คอร์ดเพลง เขามันวินเทจ อ้ายมันเกษตรกร ท้าว สมาย

  
Text   


 
เขานั้นมันวินเ
C 
ทจ 
 
อ้ายมันเกษตร
D 
กร
 
เจ้าจั่งบ่ออน
Bm 
ซอน 
 
คนนอนเถียง
Em 
นา
 
เขาพาเจ้าไปเดินฮ้
C 
าง 
 
อ้ายสิพาหย่างไปเล่นท่ง
D 
นา
 
ไปนำอ้ายอยู่
G 
บ่..

INSTRU | C | D | Bm | Em |
INSTRU | C | D | G | G |

 
ค่ำแลงลง
G 
มาลงท่งลงท่าใส่
Em 
เบ็ด
 
ตื่นเข้ากะ
C 
หาเกียปงเกียเป็ดอยู่ข้างบ้
D 
าน
 
สายๆจั๊กห
G 
น่อย 
 
กะไปเฮ็ดเวียกเฮ็ด
Em 
งาน
 
ชีวิตอ้าย
C 
นั้น.. 
 
มันกะสโลไ
D 
ลฟ์

 
เอ๊ะเอนั่นไ
G 
ผผู้สาวบ้านใด๋น้อเดินผ่า
Em 
นมา
 
เบิดคำสิ
C 
ว่า 
 
เพราะเจ้าหน้าตาผู้งามกะ
D 
ด้อ
 
มักอ้ายบ่ห
G 
ล่า 
 
หน้าตาบ่ดีแต่ใจอ้าย
Em 
หล่อ
 
หรือว่ามักเด็กเทพพุ่
Am 
นบ้อ
 
กะส่างตั๋วเ
D 
นาะอ้ายมักเจ้
G 
าหลาย

 
เฮ็ดไฮ่เฮ็ด
C 
นากะเป็น 
 
ล้างถ้วยล้าง
Bm 
จานกะ
Em 
ได้
 
บ่
C 
สนใจอ้
D 
ายแนบ้อน
G 
าง
 
หรือ
Am 
มักเด็กเทพพุ่น
D 
บ้อ 
 
หน้าตา
Bm 
หล่อๆคือจั่ง
Em 
ดารา
 
อ้ายสู้บ่ไ
C 
หวดอกหล่าถ่ามัน
D 
จั่งซั่น

 
เขานั้นมันวินเ
C 
ทจ 
 
อ้ายมันเกษตร
D 
กร
 
เจ้าจั่งบ่ออน
Bm 
ซอน 
 
คนนอนเถียง
Em 
นา
 
เขาพาเจ้าไปเดินฮ้
C 
าง 
 
อ้ายสิพาหย่างไปเล่นท่ง
D 
นา
 
ไปนำอ้ายอยู่
G 
บ่..

 
เขานั้นมันเด็กเ
C 
ทพ 
 
เจ้านั้นกะเลยบ่ม
D 
อง
 
อ้ายผู้อาบน้ำ
Bm 
หนอง 
 
นอนนาเลี้ย
Em 
งไก่
 
บ่ฮู้ว่าเจ้าสิ
C 
มักสิฮักสิซังหรือว่าจั่งใ
D 
ด๋
 
แต่อ้ายถูกใจเจ้าเ
G 
ด้อ

INSTRU | C | D | Bm | Em |
INSTRU | C | D | G | G |
INSTRU | C | D | Bm | Em |
INSTRU | C | D | G | G |

 
เฮ็ดไฮ่เฮ็ด
C 
นากะเป็น 
 
ล้างถ้วยล้าง
Bm 
จานกะ
Em 
ได้
 
บ่
C 
สนใจอ้
D 
ายแนบ้อน
G 
าง
 
หรือ
Am 
มักเด็กเทพพุ่น
D 
บ้อหน้าตา
Bm 
หล่อๆคือจั่ง
Em 
ดารา
 
อ้ายสู้บ่ไ
C 
หวดอกหล่าถ่ามัน
D 
จั่งซั่น

 
เขานั้นมันวินเ
C 
ทจ 
 
อ้ายมันเกษตร
D 
กร
 
เจ้าจั่งบ่ออน
Bm 
ซอน 
 
คนนอนเถียง
Em 
นา
 
เขาพาเจ้าไปเดินฮ้
C 
าง 
 
อ้ายสิพาหย่างไปเล่นท่ง
D 
นา
 
ไปนำอ้ายอยู่
G 
บ่..

 
เขานั้นมันเด็กเ
C 
ทพ 
 
เจ้านั้นกะเลยบ่ม
D 
อง
 
อ้ายผู้อาบน้ำ
Bm 
หนอง 
 
นอนนาเลี้ย
Em 
งไก่
 
บ่ฮู้ว่าเจ้าสิ
C 
มักสิฮักสิซังหรือว่าจั่งใ
D 
ด๋
 
แต่อ้ายถูกใจเจ้าเ
G 
ด้อ

 
เขานั้นมันวินเ
C 
ทจ 
 
อ้ายมันเกษตร
D 
กร
 
เจ้าจั่งบ่ออน
Bm 
ซอน 
 
คนนอนเถียง
Em 
นา
 
เขาพาเจ้าไปเดินฮ้
C 
าง 
 
อ้ายสิพาหย่างไปเล่นท่ง
D 
นา
 
ไปนำอ้ายอยู่
G 
บ่..

