หน้าแรก » อิง กัมปนาถ » คอร์ดเพลง มีเพียงเธอ – อิง กัมปนาถ

คอร์ดเพลง มีเพียงเธอ – อิง กัมปนาถ

คอร์ดเพลง มีเพียงเธอ – อิง กัมปนาถ

อิง กัมปนาถ

คอร์ดเพลง มีเพียงเธอ

ศิลปิน : อิง กัมปนาถ

แนวเพลง : #สตริง

อัลบั้ม : Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง มีเพียงเธอ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

อิง กัมปนาถ - มีเพียงเธอ
คอร์ด

INTRO | Dmaj7 | Amaj7 | ( 2 Times )

ฉันคนนี้ 
 
มันก็เ
ป็นแค่คนเซอร์ 
 
 
คงไม่เลิศเ
ลอ 
 
เหมือนค
นอื่นเ
ขา
 
ธอเหมือนดั่งนางฟ้า 
 
ที่ใค
ร ๆ ก็หมายปอง
 
ฉันได้แค่แอ
บมอง 
 
เพ้ออ
ยู่คนเ
ดียว

 
ไอ้หม
าวัดอย่างฉัน สิ่งเดีย
วที่ฉันมี
 
คือใจดวง
นี้ ที่
มันรักจ
ริง

 
* ไอ้หน้าโง่อย่าง
ฉัน มันก็
รักได้แค่เ
ธอ
 
ไอ้ฉันมันไม่เลิศเ
ลอ 
 
เหมือนอย่าง
คนที่เธอ
ฝัน
 
แต่ฉันก็มีหัวใ
จดวง
นี้ ที่มั
C#m 
นรักเธอ
F#m 
จริง
 
จะไม่
Bm 
ทิ้ง 
 
ให้เ
ธอต้องเสียใ

INSTRU | D E | A | D E | A |
INSTRU | D E | C#m F#m |
INSTRU | Bm E | A | E |

รู้ทั้งรู้ตอนนี้ 
 
ว่าคง
สู้ใครไม่ได้
 
ไม่เป็นไ
ร แค่มอ
งอยู่ตร
งนี้
ถึงจะรักเธอ 
 
มา
กมายสักเท่าไร
 
มีเพียงหัวใ
จ 
 
งยังไม่
พอ

( * )

 
ไอ้หน้าโง่อย่าง
ฉัน มันก็
รักเพียงแค่เ
ธอ
 
ไอ้ฉันมันไม่เลิศเ
ลอ 
 
เหมือนอย่าง
คนที่เธอ
รัก
 
แต่ฉันก็มีหัวใ
จดวง
นี้ จะไม่
C#m 
ทำให้เธอผิ
F#m 
ดหวัง
 
ถึงไม่รั
Bm 
กฉัน แต่ฉัน
ยังรักเ
ธอ

 
ถึงไม่รั
Bm 
กฉัน แต่ฉัน
ยังมีเพียงแค่เ
ธอ

OUTRO | Dmaj7 | Amaj7 |
OUTRO | Dmaj7 | Amaj7 | Amaj7 |เนื้อเพลง
ฉันคนนี้ มันก็เป็นแค่คนเซอร์ ๆ
คงไม่เลิศเลอ เหมือนคนอื่นเขา
เธอเหมือนดั่งนางฟ้า ที่ใคร ๆ ก็หมายปอง
ฉันได้แค่แอบมอง เพ้ออยู่คนเดียว

ไอ้หมาวัดอย่างฉัน สิ่งเดียวที่ฉันมี
คือใจดวงนี้ ที่มันรักจริง

ไอ้หน้าโง่อย่างฉัน มันก็รักได้แค่เธอ
ไอ้ฉันมันไม่เลิศเลอ
เหมือนอย่างคนที่เธอฝัน
แต่ฉันก็มีหัวใจดวงนี้ ที่มันรักเธอจริง
จะไม่ทิ้ง ให้เธอต้องเสียใจ

( ดนตรี )

รู้ทั้งรู้ตอนนี้ ว่าคงสู้ใครไม่ได้
ไม่เป็นไร แค่มองอยู่ตรงนี้
ถึงจะรักเธอ มากมายสักเท่าไร
มีเพียงหัวใจ คงยังไม่พอ

ไอ้หน้าโง่อย่างฉัน มันก็รักได้แค่เธอ
ไอ้ฉันมันไม่เลิศเลอ
เหมือนอย่างคนที่เธอฝัน
แต่ฉันก็มีหัวใจดวงนี้ ที่มันรักเธอจริง
จะไม่ทิ้ง ให้เธอต้องเสียใจ

ไอ้หน้าโง่อย่างฉัน มันก็รักเพียงแค่เธอ
ไอ้ฉันมันไม่เลิศเลอ เหมือนอย่างคนที่เธอรัก
แต่ฉันก็มีหัวใจดวงนี้ จะไม่ทำให้เธอผิดหวัง
ถึงไม่รักฉัน แต่ฉันยังรักเธอ

ถึงไม่รักฉัน แต่ฉันยังมีเพียงแค่เธอ
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
มีเพียงเธอ ศิลปิน อิง กัมปนาถ
 โฆษณา