คอร์ดเพลง เมาหัวสัก อี๊ด โปงลางสะออน

  
Text   


INTRO | G | Em | C | D |
INTRO | G | Em | C | D | G | D |

 
เป๊กเหล้ากับ
G 
หมู่ตั้งแต่หกโมง
Em 
แลง
 
สิตำจอกซอดแ
C 
จ้ง 
 
เฮาคอแห้งว่าซั่น
D 
ว่า
 
ส่วนโตกระ
G 
ผม 
 
กะว่าสิกินพอเป็น
Em 
ยา
 
ยกไปยก
C 
มาจักเมาแอ๋เมาแ
D 
อ่นแต่ยามได๋กะ
G 
บ่ฮู้

 
กะย่อน
C 
ว่าบรรยากาศได้
D 
ที่
 
แห่งได้ยินดน
Bm 
ตรีแล้วดีกรีมันก
Em 
ะถึง
 
เหล้าก็เบิดไปหลายข
C 
วด 
 
เบียร์กะเบิดไปตั้งสี่ลังเคิ่ง
D 
สิบ่ให้ผมเมาได้จั่งได๋

 
เมาจนภาพ
G 
ตัด 
 
บ่ฮู้ว่าซัดไปจัก
Em 
ขวด
 
ขอร้องเด้อคุณตำร
C 
วจอย่าฟ้าวโบกอย่าฟ้าวเ
D 
ป่า
 
ค่าปรับกะบ่
G 
มี 
 
เบิดไปนำค่าเ
Em 
หล้า
 
เว้ามาจั่งแม้นเศ
C 
ร้า 
 
ให้เข้าใจผมแ
D 
หน่

 
เมาจนหัว
G 
สัก 
 
เบิดไปจักกั๊กกะ
Em 
บ่ฮู้
 
เหลือใจนำ
C 
หมู่มาป๋าถิ่มบ่เมือ
D 
ส่ง
 
ยืนกะแทบสิบ่ไ
G 
หว ขับมอเตอร์ไซค์กะย่าน
Em 
หลง
 
เมื่อส่งผมแ
C 
หน่..เด้อค
D 
รับ
 
บ่อยากถืกจับย่อนเมาแล้ว
G 
ขับซั่นแหล่ว

INSTRU | G | Em | C | D | G | D |

 
กะบ่ได้พ้อหมู่
G 
ดนเลยนัดกันมารวม
Em 
แก๊ง
 
มาตำจอกมาออกแ
C 
สงม่วนใส่ดน
D 
ตรี
 
ฮอดตีส
G 
องกะพากันเมาไ
Em 
ด้ที่
 
ฮอดตีสามตี
C 
สี่ 
 
จักหนีเมือนอนกันยาม
D 
ได๋
 
โอ้ย.. ตื่นมาบ่มีฮอดไผสิไป
G 
ส่ง

 
กะย่อน
C 
ว่าบรรยากาศได้
D 
ที่
 
แห่งได้ยินดน
Bm 
ตรีแล้วดีกรีมันก
Em 
ะถึง
 
เหล้าก็เบิดไปหลายข
C 
วด 
 
เบียร์กะเบิดไปตั้งสี่ลังเคิ่ง
D 
สิบ่ให้ผมเมาได้จั่งได๋

 
เมาจนภาพ
G 
ตัด 
 
บ่ฮู้ว่าซัดไปจัก
Em 
ขวด
 
ขอร้องเด้อคุณตำร
C 
วจอย่าฟ้าวโบกอย่าฟ้าวเ
D 
ป่า
 
ค่าปรับกะบ่
G 
มี 
 
เบิดไปนำค่าเ
Em 
หล้า
 
เว้ามาจั่งแม้นเศ
C 
ร้า 
 
ให้เข้าใจผมแ
D 
หน่

 
เมาจนหัว
G 
สัก 
 
เบิดไปจักกั๊กกะ
Em 
บ่ฮู้
 
