คอร์ดเพลง ไม่เหมือนเดิม แม็ค เทวดาโหลยาง

  
Text   


INTRO | F G | Em Am | F | G |

 
ถามไอ้ไหรเธอบอกว่า
C 
ทำเฒ่า
 
แหลงไอ้ไหรเธอบอกว่า
Am 
ฉันน่ารำคาญ
 
ไม่เหมือนแรกก่อนวัน
Dm 
วาน 
 
รักเราหวานกั
G 
นดี

 
ไม่รู้ว่าเธอมีใครห
C 
ม้าย 
 
ในหัวใจฉัน
Am 
มันจี๊ด
 
บอกได้หม้าย
Dm 
คนดี 
 
ไซร้เป็นพันนี้ล่ะเ
G 
ธอ

 
แรกก่
F 
อนตอนเรารัก
G 
กันใหม่ๆ
Em 
เธอใส่ใจฉัน
Am 
เป็นอย่างดี
 
แล้วไ
F 
ซร้ตอนนี้ 
 
เธอถึงมาเปลี่ย
G 
นไป

 
แรกรักมันก็ห
C 
วานพอนานๆ 
 
ไม่เหมือน
Am 
เดิม
 
หรือเธอมีคน
F 
อื่นมาเพิ่มเติมใน
G 
หัวใจ
 
แล้วไซร้เป็นพัน
C 
นี้ฉันไม่ดีตรงไ
Am 
หน
 
เธอถึงเปลี่ยนไ
F 
ปเป็นคนละ
G 
คน

 
ถ้าเธอหมด
C 
ใจ 
 
ก็เพียงแค่เธอแหล
Am 
งมา
 
ไม่ต้องทำลี
F 
ลามันร่ารามันเ
G 
จ็บหัวใจ
 
ถ้าเธอไม่
F 
รักก็แค่บอกมาแล้วเ
G 
ลิกกันไป
 
ถ้าเธอมีใ
Em 
ครแหลงกันบอก
Am 
ฉันตรงๆ
 
หัวใ
Dm 
จมันเกินจะ
G 
ทนแล้วเธอรู้ห
 
ม้าย

INSTRU | C Am | Dm G |

 
ก็แหลงไอ้ไหรเธอบอกว่า
C 
น่าเบื่อ
 
ไม่รู้ยังเหลือความ
Am 
รักอยู่หม้าย
 
เธอทำให้ฉันต้อง
Dm 
เจ็บหัวใจ
 
ที่เธอเปลี่ยนไปอย่า
G 
งนี้

 
อีทำไอ้ไหรกะ
C 
ผิด 
 
ถามไรสักหิดกะไ
Am 
ม่ได้
 
อยากจะรู้ว่าเธอ
Dm 
มีใคร 
 
บอกฉันได้หม้ายค
G 
นดี

 
แรกก่
F 
อนตอนเรารัก
G 
กันใหม่ๆ
Em 
เธอใส่ใจฉัน
Am 
เป็นอย่างดี
 
แล้วไ
F 
ซร้ตอนนี้ 
 
เธอถึงมาเปลี่ย
G 
นไป

 
แรกรักมันก็ห
C 
วานพอนานๆ 
 
ไม่เหมือน
Am 
เดิม
 
หรือเธอมีคน
F 
อื่นมาเพิ่มเติมใน
G 
หัวใจ
 
แล้วไซร้เป็นพัน
C 
นี้ฉันไม่ดีตรงไ
Am 
หน
 
เธอถึงเปลี่ยนไ
F 
ปเป็นคนละ
G 
คน

 
ถ้าเธอหมด
C 
ใจ 
 
ก็เพียงแค่เธอแหล
Am 
งมา
 
ไม่ต้องทำลี
F 
ลามันร่ารามันเ
G 
จ็บหัวใจ
 
ถ้าเธอไม่
F 
รักก็แค่บอกมาแล้วเ
G 
ลิกกันไป
 
ถ้าเธอมีใ
Em 
ครแหลงกันบอก
Am 
ฉันตรงๆ
 
หัวใ
Dm 
จมันเกินจะ
G 
ทนแล้วเธอรู้ห
C 
ม้าย 
 
 
G 

INSTRU | C Am | Dm G | C Am | F G |
INSTRU | F G | Em Am | Dm G | C |

 
แรกก่
F 
อนตอนเรารัก
G 
กันใหม่ๆ
Em 
เธอใส่ใจฉัน
Am 
เป็นอย่างดี
 
แล้วไ
F 
ซร้ตอนนี้ 
 
เธอถึงมาเปลี่ย
G 
นไป

 
แรกรักมันก็ห
C 
วานพอนานๆ 
 
ไม่เหมือน
Am 
เดิม
 
หรือเธอมีคน
F 
อื่นมาเพิ่มเติมใน
G 
หัวใจ
 
แล้วไซร้เป็นพัน
C 
นี้ฉันไม่ดีตรงไ
Am 
หน
 
เธอถึงเปลี่ยนไ
F 
ปเป็นคนละ
G 
คน

 
ถ้าเธอหมด
C 
ใจ 
 
ก็เพียงแค่เธอแหล
Am 
งมา
 
ไม่ต้องทำลี
F 
ลามันร่ารามันเ
G 
จ็บหัวใจ
 
ถ้าเธอไม่
F 
รักก็แค่บอกมาแล้วเ
G 
ลิกกันไป
 
ถ้าเธอมีใ
Em 
ครแหลงกันบอก
Am 
ฉันตรงๆ
 
หัวใ
Dm 
จมันเกินจะ
G 
ทนแล้วเธอรู้ห
C 
ม้าย

 
มันเ
F 
กินที่ใจฉันจะ
G 
อดทน..
 
