หน้าแรก » เบียร์ พร้อมพงษ์ » คอร์ดเพลง ฝ้ายผูกแขนเปื้อนเหงื่อ – เบียร์ พร้อมพงษ์

คอร์ดเพลง ฝ้ายผูกแขนเปื้อนเหงื่อ – เบียร์ พร้อมพงษ์

คอร์ดเพลง ฝ้ายผูกแขนเปื้อนเหงื่อ
Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง ฝ้ายผูกแขนเปื้อนเหงื่อ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Dm | Bb | F | F |
INTRO | Dm | Bb | F | A | Dm |

 
ฝ้ายผูกแขนเส้น
Bb 
ขาว
 
ที่มันเ
ก่าจนผู้สาว
Dm 
ถาม
 
ว่าอ้ายเป็นหยังจั่งมักห
Bb 
ลาย
 
เหลือเส้นบ
าง ๆ กะยัง
Dm 
บ่ถิ่ม
 
บ่กล้าตอบผู้
Bb 
สาว
 
เบิ่งฝ้ายข
าวแล้วต้องอม
ยิ้ม
Dm 
..คำอวยพรยังอุม
อิม
 
มื้อผูกแ
Am 
ขนยังจำใ
Dm 
นใจ

 
*  
Gm 
ผูกเบื้องซ้ายให้ขวัญมา
ผูกเบื้องขวาให้ขวัญคุ้มภัย
Bb 
หาเงินได้ห
มานๆ เด้อ เออ ….

 
**  
Dm 
..ฝ้ายที่
Am 
พ่อกับแม่ผู
Dm 
กให้
 
เบิ่ง
Am 
ยามใด๋มีใจฮึ
ดสู้
 
บอกใ
Gm 
ห้ฮู้ 
 
ว่ามีไผรอทา
งนั้น
ฝ้ายผู
Am 
กแขนย้ำแทนแ
Dm 
ม่พ่อ
Am 
หนักเกินท้อลูกก็ยัง
มั่น
 
ถึงทางแห่
Gm 
งฝัน 
 
ต้อง
Am 
ข้ามทะเ
Dm 
ลเม็ดเหงื่อ
 
ก็คง
บ่อยู่เหนือ 
 
เกินความตั้งใจ

INSTRU | Dm |

Dm 
..ถึงบ่โดนใจผู้ส
Bb 
าว
 
บ่คือผู้
บ่าวที่มีเงิน
Dm 
หนา
 
ถูกเหยียดถูกหยามบ่ถือ
Bb 
สา
 
สาวผ่านเข้า
มาก็แค่รอหาทา
Dm 
งใหม่
 
บ่มีสร้อยมีแ
Bb 
หวน
 
มีฝ้ายผูกแ
ขนที่แม่พ่อผูก
ให้
Dm 
..ลูกผู้ชายคนนี้ไ
ง 
 
ยังสู้
Am 
ไหว 
 
 
ในทุกเส้
Dm 
นทาง

INSTRU | G | Dm | Bb | F |
INSTRU | G | Dm | C | Dm |

( *, ** )

OUTRO | Dm | Bb | F | A | Dm |

เนื้อเพลง ฝ้ายผูกแขนเปื้อนเหงื่อ
ฝ้ายผูกแขนเส้นขาว
ที่มันเก่าจนผู้สาวถาม
ว่าอ้ายเป็นหยังจั่งมักหลาย
เหลือเส้นบาง ๆ กะยังบ่ถิ่ม
บ่กล้าตอบผู้สาว
เบิ่งฝ้ายขาวแล้วต้องอมยิ้ม
..คำอวยพรยังอุมอิม
มื้อผูกแขนยังจำในใจ

ผูกเบื้องซ้ายให้ขวัญมา
ผูกเบื้องขวาให้ขวัญคุ้มภัย
หาเงินได้หมานๆ เด้อ เออ ….

ฝ้ายที่พ่อกับแม่ผูกให้
เบิ่งยามใด๋มีใจฮึดสู้
บอกให้ฮู้ ว่ามีไผรอทางนั้น
ฝ้ายผูกแขนย้ำแทนแม่พ่อ
หนักเกินท้อลูกก็ยังมั่น
ถึงทางแห่งฝัน ต้องข้ามทะเลเม็ดเหงื่อ
ก็คงบ่อยู่เหนือ เกินความตั้งใจ

..ถึงบ่โดนใจผู้สาว
บ่คือผู้บ่าวที่มีเงินหนา
ถูกเหยียดถูกหยามบ่ถือสา
สาวผ่านเข้ามาก็แค่รอหาทางใหม่
บ่มีสร้อยมีแหวน
มีฝ้ายผูกแขนที่แม่พ่อผูกให้
..ลูกผู้ชายคนนี้ไง ยังสู้ไหว …
ในทุกเส้นทาง

( ดนตรี )

ผูกเบื้องซ้ายให้ขวัญมา
ผูกเบื้องขวาให้ขวัญคุ้มภัย
หาเงินได้หมานๆ เด้อ เออ ….

ฝ้ายที่พ่อกับแม่ผูกให้
เบิ่งยามใด๋มีใจฮึดสู้
บอกให้ฮู้ ว่ามีไผรอทางนั้น
ฝ้ายผูกแขนย้ำแทนแม่พ่อ
หนักเกินท้อลูกก็ยังมั่น
ถึงทางแห่งฝัน ต้องข้ามทะเลเม็ดเหงื่อ
ก็คงบ่อยู่เหนือ เกินความตั้งใจ
ฝ้ายผูกแขนเปื้อนเหงื่อ – เบียร์ พร้อมพงษ์
เบียร์ พร้อมพงษ์
 โฆษณา