เหลือใจนำ
C 
หมู่มาป๋าถิ่มบ่เมือ
D 
ส่ง
 
ยืนแทบกะสิบ่ไ
G 
หว ขับมอเตอร์ไซค์กะย่าน
Em 
หลง
 
เมื่อส่งผมแ
C 
หน่..เด้อค
D 
รับ
 
บ่อยากถืกจับย่อนเมาแล้ว
G 
ขับซั่นแหล่ว

INSTRU | G | G | G | Em | C | D |
INSTRU | G | Em | C | D | ( 2 Times )
INSTRU | C | C | D | D | D |

 
เมาจนภาพ
G 
ตัด 
 
บ่ฮู้ว่าซัดไปจัก
Em 
ขวด
 
ขอร้องเด้อคุณตำร
C 
วจอย่าฟ้าวโบกอย่าฟ้าวเ
D 
ป่า
 
ค่าปรับกะบ่
G 
มี 
 
เบิดไปนำค่าเ
Em 
หล้า
 
เว้ามาจั่งแม้นเศ
C 
ร้า 
 
ให้เข้าใจผมแ
D 
หน่

 
เมาจนหัว
G 
สัก 
 
เบิดไปจักกั๊กกะ
Em 
บ่ฮู้
 
เหลือใจนำ
C 
หมู่มาป๋าถิ่มบ่เมือ
D 
ส่ง
 
ยืนแทบกะสิบ่ไ
G 
หว ขับมอเตอร์ไซค์กะย่าน
Em 
หลง
 
เมื่อส่งผมแ
C 
หน่..เด้อค
D 
รับ
 
บ่อยากถืกจับย่อนเมาแล้ว
G 
ขับซั่นแหล่ว

 
เมาจนภาพ
G 
ตัด 
 
บ่ฮู้ว่าซัดไปจัก
Em 
ขวด
 
ขอร้องเด้อคุณตำร
C 
วจอย่าฟ้าวโบกอย่าฟ้าวเ
D 
ป่า
 
ค่าปรับกะบ่
G 
มี 
 
เบิดไปนำค่าเ
Em 
หล้า
 
เว้ามาจั่งแม้นเศ
C 
ร้า 
 
ให้เข้าใจผมแ
D 
หน่

 
เมาจนหัว
G 
สัก 
 
เบิดไปจักกั๊กกะ
Em 
บ่ฮู้
 
เหลือใจนำ
C 
หมู่มาป๋าถิ่มบ่เมือ
D 
ส่ง
 
ยืนแทบกะสิบ่ไ
G 
หว ขับมอเตอร์ไซค์กะย่าน
Em 
หลง
 
เมื่อส่งผมแ
C 
หน่..เด้อค
D 
รับ
 
บ่อยากถืกจับย่อนเมาแล้ว
G 
ขับซั่นแหล่ว

OUTRO | D | G |


เป๊กเหล้ากับหมู่ตั้งแต่หกโมงแลง
สิตำจอกซอดแจ้งเฮาคอแห้งว่าซั่นว่า
ส่วนโตกระผมกะว่าสิกินพอเป็นยา
ยกไปยกมาจักเมาแอ๋เมาแอ่นแต่ยามได๋กะบ่ฮู้

กะย่อนว่าบรรยากาศได้ที่
แห่งได้ยินดนตรีแล้วดีกรีมันกะถึง
เหล้าก็เบิดไปหลายขวด เบียร์กะเบิดไปตั้งสี่ลังเคิ่ง
สิบ่ให้ผมเมาได้จั่งได๋

เมาจนภาพตัด บ่ฮู้ว่าซัดไปจักขวด
ขอร้องเด้อคุณตำรวจอย่าฟ้าวโบกอย่าฟ้าวเป่า
ค่าปรับกะบ่มี เบิดไปนำค่าเหล้า
เว้ามาจั่งแม้นเศร้า ให้เข้าใจผมแหน่