 
เขานั้นมันเด็กเ
C 
ทพ 
 
เจ้านั้นกะเลยบ่ม
D 
อง
 
อ้ายผู้อาบน้ำ
Bm 
หนอง 
 
นอนนาเลี้ย
Em 
งไก่
 
บ่ฮู้ว่าเจ้าสิ
C 
มักสิฮักสิซังหรือว่าจั่งใ
D 
ด๋
 
แต่อ้ายถูกใจเจ้าเ
G 
ด้อ

 
กะลองเปิดใ
C 
จให้บ่าวเกษตรแนเ
D 
ด้อ..
 
น้อผู้สาวคนงาม..  
 

OUTRO | C | D | Bm | Em |
OUTRO | C | D | G | G | G |


เขานั้นมันวินเทจ อ้ายมันเกษตรกร
เจ้าจั่งบ่ออนซอน คนนอนเถียงนา
เขาพาเจ้าไปเดินฮ้าง อ้ายสิพาหย่างไปเล่นท่งนา
ไปนำอ้ายอยู่บ่..

( ดนตรี )

ค่ำแลงลงมาลงท่งลงท่าใส่เบ็ด
ตื่นเข้ากะหาเกียปงเกียเป็ดอยู่ข้างบ้าน
สายๆจั๊กหน่อย กะไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงาน
ชีวิตอ้ายนั้น.. มันกะสโลไลฟ์

เอ๊ะเอนั่นไผผู้สาวบ้านใด๋น้อเดินผ่านมา
เบิดคำสิว่า เพราะเจ้าหน้าตาผู้งามกะด้อ
มักอ้ายบ่หล่า หน้าตาบ่ดีแต่ใจอ้ายหล่อ
หรือว่ามักเด็กเทพพุ่นบ้อ
กะส่างตั๋วเนาะอ้ายมักเจ้าหลาย

เฮ็ดไฮ่เฮ็ดนากะเป็น ล้างถ้วยล้างจานกะได้
บ่สนใจอ้ายแนบ้อนาง
หรือมักเด็กเทพพุ่นบ้อหน้าตาหล่อๆคือจั่งดารา
อ้ายสู้บ่ไหวดอกหล่าถ่ามันจั่งซั่น

เขานั้นมันวินเทจ อ้ายมันเกษตรกร
เจ้าจั่งบ่ออนซอน คนนอนเถียงนา
เขาพาเจ้าไปเดินฮ้าง อ้ายสิพาหย่างไปเล่นท่งนา
ไปนำอ้ายอยู่บ่..

เขานั้นมันเด็กเทพ เจ้านั้นกะเลยบ่มอง
อ้ายผู้อาบน้ำหนอง นอนนาเลี้ยงไก่
บ่ฮู้ว่าเจ้าสิมักสิฮักสิซังหรือว่าจั่งใด๋
แต่อ้ายถูกใจเจ้าเด้อ

( ดนตรี )

เฮ็ดไฮ่เฮ็ดนากะเป็น ล้างถ้วยล้างจานกะได้
บ่สนใจอ้ายแนบ้อนาง
หรือมักเด็กเทพพุ่นบ้อหน้าตาหล่อๆคือจั่งดารา
อ้ายสู้บ่ไหวดอกหล่าถ่ามันจั่งซั่น

เขานั้นมันวินเทจ อ้ายมันเกษตรกร
เจ้าจั่งบ่ออนซอน คนนอนเถียงนา
เขาพาเจ้าไปเดินฮ้าง อ้ายสิพาหย่างไปเล่นท่งนา
ไปนำอ้ายอยู่บ่..

เขานั้นมันเด็กเทพ เจ้านั้นกะเลยบ่มอง
อ้ายผู้อาบน้ำหนอง นอนนาเลี้ยงไก่
บ่ฮู้ว่าเจ้าสิมักสิฮักสิซังหรือว่าจั่งใด๋
แต่อ้ายถูกใจเจ้าเด้อ..

เขานั้นมันวินเทจ อ้ายมันเกษตรกร
เจ้าจั่งบ่ออนซอน คนนอนเถียงนา
เขาพาเจ้าไปเดินฮ้าง อ้ายสิพาหย่างไปเล่นท่งนา
ไปนำอ้ายอยู่บ่..

เขานั้นมันเด็กเทพ เจ้านั้นกะเลยบ่มอง
อ้ายผู้อาบน้ำหนอง นอนนาเลี้ยงไก่
บ่ฮู้ว่าเจ้าสิมักสิฮักสิซังหรือว่าจั่งใด๋
แต่อ้ายถูกใจเจ้าเด้อ..

กะลองเปิดใจให้บ่าวเกษตรแนเด้อ..
น้อผู้สาวคนงาม..

มิวสิควิดีโอ เขามันวินเทจ อ้ายมันเกษตรกร ท้าว สมาย

เพลง : เขามันวินเทจ อ้ายมันเกษตรกร (คอร์ด)
ศิลปิน : ท้าว สมาย
เนื้อร้อง/ทำนอง : เด้ง พีระพงษ์
เรียบเรียง : นัท พอใจ
ติดต่องานศิลปิน :

3 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend