คอร์ดเพลง ภาพทรงจำในกาลเวลา Phumin

  
Text   


Capo #4
INTRO | C Em | Am Em | F Em | F G |
INTRO | C Em | Am Em | F Em | F G |

C 
สิ่งใดกัน 
 
สิ่งใ
Em 
ดกันหนอ
 
ที่พา
Am 
ฉันมาถึงจุด
Em 
นี้
 
ทำได้เ
F 
พียงยินดี 
 
ทำได้เ
Em 
พียงยอมรับ
 
ทำได้เ
F 
พียงคืนกลับ..แค่ค
G 
วามหวังดี

 
ยิน
C 
ดีทั้งคนที่จ
Em 
ากเราไป
 
ภาพคืน
Am 
วันเก็บไว้ใน
Em 
กาลเวลา
 
ยิน
F 
ดีกับคนที่
Em 
ยังไม่หาย
 
ความ
Dm 
รักไม่คลาย 
 
แม้
G 
วันเปลี่ยนแปลง

C 
ช่วงเวลาที่
Em 
ผ่านเลยไป
 
สร้างเรื่อง
Am 
ราวมากมายให้
Em 
จดจำกัน
 
ยิน
F 
ดีกับวันที่เ
Em 
คยผิดหวัง
 
ยิน
F 
ดีทั้งวันที่ไ
G 
ด้ดั่งใจ

 
ยิน
C 
ดีทุกคราวที่
Em 
มีความรัก
 
แม้บาง
Am 
ทีจากกัน 
 
ด้วยค
Em 
วามอาวรณ์
 
แต่ขอบ
F 
คุณที่หนึ่งครั้งเข้า
Em 
มาเพื่อสอน
 
ให้
F 
ฉันรู้ว่า..
G 
รักเป็นยังไง

C 
ฉันทำได้แค่เ
Em 
พียงปล่อยวาง..
 
เรืองที่
Am 
มันผ่านมา 
 
ให้
Em 
ผ่านเลยไป
 
ความรักที่เ
F 
คยเกิดมี 
 
มัน
Em 
ดีเพียงไหน
 
คืนหัวใ
F 
จกลับไป..ให้
G 
กันและกัน

C 
ชีวิตของเรา 
 
มี
Em 
สุข 
 
มีทุกข์
 
เมื่อมี
Am 
การพบเจอ 
 
มี
Em 
จากกันไป
 
ไม่เ
F 
ร็ว ไม่ช้า จาก
Em 
เป็น 
 
หรือจากตาย
 
เมื่อ
F 
ถึงเวลา 
 
ต้อง
G 
พบ 
 
ต้องเจอ

C 
ฝนพัดมา 
 
ไม่
Em 
นานผ่านไป
 
และไม่
Am 
นานเกินใจ 
 
ก็เ
Em 
จอสายรุ้ง
 
เท่ากับ
F 
ฝนหยุดลง 
 
เราทำได้เ
Em 
พียงขอบคุณ
 
ที่ได้เ
F 
อาสายรุ้ง..ผ่าน
G 
มาให้เจอ

 
วันห
C 
นึ่งจากกัน 
 
ฉันยัง
Em 
ห่วงเสมอ
 
ไม่ว่า
Am 
เธอกับฉัน..จาก
Em 
กันแบบไหน
 
เพราะ
F 
ฉันก็แค่คิด..ว่ามัน
Em 
ดีเพียงใด..
 
ที่ค
F 
รั้งหนึ่งเคยได้
G 
มาพบกัน

 
ฉัน
C 
ยิ้มเต็มใจ 
 
และ
Em 
โบกมือลา
 
เมื่อใด
Am 
ที่ผ่านมา 
 
ยิน
Em 
ดีเสมอ
 
เก็บเ
F 
รื่องราวไว้..ในใ
Em 
จอย่างเคย
 
และไม่เ
F 
ลย ไม่เลย ไม่เ
G 
คยโทษใคร

 
ขอใ
C 
ห้โชคดี..บน
Em 
ทางความฝัน
 
ทุก ๆ ค
Am 
วามสัมพันธ์..ที่
Em 
จากกันไป
 
ขอบ
F 
คุณที่หนึ่งครั้ง..ทำให้
Em 
ฉันสุขใจ
 
เราส่งท
F 
างกันไกล..ด้วยค
G 
วามยินดี

 
คน
C 
ที่ยังอยู่ 
 
ฉันอ
Em 
ยากให้รู้..
 
ว่าฉันรัก
Am 
คุณหมดใจ 
 
ไม่ได้
Em 
ต่างจากกัน
 
แต่เมื่อใ
F 
ดความรักเราเดินมา
Em 
ถึงทางตัน
 
คุณจะจาก
F 
กันอีกคน 
 
ก็ไ
G 
ม่เป็นไร

 
เพราะ
C 
ฉันทำได้แค่เ
Em 
พียงยอมรับ
 
ซึ่งฉันไม่
Am 
อาจย้อนกลับ..วัน
Em 
คืนเหล่านั้น
 
ถ้าเ
F 
กิดว่าตัวฉัน..มีเวท
Em 
มนต์สักครั้ง
 
จะเสก
F 
ความสัมพันธ์ในทุกก
G 
าลเวลา

 
ส่วนคน
C 
ที่ยังอยู่ 
 
ฉันอ
Em 
ยากให้รู้..
 