เมาจนหัวสัก เบิดไปจักกั๊กกะบ่ฮู้
เหลือใจนำหมู่มาป๋าถิ่มบ่เมือส่ง
ยืนกะแทบสิบ่ไหว ขับมอเตอร์ไซค์กะย่านหลง
เมื่อส่งผมแหน่..เด้อครับ
บ่อยากถืกจับย่อนเมาแล้วขับซั่นแหล่ว

( ดนตรี )

กะบ่ได้พ้อหมู่ดนเลยนัดกันมารวมแก๊ง
มาตำจอกมาออกแสงม่วนใส่ดนตรี
ฮอดตีสองกะพากันเมาได้ที่
ฮอดตีสามตีสี่ จักหนีเมือนอนกันยามได๋
โอ้ย.. ตื่นมาบ่มีฮอดไผสิไปส่ง

กะย่อนว่าบรรยากาศได้ที่
แห่งได้ยินดนตรีแล้วดีกรีมันกะถึง
เหล้าก็เบิดไปหลายขวด เบียร์กะเบิดไปตั้งสี่ลังเคิ่ง
สิบ่ให้ผมเมาได้จั่งได๋

เมาจนภาพตัด บ่ฮู้ว่าซัดไปจักขวด
ขอร้องเด้อคุณตำรวจอย่าฟ้าวโบกอย่าฟ้าวเป่า
ค่าปรับกะบ่มี เบิดไปนำค่าเหล้า
เว้ามาจั่งแม้นเศร้า ให้เข้าใจผมแหน่

เมาจนหัวสัก เบิดไปจักกั๊กกะบ่ฮู้
เหลือใจนำหมู่มาป๋าถิ่มบ่เมือส่ง
ยืนกะแทบสิบ่ไหว ขับมอเตอร์ไซค์กะย่านหลง
เมื่อส่งผมแหน่..เด้อครับ
บ่อยากถืกจับย่อนเมาแล้วขับซั่นแหล่ว

( ดนตรี )

เมาจนภาพตัด บ่ฮู้ว่าซัดไปจักขวด
ขอร้องเด้อคุณตำรวจอย่าฟ้าวโบกอย่าฟ้าวเป่า
ค่าปรับกะบ่มี เบิดไปนำค่าเหล้า
เว้ามาจั่งแม้นเศร้า ให้เข้าใจผมแหน่

เมาจนหัวสัก เบิดไปจักกั๊กกะบ่ฮู้
เหลือใจนำหมู่มาป๋าถิ่มบ่เมือส่ง
ยืนกะแทบสิบ่ไหว ขับมอเตอร์ไซค์กะย่านหลง
เมื่อส่งผมแหน่..เด้อครับ
บ่อยากถืกจับย่อนเมาแล้วขับซั่นแหล่ว

เมาจนภาพตัด บ่ฮู้ว่าซัดไปจักขวด
ขอร้องเด้อคุณตำรวจอย่าฟ้าวโบกอย่าฟ้าวเป่า
ค่าปรับกะบ่มี เบิดไปนำค่าเหล้า
เว้ามาจั่งแม้นเศร้า ให้เข้าใจผมแหน่

เมาจนหัวสัก เบิดไปจักกั๊กกะบ่ฮู้
เหลือใจนำหมู่มาป๋าถิ่มบ่เมือส่ง
ยืนกะแทบสิบ่ไหว ขับมอเตอร์ไซค์กะย่านหลง
เมื่อส่งผมแหน่..เด้อครับ
บ่อยากถืกจับย่อนเมาแล้วขับซั่นแหล่ว

มิวสิควิดีโอ เมาหัวสัก อี๊ด โปงลางสะออน

เพลง : เมาหัวสัก (คอร์ด)
ศิลปิน : อี๊ด โปงลางสะออน
เนื้อร้อง/ทำนอง : วิทยา บุญอาษา
เรียบเรียง : ยีนส์ ศิลาแลง
ติดต่องานศิลปิน : 061-2461626, 096-9740470

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend