หน้าแรก » ร็อคแสลง » คอร์ดเพลง ไอ้หนุ่มโลโซ – ร็อคแสลง

คอร์ดเพลง ไอ้หนุ่มโลโซ – ร็อคแสลง

คอร์ดเพลง ไอ้หนุ่มโลโซ
ศิลปิน ร็อคแสลง
คอร์ด เนื้อเพลง

คีย์คอร์ดเพลง ไอ้หนุ่มโลโซ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | C | Am | G | F Em Dm G |
INTRO | C G/B | Am G | G | C |

 
พี่มันโลโ
ซ 
 
เป็น
Em 
แค่จิ๊กโก๋บ้านน
Am 
อก
 
ไม่โ
ก้เหมือนคนบางก
อก
 
แต่
ยังมีกางเกง
ยีนส์
E7 
 
มีเกิบผ้า
ใบเก่
าๆ 
 
เอาไว้ใส่
Am 
ตีน
 
ใส่
มันเสียจนขาด
วิ่น
 
หัวแม่
ตีนโผล่มายิ้มแ
ฉ่ง
E7 

 
ไม่ใช่ไฮ
โซ 
 
โกโ
รโกโสไปห
Am 
น่อย
 
จิ๊กโ
ก๋บ้านนอกตัวน้
อย
 
ค่าด้
อยเหมือนแมงง่องแ
ง่ง
E7 
 
งานวัดงาน
วา 
 
มี
Em 
หมอลำมาแ
Am 
สดง
 
ก็
ไปเต้นกาเต้นแ
ฮ้ง
 
ที่หน้าฮ้
านหมอลำ
ฮาเฮ

 
*  
..นางเ
Dm 
อย 
 
ก่อนเ
คยเที่ยวงานบ้า
Am 
นนอก
 
เข้าก
รุงไปเรียนบางก
อก
 
เป็นส
าวไฮโซโก้เ
ก๋
 
แต่งตัวเปรี้ย
วๆ 
 
เธอเ
Am 
ที่ยวแต่อ
าร์ซีเ
Dm 
 
โลโ
ซโหลยโท่ยไม่เ
Am 
ท่ห์
 
ดูหมอ
ลำเที่ยวหนังกลางแ
ปลง
E7 

 
** ไอ้หนุ่มโลโ
ซ 
 
ร้องโ
E7 
ฮจนหอบแฮ่
Am 
กๆ
 
ได้ข่
าวว่าไหปลาแ
ดก
 
ของน
างแตกแ
ล้วก่อนแต่ง
E7 
 
เจ้าลืมห
นอนน้อย 
 
เฝ้าไหใช่ไหมคำแ
Dm 
พง
 
โถเ
รามันแมงง่องแ
Am 
ง่ง
 
อีกไม่น
านก็กลายเป็
นยุง

INSTRU | G | Am G | C G | C G | Dm |
INSTRU | C G/B | Am F | C G | C |

( *, ** )

OUTRO | C G/B | C G | C G | Am G | C |

เนื้อเพลง
พี่มันโลโซ เป็นแค่จิ๊กโก๋บ้านนอก
ไม่โก้เหมือนคนบางกอก
แต่ยังมีกางเกงยีนส์
มีเกิบผ้าใบเก่าๆ เอาไว้ใส่ตีน
ใส่มันเสียจนขาดวิ่น
หัวแม่ตีนโผล่มายิ้มแฉ่ง

ไม่ใช่ไฮโซ โกโรโกโสไปหน่อย
จิ๊กโก๋บ้านนอกตัวน้อย
ค่าด้อยเหมือนแมงง่องแง่ง
งานวัดงานวา มีหมอลำมาแสดง
ก็ไปเต้นกาเต้นแฮ้ง
ที่หน้าฮ้านหมอลำฮาเฮ

* ..นางเอย ก่อนเคยเที่ยวงานบ้านนอก
เข้ากรุงไปเรียนบางกอก
เป็นสาวไฮโซโก้เก๋
แต่งตัวเปรี้ยวๆ เธอเที่ยวแต่อาร์ซีเอ
โลโซโหลยโท่ยไม่เท่ห์
ดูหมอลำเที่ยวหนังกลางแปลง

** ไอ้หนุ่มโลโซ ร้องโฮจนหอบแฮ่กๆ
ได้ข่าวว่าไหปลาแดก
ของนางแตกแล้วก่อนแต่ง
เจ้าลืมหนอนน้อย เฝ้าไหใช่ไหมคำแพง
โถเรามันแมงง่องแง่ง
อีกไม่นานก็กลายเป็นยุง

( ดนตรี )

( *, ** )

( ดนตรี )
เพลง ไอ้หนุ่มโลโซ
ศิลปิน ร็อคแสลง
 โฆษณา