ว่าฉันรัก
Am 
คุณหมดใจ 
 
ไม่ได้
Em 
ต่างจากกัน
 
แต่เมื่อใ
F 
ดความรักเราเดินมา
Em 
ถึงทางตัน
 
คุณจะจาก
F 
กันอีกคน 
 
ก็ไ
G 
ม่เป็นไร

 
เพราะ
C 
ฉันทำได้แค่เ
Em 
พียงยอมรับ
 
ซึ่งฉันไม่
Am 
อาจย้อนกลับ..วัน
Em 
คืนเหล่านั้น
 
ถ้าเ
F 
กิดว่าตัวฉัน..มีเวท
Em 
มนต์สักครั้ง
 
จะเสก
F 
ความสัมพันธ์ในทุกก
G 
าลเวลา

 
ถ้าเ
F 
กิดว่าตัวฉัน..มีเวท
Em 
มนต์สักครั้ง
 
จะเสกค
Dm 
วามสัมพันธ์ 
 
และ
G 
คนทุกคน..
 
ไม่ให้หายไ
C 
ป..


สิ่งใดกัน สิ่งใดกันหนอ
ที่พาฉันมาถึงจุดนี้
ทำได้เพียงยินดี ทำได้เพียงยอมรับ
ทำได้เพียงคืนกลับ..แค่ความหวังดี

ยินดีทั้งคนที่จากเราไป
ภาพคืนวันเก็บไว้ในกาลเวลา
ยินดีกับคนที่ยังไม่หาย
ความรักไม่คลาย แม้วันเปลี่ยนแปลง

ช่วงเวลาที่ผ่านเลยไป
สร้างเรื่องราวมากมายให้จดจำกัน
ยินดีกับวันที่เคยผิดหวัง
ยินดีทั้งวันที่ได้ดั่งใจ

ยินดีทุกคราวที่มีความรัก
แม้บางทีจากกัน ด้วยความอาวรณ์
แต่ขอบคุณที่หนึ่งครั้งเข้ามาเพื่อสอน
ให้ฉันรู้ว่า..รักเป็นยังไง

ฉันทำได้แค่เพียงปล่อยวาง..
เรืองที่มันผ่านมา ให้ผ่านเลยไป
ความรักที่เคยเกิดมี มันดีเพียงไหน
คืนหัวใจกลับไป..ให้กันและกัน

ชีวิตของเรา มีสุข มีทุกข์
เมื่อมีการพบเจอ มีจากกันไป
ไม่เร็ว ไม่ช้า จากเป็น หรือจากตาย
เมื่อถึงเวลา ต้องพบ ต้องเจอ

ฝนพัดมา ไม่นานผ่านไป
และไม่นานเกินใจ ก็เจอสายรุ้ง
เท่ากับฝนหยุดลง เราทำได้เพียงขอบคุณ
ที่ได้เอาสายรุ้ง..ผ่านมาให้เจอ

วันหนึ่งจากกัน ฉันยังห่วงเสมอ
ไม่ว่าเธอกับฉัน..จากกันแบบไหน
เพราะฉันก็แค่คิด..ว่ามันดีเพียงใด..
ที่ครั้งหนึ่งเคยได้มาพบกัน

ฉันยิ้มเต็มใจ และโบกมือลา
เมื่อใดที่ผ่านมา ยินดีเสมอ
เก็บเรื่องราวไว้..ในใจอย่างเคย
และไม่เลย ไม่เลย ไม่เคยโทษใคร

ขอให้โชคดี..บนทางความฝัน
ทุก ๆ ความสัมพันธ์..ที่จากกันไป
ขอบคุณที่หนึ่งครั้ง..ทำให้ฉันสุขใจ
เราส่งทางกันไกล..ด้วยความยินดี

คนที่ยังอยู่ ฉันอยากให้รู้..
ว่าฉันรักคุณหมดใจ ไม่ได้ต่างจากกัน
แต่เมื่อใดความรักเราเดินมาถึงทางตัน
คุณจะจากกันอีกคน ก็ไม่เป็นไร

เพราะฉันทำได้แค่เพียงยอมรับ
ซึ่งฉันไม่อาจย้อนกลับ..วันคืนเหล่านั้น
ถ้าเกิดว่าตัวฉัน..มีเวทมนต์สักครั้ง
จะเสกความสัมพันธ์ในทุกกาลเวลา

ส่วนคนที่ยังอยู่ ฉันอยากให้รู้..
ว่าฉันรักคุณหมดใจ ไม่ได้ต่างจากกัน
แต่เมื่อใดความรักเราเดินมาถึงทางตัน
คุณจะจากกันอีกคน ก็ไม่เป็นไร

เพราะฉันทำได้แค่เพียงยอมรับ
ซึ่งฉันไม่อาจย้อนกลับ..วันคืนเหล่านั้น
ถ้าเกิดว่าตัวฉัน..มีเวทมนต์สักครั้ง
จะเสกความสัมพันธ์ในทุกกาลเวลา

ถ้าเกิดว่าตัวฉัน..มีเวทมนต์สักครั้ง
จะเสกความสัมพันธ์ และคนทุกคน..
ไม่ให้หายไป..

มิวสิควิดีโอ ภาพทรงจำในกาลเวลา Phumin

เพลง : ภาพทรงจำในกาลเวลา (คอร์ด)
ศิลปิน : Phumin
เนื้อร้อง/ทำนอง :
เรียบเรียง :
ติดต่องานศิลปิน :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend