หน้าแรก » แสน นากา » คอร์ดเพลง นิสัยหรือสันดาน – แสน นากา

คอร์ดเพลง นิสัยหรือสันดาน – แสน นากา

นิสัยหรือสันดาน – แสน นากา


INTRO | Em | Em |
INTRO | Em D | C Am | ( 2 Times )

Am 
กลับมาเมื่อไหร่ 
 
 
 ไปไหนกับ
ใครมา
Am 
 จะอ้างดิน
Em 
ฟ้าจะบีบน้ำ
Bm 
ตามาเล่าอะ
ไรให้ฟัง
Am 
มีเรื่องจริงบ้างไห
ม 
 
ที่พูด
มาเป็นพัน
Em 
ครั้ง
Am 
ครั้งนี้ไม่อยาก
ฟัง 
 
ขอ
Em 
พอกันที

 
* ถ้าจะ
Am 
ไปกับใครคนนั้นคน
นี้ 
 
ถ้าจะ
มีอะไรกับใครที่
Em 
ไหน
Am 
พูดตรงตรงได้
ไหมจบจบกัน
ไปเสียที
 
ถามจริง
Am 
จริงว่าเธอไม่เหนื่อยใช่
ไหม
 
ที่ต้อง
แต่งนิยงนิยายอย่าง
Em 
นี้ 
 
 
Am 
หรือว่าเธอหัวดีแต่ไม่
มีหัว
ใจ

 
** บอกมาได้
ไหมมันเป็นนิ
สัยหรือสัน
Em 
ดาน
 
ที่ตอแหลไปวัน
Am 
วัน 
 
โกหก
กันหน้า
ตาย
Am 
พอแล้ว
พอไม่อยากมี
เขา
D/F# 
เป็น
Em 
ควาย
Am 
ไปออกไปออกไปออกไป 
 
 
  
 
จากนี้จน
ตายอย่าได้พบกัน

INSTRU | Em D | C Am |

 
ไม่ใช่ครั้ง
Em 
เดียว 
 
 
  
 
แต่เกินจะ
นับได้
Am 
ที่ต้องทน
Em 
ฟังเรื่องราวมาก
มายที่ไม่เป็น
จริงแทบทุกวัน
Am 
ถ้าเป็นแค่นิ
สัย 
 
คง
ทำไม่ได้อย่า
Em 
งนั้น
 
แต่
Am 
นี่มันคือสัน
ดาน 
 
ใช่
Em 
ไหมคนดี

( * , ** )

INSTRU | Am D | G Em | Am D | G | Am D | G Em | Am D | Em |

( ** )

OUTRO | Em | Em | Em |

เนื้อเพลง
กลับมาเมื่อไหร่ ไปไหนกับใครมา
จะอ้างดินฟ้าจะบีบน้ำตามาเล่าอะไรให้ฟัง
มีเรื่องจริงบ้างไหม ที่พูดมาเป็นพันครั้ง
ครั้งนี้ไม่อยากฟัง ขอพอกันที

* ถ้าจะไปกับใครคนนั้นคนนี้ ถ้าจะมีอะไรกับใครที่ไหน
พูดตรงตรงได้ไหมจบจบกันไปเสียที
ถามจริงจริงว่าเธอไม่เหนื่อยใช่ไหม
ที่ต้องแต่งนิยงนิยายอย่างนี้ หรือว่าเธอหัวดีแต่ไม่มีหัวใจ

** บอกมาได้ไหมมันเป็นนิสัยหรือสันดาน
ที่ตอแหลไปวันวัน โกหกกันหน้าตาย
พอแล้วพอไม่อยากมีเขาเป็นควาย
ไปออกไปออกไปออกไป จากนี้จนตายอย่าได้พบกัน

ไม่ใช่ครั้งเดียว แต่เกินจะนับได้
ที่ต้องทนฟังเรื่องราวมากมายที่ไม่เป็นจริงแทบทุกวัน
ถ้าเป็นแค่นิสัย คงทำไม่ได้อย่างนั้น
แต่นี่มันคือสันดาน ใช่ไหมคนดี

(* , ** , **)
เพลง : นิสัยหรือสันดาน
ศิลปิน : แสน นากา
คำร้อง/ทำนอง : ปิติ ลิ้มเจริญ
เรียบเรียง : นันทพงศ์ ทศพร
Digital Download : *1237022
แสน นากา
 โฆษณา