คอร์ดเพลง ไอ้หนุ่มโลโซ – ร็อคแสลง

  
Text   

คอร์ดเพลง ไอ้หนุ่มโลโซ
ศิลปิน ร็อคแสลง
คอร์ด เนื้อเพลง

คีย์คอร์ดเพลง ไอ้หนุ่มโลโซ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | C | Am | G | F Em Dm G |
INTRO | C G/B | Am G | G | C |

 
พี่มันโลโ
C 
ซ 
 
เป็น
Em 
แค่จิ๊กโก๋บ้านน
Am 
อก
 
ไม่โ
F 
ก้เหมือนคนบางก
C 
อก
 
แต่
G 
ยังมีกางเกง
C 
ยีนส์
E7 
 
มีเกิบผ้า
C 
ใบเก่
E 
าๆ 
 
เอาไว้ใส่
Am 
ตีน
 
ใส่
F 
มันเสียจนขาด
C 
วิ่น
 
หัวแม่
G 
ตีนโผล่มายิ้มแ
C 
ฉ่ง
E7 

 
ไม่ใช่ไฮ
C 
โซ 
 
โกโ
E 
รโกโสไปห
Am 
น่อย
 
จิ๊กโ
F 
ก๋บ้านนอกตัวน้
C 
อย
 
ค่าด้
G 
อยเหมือนแมงง่องแ
C 
ง่ง
E7 
 
งานวัดงาน
C 
วา 
 
มี
Em 
หมอลำมาแ
Am 
สดง
 
ก็
F 
ไปเต้นกาเต้นแ
C 
ฮ้ง
 
ที่หน้าฮ้
G 
านหมอลำ
C 
ฮาเฮ

 
*  
A 
..นางเ
Dm 
อย 
 
ก่อนเ
G 
คยเที่ยวงานบ้า
Am 
นนอก
 
เข้าก
G 
รุงไปเรียนบางก
C 
อก
 
เป็นส
G 
าวไฮโซโก้เ
C 
ก๋
G 
 
แต่งตัวเปรี้ย
C 
วๆ 
 
เธอเ
Am 
ที่ยวแต่อ
A 
าร์ซีเ
Dm 
 
โลโ
G 
ซโหลยโท่ยไม่เ
Am 
ท่ห์
 
ดูหมอ
G 
ลำเที่ยวหนังกลางแ
C 
ปลง
E7 

 
** ไอ้หนุ่มโลโ
C 
ซ 
 
ร้องโ
E7 
ฮจนหอบแฮ่
Am 
กๆ
 
ได้ข่
F 
าวว่าไหปลาแ
C 
ดก
 
ของน
G 
างแตกแ
C 
ล้วก่อนแต่ง
E7 
 
เจ้าลืมห
C 
นอนน้อย 
 
เฝ้าไหใช่ไหมคำแ
Dm 
พง
 
โถเ
G 
รามันแมงง่องแ
Am 
ง่ง
 
อีกไม่น
G 
านก็กลายเป็
C 
นยุง

INSTRU | G | Am G | C G | C G | Dm |
INSTRU | C G/B | Am F | C G | C |

( *, ** )

OUTRO | C G/B | C G | C G | Am G | C |

เนื้อเพลง
พี่มันโลโซ เป็นแค่จิ๊กโก๋บ้านนอก
ไม่โก้เหมือนคนบางกอก
แต่ยังมีกางเกงยีนส์
มีเกิบผ้าใบเก่าๆ เอาไว้ใส่ตีน
ใส่มันเสียจนขาดวิ่น
หัวแม่ตีนโผล่มายิ้มแฉ่ง

ไม่ใช่ไฮโซ โกโรโกโสไปหน่อย
จิ๊กโก๋บ้านนอกตัวน้อย
ค่าด้อยเหมือนแมงง่องแง่ง
งานวัดงานวา มีหมอลำมาแสดง
ก็ไปเต้นกาเต้นแฮ้ง
ที่หน้าฮ้านหมอลำฮาเฮ

* ..นางเอย ก่อนเคยเที่ยวงานบ้านนอก
เข้ากรุงไปเรียนบางกอก
เป็นสาวไฮโซโก้เก๋
แต่งตัวเปรี้ยวๆ เธอเที่ยวแต่อาร์ซีเอ
โลโซโหลยโท่ยไม่เท่ห์
ดูหมอลำเที่ยวหนังกลางแปลง

** ไอ้หนุ่มโลโซ ร้องโฮจนหอบแฮ่กๆ
ได้ข่าวว่าไหปลาแดก
ของนางแตกแล้วก่อนแต่ง
เจ้าลืมหนอนน้อย เฝ้าไหใช่ไหมคำแพง
โถเรามันแมงง่องแง่ง
อีกไม่นานก็กลายเป็นยุง

( ดนตรี )

( *, ** )

( ดนตรี )
เพลง ไอ้หนุ่มโลโซ
ศิลปิน ร็อคแสลง
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend