หน้าแรก » Slow » คอร์ดเพลง เรื่องของวันพรุ่งนี้ – ต๋อง วัฒนา (Slow)

คอร์ดเพลง เรื่องของวันพรุ่งนี้ – ต๋อง วัฒนา (Slow)

คอร์ดเพลง เรื่องของวันพรุ่งนี้
ศิลปิน ต๋อง วัฒนา (Slow)
อัลบั้ม เพลงใหม่

คีย์คอร์ดเพลง เรื่องของวันพรุ่งนี้ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | G | D | Em | C |

..ไม่รู้ว่าเราจะคบกันได้น
านเท่าไหร่
Em 
..อาจจะมีเรื่องราวให้เราแย
กทางกันวันไหน
..ไม่รู้ว่าเธอกับฉันจะ
จูงมือได้ไกลเท่าไหร่
Em 
..เรื่องร้าย ๆ อาจจะเกิดกับเ
ราทั้งสองคน

..พรุ่งนี้ฉันไม่รู้จะเ
ป็นอย่างไร
Em 
..พรุ่งนี้ฉันอาจทำเ
ธอเสียใจ
..พรุ่งนี้เธออาจจะเจอคนใ
หม่ที่เธอว่าใช่
Em 
..เรื่องร้าย ๆ อาจจะเกิดกับเ
ราทั้งสองคน

 
* แต่ตอ
Bm 
นนี้ 
 
มีแค่สอ
Em 
งเรา
 
ช่วยพ
ยุงแบ่งเบาให้รักเราเดินไปไ
ด้ไกล

 
** สัญญาได้ห
ม้ายจะไม่มีใ
ครทำเราต้อง
Em 
จาก
 
จะไม่มี
Bm 
วันทำเราให้พลั
ดพราก
 
จะอยู่ด้วย
Am 
กันตลอดไป
 
จากชายคน
นี้จะขอสัญ
ญา
 
ดูแลรัก
Em 
ษาเธอยิ่งกว่าใ
Bm 
คร
 
จะฝ่า
ฟันเรื่องรา
Bm 
วร้าย ๆ ไปด้ว
Am 
ยกัน
 
(ฉันกับเ
ธอ
)

INSTRU | G D | Em D | C Bm | Am D |
INSTRU ( 2 Times )

( * , ** )

เนื้อเพลง
ไม่รู้ว่าเราจะคบกันได้นานเท่าไหร่
อาจจะมีเรื่องราวให้เราแยกทางกันวันไหน
ไม่รู้ว่าเธอกับฉันจะจูงมือได้ไกลเท่าไหร่
เรื่องร้าย ๆ อาจจะเกิดกับเราทั้งสองคน

พรุ่งนี้ฉันไม่รู้จะเป็นอย่างไร
พรุ่งนี้ฉันอาจทำเธอเสียใจ
พรุ่งนี้เธออาจจะเจอคนใหม่ที่เธอว่าใช่
เรื่องร้าย ๆ อาจจะเกิดกับเราทั้งสองคน

* แต่ตอนนี้ มีแค่สองเรา
ช่วยพยุงแบ่งเบาให้รักเราเดินไปได้ไกล

** สัญญาได้หม้ายจะไม่มีใครทำเราต้องจาก
จะไม่มีวันทำเราให้พลัดพราก
จะอยู่ด้วยกันตลอดไป
จากชายคนนี้จะขอสัญญา
ดูแลรักษาเธอยิ่งกว่าใคร
จะฝ่าฟันเรื่องราวร้าย ๆ ไปด้วยกัน
( ฉันกับเธอ )

(ดนตรี)

( * , ** )
คอร์ด เรื่องของวันพรุ่งนี้
ศิลปิน ต๋อง วัฒนา (Slow)
ต๋อง วัฒนา (Slow) - คอร์ด เนื้อเพลง
 โฆษณา