นิสัยคนอย่างเ
C 
ธอ..


ถามไอ้ไหรเธอบอกว่าทำเฒ่า
แหลงไอ้ไหรเธอบอกว่าฉันน่ารำคาญ
ไม่เหมือนแรกก่อนวันวาน รักเราหวานกันดี

ไม่รู้ว่าเธอมีใครหม้าย ในหัวใจฉันมันจี๊ด
บอกได้หม้ายคนดี ไซร้เป็นพันนี้ล่ะเธอ

แรกก่อนตอนเรารักกันใหม่ๆ
เธอใส่ใจฉันเป็นอย่างดี
แล้วไซร้ตอนนี้ เธอถึงมาเปลี่ยนไป

แรกรักมันก็หวานพอนานๆ ไม่เหมือนเดิม
หรือเธอมีคนอื่นมาเพิ่มเติมในหัวใจ
แล้วไซร้เป็นพันนี้ฉันไม่ดีตรงไหน
เธอถึงเปลี่ยนไปเป็นคนละคน

ถ้าเธอหมดใจ เพียงแค่เธอแหลงมา
ไม่ต้องทำลีลามันร่ารามันเจ็บหัวใจ
ถ้าเธอไม่รักก็แค่บอกมาแล้วเลิกกันไป
ถ้าเธอมีใครแหลงกันบอกฉันตรงๆ
หัวใจมันเกินจะทนแล้วเธอรู้หม้าย

ก็แหลงไอ้ไหรเธอบอกว่าน่าเบื่อ
ไม่รู้ยังเหลือความรักอยู่หม้าย
เธอทำให้ฉันต้องเจ็บหัวใจ
ที่เธอเปลี่ยนไปอย่างนี้

อีทำไอ้ไหรกะผิด ถามไรสักหิดกะไม่ได้
อยากจะรู้ว่าเธอมีใคร บอกฉันได้หม้ายคนดี

แรกก่อนตอนเรารักกันใหม่ๆ
เธอใส่ใจฉันเป็นอย่างดี
แล้วไซร้ตอนนี้ เธอถึงมาเปลี่ยนไป

แรกรักมันก็หวานพอนานๆ ไม่เหมือนเดิม
หรือเธอมีคนอื่นมาเพิ่มเติมในหัวใจ
แล้วไซร้เป็นพันนี้ฉันไม่ดีตรงไหน
เธอถึงเปลี่ยนไปเป็นคนละคน

ถ้าเธอหมดใจ ก็เพียงแค่เธอแหลงมา
ไม่ต้องทำลีลามันร่ารามันเจ็บหัวใจ
ถ้าเธอไม่รักก็แค่บอกมาแล้วเลิกกันไป
ถ้าเธอมีใครแหลงกันบอกฉันตรงๆ
หัวใจมันเกินจะทนแล้วเธอรู้หม้าย

ดนตรี

แรกก่อนตอนเรารักกันใหม่ๆ
เธอใส่ใจฉันเป็นอย่างดี
แล้วไซร้ตอนนี้ เธอถึงมาเปลี่ยนไป

แรกรักมันก็หวานพอนานๆ ไม่เหมือนเดิม
หรือเธอมีคนอื่นมาเพิ่มเติมในหัวใจ
แล้วไซร้เป็นพันนี้ฉันไม่ดีตรงไหน
เธอถึงเปลี่ยนไปเป็นคนละคน

ถ้าเธอหมดใจ ก็เพียงแค่เธอแหลงมา
ไม่ต้องทำลีลามันร่ารามันเจ็บหัวใจ
ถ้าเธอไม่รักก็แค่บอกมาแล้วเลิกกันไป
ถ้าเธอมีใครแหลงกันบอกฉันตรงๆ
หัวใจมันเกินจะทนแล้วเธอรู้หม้าย

มันเกินที่ใจฉันจะอดทน..
นิสัยคนอย่างเธอ..

มิวสิควิดีโอ ไม่เหมือนเดิม แม็ค เทวดาโหลยาง

เพลง : ไม่เหมือนเดิม
ศิลปิน : แม็ค เทวดาโหลยาง
เนื้อร้อง/ทำนอง : ตู่ ไทรงาม
เรียบเรียง : เสก ผานชื่น
ติดต่องานศิลปิน :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend