หน้าแรก » เดือน มีนา » คอร์ดเพลง เขาสำคัญฉันแก้เหงา – เดือน มีนา

คอร์ดเพลง เขาสำคัญฉันแก้เหงา – เดือน มีนา

คอร์ดเพลง เขาสำคัญฉันแก้เหงา
ศิลปิน เดือน มีนา
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2017

คีย์คอร์ดเพลง เขาสำคัญฉันแก้เหงา คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


Tune to Eb
INTRO | C | Em | F | G |

 
ไม่ต้องถ
ามอะไรให้มันมากมาย
 
ไม่ต้องแ
Em 
หลงว่าเธอนั้นก็เสียใจ
 
ในเมื่อเ
ธอกำลังจะไ
ปจากฉันในตอ
นนี้
 
แหลงมา
ว่าเธอนั้นห่วงใ
ย 
 
แต่ก็
Em 
ยังทิ้งไปอยู่
Am 
ดี
 
แล้วมาแ
Dm 
สร้งทำเป็นหวัง
ดีทำอย่างนี้ทำ
ไม

 
* ไม่ต้อง
หาเหตุผลมาสาธยาย
 
คนถูก
Em 
ทิ้งคือคนที่กำลังใกล้ตาย
 
ไม่ได้
มีความสุขเหมือนเ
ธอที่เป็นอยู่ในตอ
นนี้
 
อยากจะไ
ปก็ไปได้เ
ลยไม่ต้องแ
Em 
หลงให้มันดู
Am 
ดี
 
เธอจะ
Dm 
แคร์ทำไมรีบไ
Em 
ปเสียที
 
ถ้าเ
Dm 
ธอไม่รักก็ป
Em 
ล่อยฉันที
 
อย่
Dm 
าทําพันนี้ 
 
ด้หม้าย

 
ถ้าไม่
รักก็ไม่ต้องแหลงอะไร
 
ที่ทำให้ใจของฉันนั้น
Em 
มันต้องเจ็บ
 
ทั้งที่เ
ธอยืนกุมมือเ
ขาแล้วแหลงม
าไซร
 
บอกว่า
รักอย่างโน้นอย่างนี้
 
มาเป็นห่วงฉันยังโน้นยังนี้
 
 
ทั้งที่เธอ
Em 
นั้นยังอยู่กั
Am 
บเขา
 
เขาสำ
Dm 
คัญส่วนฉันแก้เ
Em 
หงา
 
คน
Dm 
ที่ต้องเศร้า.
.. 
 
คือคนถู
กทิ้ง…

( *, ** )

INSTRU | C | Em | Dm G | C G |
INSTRU | C | Em Am | Dm Em | Dm G | G |

( *, ** )

 
เขาสำ
Dm 
คัญส่วนฉันแก้เ
Em 
หงา
 
Dm 
นที่ต้องเศร้
า.. 
 
คือคนถู
กทิ้ง…

เนื้อเพลง
ไม่ต้องถามอะไรให้มันมากมาย
ไม่ต้องแหลงว่าเธอนั้นก็เสียใจ
ในเมื่อเธอกำลังจะไปจากฉันในตอนนี้
แหลงมาว่าเธอนั้นห่วงใย แต่เธอยังทิ้งไปอยู่ดี
แล้วมาแสร้งทำเป็นหวังดีทำอย่างนี้ทำไม

ไม่ต้องหาเหตุผลมาสาธยาย
คนถูกทิ้งคือคนที่กำลังใกล้ตาย
ไม่มีความสุขเหมือนเธอที่เป็นอยู่ในตอนนี้
อยากจะไปก็ไปได้เลยไม่ต้องแหลงให้มันดูดี
เธอจะแคร์ทำไมรีบไปเสียที
ถ้าเธอไม่รักก็ปล่อยฉันที
อย่าทําพันนี้ได้หม้าย

ถ้าไม่รักก็ไม่ต้องแหลงอะไร
ที่ทำให้ใจของฉันนั้นมันต้องเจ็บ
ทั้งที่เธอยืนกุมมือเขาแล้วแหลงมาไซร
บอกว่ารักอย่างโน้นอย่างนี้
มาเป็นห่วงฉันยังโน้นยังนี้
ทั้งที่เธอนั้นยังอยู่กับเขา
เขาสำคัญส่วนฉันแก้เหงา
คนที่ต้องเศร้า คือคนถูกทิ้ง

( ดนตรี )

ไม่ต้องหาเหตุผลมาสาธยาย
คนถูกทิ้งคือคนที่กำลังใกล้ตาย
ไม่มีความสุขเหมือนเธอที่เป็นอยู่ในตอนนี้
อยากจะไปก็ไปได้เลยไม่ต้องแหลงให้มันดูดี
เธอจะแคร์ทำไมรีบไปเสียที
ถ้าเธอไม่รักก็ปล่อยฉันที
อย่าทําพันนี้ได้หม้าย

ถ้าไม่รักก็ไม่ต้องแหลงอะไร
ที่ทำให้ใจของฉันนั้นมันต้องเจ็บ
ทั้งที่เธอยืนกุมมือเขาแล้วแหลงมาไซร
บอกว่ารักอย่างโน้นอย่างนี้
มาเป็นห่วงฉันยังโน้นยังนี้
ทั้งที่เธอนั้นยังอยู่กับเขา
เขาสำคัญส่วนฉันแก้เหงา
คนที่ต้องเศร้า คือคนถูกทิ้ง

เขาสำคัญส่วนฉันแก้เหงา
คนที่ต้องเศร้า คือคนถูกทิ้ง

( ดนตรี )

ถ้าไม่รักก็ไม่ต้องแหลงอะไร
ที่ทำให้ใจของฉันนั้นมันต้องเจ็บ
ทั้งที่เธอยืนกุมมือเขาแล้วแหลงมาไซร
บอกว่ารักอย่างโน้นอย่างนี้
มาเป็นห่วงฉันยังโน้นยังนี้
ทั้งที่เธอนั้นยังอยู่กับเขา
เขาสำคัญส่วนฉันแก้เหงา
คนที่ต้องเศร้า คือคนถูกทิ้ง

เขาสำคัญส่วนฉันแก้เหงา
คนที่ต้องเศร้า คือคนถูกทิ้ง
เพลง เขาสำคัญฉันแก้เหงา (คอร์ด เนื้อเพลง)
ศิลปิน เดือน มีนา
เดือน มีนา - คอร์ด เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
 โฆษณา