมดแล้ว 
 
ที่
ทำฉัน 
 
เจ็บเกือ
บตาย

( * , ** )

( ดนตรี ) | D A | G | ( 3 Times ) | Em | G A |

( * , ** )

OUTRO | Bm | G | A | Bm |

เนื้อเพลง
ตอนที่เธอจะไป ฉุดรั้งยังไงก็ไม่อยู่
บอกว่าเธอกับเขา รักกัน เธอบอกเลิกฉัน
วันนี้เธอกลับมา อยากจะขอให้เราเริ่มต้นใหม่
บอกว่าเขาทิ้งไป เธอปวดร้าว เจ็บเจียนตาย

* เจ็บที่เธอเลือกเอง
รู้แล้วใช่ไหมว่าเป็นยังไงเมื่อโดนทิ้ง

** แต่ตรงนี้.. มันไม่มีเธอแล้ว
พอแล้ว เจ็บเกินจะเริ่มต้นใหม่
อย่าเลยขอบคุณที่ยังมีใจ
ไม่ได้โกรธได้เกลียดนะ แต่ไม่อยากจะกลับไป
(เป็นตัวอะไรของเธอ…)

ใจที่เคยให้เธอ หมดใจฉันขอคืน
อภัยให้เธอหมดแล้ว ที่ทำฉัน เจ็บเกือบตาย

( * , ** )

( ดนตรี )

( * , ** )
เพลง : ไม่มีให้เธอแล้ว
ศิลปิน : ออย กระบือ
คำร้อง/ทำนอง : ดอนปาละกุล/ออย กระบือ
เรียบเรียง : หนึ่ง สไมล์บัฟฟาโล / ดอน ปาละกุล
ไม่มีให้เธอแล้ว - ออย กระบือ
 โฆษณา