หน้าแรก » Big Ass » คอร์ดเพลง ฝุ่น – Big Ass

คอร์ดเพลง ฝุ่น – Big Ass

คอร์ดเพลง ฝุ่น
ศิลปิน Big Ass
คอร์ด เนื้อเพลง

คีย์คอร์ดเพลง ฝุ่น คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


Tune to Eb
INTRO | G | Bm7 | Am7 | D |

คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไป
Bm 
แล้ว
 
อะไ
Em7 
รที่หวังมันก็พังไปตั้งนาน
Bm7 
แล้ว
 
แต่ชี
วิตไม่รู้ทำ
Cm 
ไม 
 
มัน
Bm7 
ยังคงค้างคาใ
Em7 
 
ไม่มีวันใ
Am7 
ด 
 
ที่ฉันไม่จด
จำ

 
กับ
คำว่ารักมันจำได้อยู่เ
Bm 
สมอ
 
หลับ
Em7 
ตาทุกครั้งยังเจอเธออยู่ตรง
Bm7 
นี้
 
ความเข้มแ
ข็งที่ฉันเข้าใ
Cm 
 
อ่อน
Bm7 
แอลงทุกนา
Em7 
ที
 
อยู่ดีๆ  
Am7 
ใจก็ร้องไห้อีกค
รั้ง

 
* ยังคิดถึงเธอเห
ลือเกิน 
 
ได้
ยินไหม
 
เธอ
ยังอยู่ในหั
วใจ 
 
ของ
Em7 
ฉัน
ข่มตานอนทุก
Am7 
คืน 
 
ยังฝัน
 
ยังเ
ห็นว่าเรารัก
กัน

 
**  
เธอ
Am 
อยู่
Bm 
ที่ไห
น 
 
คิด
ถึงเธอ
 
ชาตินี้ไม่มีสิทธิ์
Bm 
เจอ 
 
จบแล้วก็
Em7 
เข้าใจ
แต่จะให้
Am7 
ทำยังไง
 
เมื่อใ
นหัวใจ(ยังจด
จำ) ( มีแต่เธอ )

INSTRU | Cm | G |

คำว่ารักยังพอให้ต่อชี
Bm 
วิต
 
ยัง
Em7 
ทำให้คิดถึงวันเก่าๆ 
 
เหล่
Bm7 
านั้น
 
ได้แต่ห
วังลึกๆ 
 
ในใ
Cm 
จ 
 
จะ
Bm7 
มีบ้างไหมสัก
Em7 
วัน
 
สิ่งที่ดี
Am7 
ๆ เหล่านั้น จะกลับ
มา

( *, ** )

| C D | G Em | C D | G |
| C D | G Em | C D | Em |
| C D | G Em | C D |
| C D | G Em | C D | Em | ( Fade out )

เนื้อเพลง ฝุ่น
คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
อะไรที่หวังมันก็พังไปตั้งนานแล้ว
แต่ชีวิตไม่รู้ทำไม มันยังคงค้างคาใจ
ไม่มีวันใด ที่ฉันไม่จดจำ

กับคำว่ารักมันจำได้อยู่เสมอ
หลับตาทุกครั้งยังเจอเธออยู่ตรงนี้
ความเข้มแข็งที่ฉันเข้าใจ
อ่อนแอลงทุกนาที
อยู่ดีๆ ใจก็ร้องไห้อีกครั้ง

ยังคิดถึงเธอเหลือเกิน ได้ยินไหม
เธอยังอยู่ในหัวใจ ของฉัน
ข่มตานอนทุกคืน ยังฝัน
ยังเห็นว่าเรารักกัน

เธออยู่ที่ไหน คิดถึงเธอ
ชาตินี้ไม่มีสิทธิ์เจอ จบแล้วก็เข้าใจ
แต่จะให้ทำยังไง
เมื่อในหัวใจยังจดจำ

( ดนตรี )

คำว่ารักยังพอให้ต่อชีวิต
ยังทำให้คิดถึงวันเก่าๆ เหล่านั้น
ได้แต่หวังลึกๆ ในใจ จะมีบ้างไหมสักวัน
สิ่งที่ดีๆ เหล่านั้น จะกลับมา

ยังคิดถึงเธอเหลือเกิน ได้ยินไหม
เธอยังอยู่ในหัวใจ ของฉัน
ข่มตานอนทุกคืน ยังฝัน
ยังเห็นว่าเรารักกัน

เธออยู่ที่ไหน คิดถึงเธอ
ชาตินี้ไม่มีสิทธิ์เจอ จบแล้วก็เข้าใจ
แต่จะให้ทำยังไง
เมื่อในหัวใจ มีแต่เธอ
เพลง : ฝุ่น : คอร์ด เนื้อเพลง
ศิลปิน : Big Ass
อัลบั้ม : Love
Big-Ass-บิ๊กแอส-คอร์ด-เนื้อเพลง-คอร์ดกีตาร์
 โฆษณา