หน้าแรก » วงเชย » คอร์ดเพลง ใจร้ายร้าย – วงเชย

คอร์ดเพลง ใจร้ายร้าย – วงเชย

คอร์ดเพลง ใจร้ายร้าย
ศิลปิน วงเชย
เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง ใจร้ายร้าย คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | A C#m | F#m E | D A | Bm E |

 
หัวใจของค
นเรามีบทเรียนที่สอนใ
C#m 
ห้จำ
 
โด
Bm 
นทำให้เจ็บช้ำ 
 
มันหลอ
กหลอนหัวใจ
 
ไอ้เ
รามันคนไม่หล่อแล้
C#m 
วใครจะมาสนใจ
 
แค่คนม้า
Bm 
ยไหร 
 
ใครเขาจะมารั
กจริง

 
* แค่ผู้
C#m 
ชายบ้านๆ 
 
ที่ไม่
F#m 
หาญรักใคร
 
กับหั
Bm 
วใจที่แหลกส
ลาย
 
เธ
C#m 
อถามกับฉันว่ารั
F#m 
กเธอได้ม้าย
 
ฉันจ
ะอธิบาย 
 
ให้เธอได้
ฟัง

 
คนธรรม
ดาที่หน้าตาร้ายร้าย
 
ไม่มีไ
C#m 
อโฟนให้เธอได้ใช้
 
ถ้าเราจะพ
Bm 
บกันเธอจะทนได้ไหม
 
เธอสัญ
ญาจะไม่ทิ้งกันไ
หม
 
เธอทนตากแ
ดดตัวดำได้ม้าย
 
เพราะฉัน
C#m 
มีแต่รถเครื่องคันร้าย
 
ฉันยกให้
Bm 
เธอเป็นมิสซ้อนท้าย
 
พอเธอได้
ฟังแล้วเธอยังจะรั
Dm 
ก..ฉันไห
มเธอ

INSTRU | A | C#m | Bm | E |
INSTRU | A | C#m F#m | Bm D | E |

( * )

 
คนธรรม
ดาที่หน้าตาร้ายร้าย
 
ไม่มีไ
C#m 
อโฟนให้เธอได้ใช้
 
ถ้าเราจะพ
Bm 
บกันเธอจะทนได้ไหม
 
เธอสัญ
ญาจะไม่ทิ้งกันไ
หม
 
เธอทนตากแ
ดดตัวดำได้ม้าย
 
เพราะฉัน
C#m 
มีแต่รถเครื่องคันร้าย
 
ฉันยกให้
Bm 
เธอเป็นมิสซ้อนท้าย
 
พอเธอได้
ฟังแล้วเธอยังจะรัก..

 
คนธรรม
ดาที่หน้าตาร้ายร้าย
 
ไม่มีไ
C#m 
อโฟนให้เธอได้ใช้
 
ถ้าเราจะพ
Bm 
บกันเธอจะทนได้ไหม
 
เธอสัญ
ญาจะไม่ทิ้งกันไ
หม
 
เธอทนตากแ
ดดตัวดำได้ม้าย
 
เพราะฉัน
C#m 
มีแต่รถเครื่องคันร้าย
 
ฉันยกให้
Bm 
เธอเป็นมิสซ้อนท้าย
 
พอเธอได้
ฟังแล้วเธอยังจะรั
Dm 
ก..ฉันไห
มเธอ

 
แค่หั
Bm 
วใจที่มันร้ายๆ
 
เมื่อเธอได้
ฟังแล้วเธอยังจะรั
Dm 
ก…
 
ฉันม้า
ยเธอ..

เนื้อเพลง
หัวใจของคนเรามีบทเรียนที่สอนให้จำ
โดนทำให้เจ็บช้ำ มันหลอกหลอนหัวใจ
ไอ้เรามันคนไม่หล่อแล้วใครจะมาสนใจ
แค่คนม้ายไหร ใครเขาจะมารักจริง

* แค่ผู้ชายบ้านๆ ที่ไม่หาญรักใคร
กับหัวใจที่แหลกสลาย
เธอถามกับฉันว่ารักเธอได้ม้าย
ฉันจะอธิบายให้เธอได้ฟัง

** คนธรรมดาที่หน้าตาร้ายร้าย
ไม่มีไอโฟนให้เธอได้ใช้
ถ้าเราจะพบกันเธอจะทนได้ไหม
เธอสัญญาจะไม่ทิ้งกันไหม
เธอทนตากแดดตัวดำได้ม้าย
เพราะฉันมีแต่รถเครื่องคันร้าย
ฉันยกให้เธอเป็นมิสซ้อนท้าย
พอเธอได้ฟังแล้วเธอยังจะรัก(ฉันไหมเธอ)

( ดนตรี )

( *, **, ** )

แค่หัวใจที่มันร้ายๆ
เมื่อเธอได้ฟังแล้วเธอยังจะรัก…
ฉันม้ายเธอ..
ใจร้ายร้าย – วงเชย
คอร์ดเพลง ใจร้ายร้าย - วงเชย
 โฆษณา