หน้าแรก » The Drive » คอร์ดเพลง ปลอม – The Drive

คอร์ดเพลง ปลอม – The Drive

คอร์ดเพลง ปลอม
ศิลปิน The Drive
Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง ปลอม คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | D F#m | E | ( 2 Times )

  มันจะ
F#m 
ง่ายอะไรข
นาดนั้น
  ที่เธ
F#m 
อหันหลังไ
  ต้องใ
F#m 
ห้ฉันทำใจข
นาดไหน
  กับ
F#m 
รักที่ยั
งอยู่

 
* แ
ล้วสุดท้ายควา
F#m 
มรักที่เหมือน
 
เป็น
ลมแค่พอหายใจ 
 
พัดผ่
าน..
F#m 
ฉันไ
 
มดทั้งหัวใจ 
 
 
..หมดแล้วหัว
ใจ

INSTRU | D F#m | E | ( 2 Times )

  คำ
F#m 
พูดที่เธอบอกกั
บฉัน
  ว่าจะไ
F#m 
ม่ทิ้งกันไ
  มันไ
F#m 
ม่เคยจริงเลยใ
ช่มั้ย
  ที่ว่
F#m 
ารักทั้งใ

( * )

 
** เป็นแค่ควา
มรักที่ชั่วคราว
 
ไม่ได้ก
F#m 
ะคบกันยืดยาว
 
ไม่อยากใ
ส่ฉันในเรื่องราวขอ
E/G# 
งเธอไว้
 
คำบอกว่า
รักที่ได้ยิน 
 
อ้อมกอดที่เห
F#m 
มือนดูว่าอิน
 
สุด
ท้าย 
 
มันเคยมีอะไ
รจริงๆ 
 
บ้างไหม

INSTRU | D E | F#m | ( 3 Times ) | E | E |

( **, ** )

OUTRO | D F#m | E | D |

เนื้อเพลง ปลอม
มันจะง่ายอะไรขนาดนั้นที่เธอหันหลังไป
ต้องให้ฉันทำใจขนาดไหนกับรักที่ยังอยู่

แล้วสุดท้ายความรักที่เหมือน
เป็นลมแค่พอหายใจพัดผ่านฉันไป
หมดทั้งหัวใจหมดแล้วหัวใจ

คำพูดที่เธอบอกกับฉันว่าจะไม่ทิ้งกันไป
มันไม่เคยจริงเลยใช่มั้ยที่ว่ารักทั้งใจ

แล้วสุดท้ายความรักที่เหมือน
เป็นลมแค่พอหายใจพัดผ่านฉันไป
หมดทั้งหัวใจหมดแล้วหัวใจ

เป็นแค่ความรักที่ชั่วคราวไม่ได้กะคบกันยืดยาว
ไม่อยากใส่ฉันในเรื่องราวของเธอไว้
คำบอกว่ารักที่ได้ยินอ้อมกอดที่เหมือนดูว่าอิน
สุดท้ายมันเคยมีอะไรจริงๆบ้างไหม

เป็นแค่ความรักที่ชั่วคราวไม่ได้กะคบกันยืดยาว
ไม่อยากใส่ฉันในเรื่องราวของเธอไว้
คำบอกว่ารักที่ได้ยินอ้อมกอดที่เหมือนดูว่าอิน
สุดท้ายมันมีอะไรจริงบ้างไหม

เป็นแค่ความรักที่ชั่วคราวไม่ได้กะคบกันยืดยาว
ไม่อยากใส่ฉันในเรื่องราวของเธอไว้
คำบอกว่ารักที่ได้ยินอ้อมกอดที่เหมือนดูว่าอิน
สุดท้ายมันเคยมีอะไรจริงๆบ้างไหม
คอร์ด ปลอม – The Drive
ดาวน์โหลดเพลงนี้ได้ที่ *492 222 105
ปลอม - The Drive
 โฆษณา