คอร์ดเพลง เอิ้นหาหัวใจ เติ้ล นพดล

  
Text   


INTRO | D | Bm | G | A | ( 2 Times )

 
โอ่ใจเ
D 
อ๋ย 
 
มึงไปลี้อยู่แ
Bm 
กได๋
 
มึงแลนนำ
G 
ไผ 
 
มื้อนี้ให้กลับคื
A 
นสา
 
ฮู้
G 
อยู่ว่ามึงกำลัง
Gm 
เจ็บ 
 
ย้อนคนที่
F#m 
ฮักเขามาบอ
Bm 
กลา
 
ได้
G 
ยินเสียงกูเอิ้นหา 
 
อยู่บ้
A 
อหัวใจ..

 
มึงสิ
D 
ฝืน 
 
ทนเจ็บให้ได้อิ
Bm 
หยัง
 
จักเทือแ
G 
ล้วที่เขามา
A 
พังความฮักที่
D 
มึงก่อ
 
เขาบ่เเ
G 
คร์เขาบ่สะ
Gm 
ออน 
 
เขาเคย
F#m 
ฮักเคยหัว
Bm 
ซาบ่
 
ฟ้าวก
G 
ลับคืนมาสาเ
A 
นาะ 
 
เขาเบิ่ดฮักแล้
D 
วหละ

 
ขั่นได้
Em 
ยิน 
 
เสียงที่กูฮ้อง
F#m 
เอิ้นหา
 
อยู่ไสให้
G 
ฟ้าวมา 
 
เขาบ่ฮักกะบ่ต้อง
A 
ฝืน

 
มาเด้อหัว
G 
ใจ 
 
กลับมา
A 
อยู่หม่องเก่า
Bm 
คืนคีง
 
เขาเบิ่ด
A 
ฮักกะต้องยอม
G 
รับความจริง
 
เขาโยน
A 
ถิ่มเขาบ่ต้องการ
 
กลับคืน
F#m 
มาสา 
 
เด้อหัวใจ
 
ได้ยินเ
Bm 
สียงให้อ่วยกลับคืนมา
 
มึงไ
G 
ด้ยินบ่เสียงกู
F#m 
ฮ้องเอิ้นหา
 
ถ่าได้ยิน
Bm 
แล้วมึงฟ้าวกลับ
A 
มา..
 
มึงเจ็บพ
D 
อแล้ว

INSTRU | Bm | G | A | Bm |
INSTRU | G | A | Bm | Bm |

 
ขั่นได้
Em 
ยิน 
 
เสียงที่กูฮ้อง
F#m 
เอิ้นหา
 
อยู่ไสให้
G 
ฟ้าวมา 
 
เขาบ่ฮักกะบ่ต้อง
A 
ฝืน

 
มาเด้อหัว
G 
ใจ 
 
กลับมา
A 
อยู่หม่องเก่า
Bm 
คืนคีง
 
เขาเบิ่ด
A 
ฮักกะต้องยอม
G 
รับความจริง
 
เขาโยน
A 
ถิ่มเขาบ่ต้องการ
 
กลับคืน
F#m 
มาสา 
 
เด้อหัวใจ
 
ได้ยินเ
Bm 
สียงให้อ่วยกลับคืนมา
 
มึงไ
G 
ด้ยินบ่เสียงกู
F#m 
ฮ้องเอิ้นหา
 
ถ่าได้ยิน
Bm 
แล้วมึงฟ้าวกลับ
A 
มา..

 
มาเด้อหัว
G 
ใจ 
 
กลับมา
A 
อยู่หม่องเก่า
Bm 
คืนคีง
 
เขาเบิ่ด
A 
ฮักกะต้องยอม
G 
รับความจริง
 
เขาโยน
A 
ถิ่มเขาบ่ต้องการ
 
กลับคืน
F#m 
มาสา 
 
เด้อหัวใจ
 
ได้ยินเ
Bm 
สียงให้อ่วยกลับคืนมา
 
มึงไ
G 
ด้ยินบ่เสียงกู
F#m 
ฮ้องเอิ้นหา
 
ถ่าได้ยิน
Bm 
แล้วมึงฟ้าวกลับ
A 
มา..
 
มึงเจ็บพ
D 
อแล้ว

 
มึงไ
G 
ด้ยินบ่เสียงกู
F#m 
ฮ้องเอิ้นหา
 
ถ่าได้ยิน
Em 
แล้วมึงฟ้าวกลับ
A 
มา..
 
เขาบ่ได้ฮัก
G 
มึงแล้ว
Gm 
 
D 


โอ่ใจเอ๋ย มึงไปลี้อยู่แกได๋
มึงแลนนำไผ มื้อนี้ให้กลับคืนสา
ฮู้อยู่ว่ามึงกำลังเจ็บ ย้อนคนที่ฮักเขามาบอกลา
ได้ยินเสียงกูเอิ้นหา อยู่บ้อหัวใจ..

มึงสิฝืน ทนเจ็บให้ได้อิหยัง
จักเทือแล้วที่เขามาพังความฮักที่มึงก่อ
เขาบ่เเคร์เขาบ่สะออน เขาเคยฮักเคยหัวซาบ่
ฟ้าวกลับคืนมาสาเนาะ เขาเบิ่ดฮักแล้วหละ

ขั่นได้ยิน เสียงที่กูฮ้องเอิ้นหา
อยู่ไสให้ฟ้าวมา เขาบ่ฮักกะบ่ต้องฝืน

มาเด้อหัวใจ กลับมาอยู่หม่องเก่าคืนคีง
เขาเบิ่ดฮักกะต้องยอมรับความจริง
เขาโยนถิ่มเขาบ่ต้องการ
กลับคืนมาสา เด้อหัวใจ
ได้ยินเสียงให้อ่วยกลับคืนมา
มึงได้ยินบ่เสียงกูฮ้องเอิ้นหา
ถ่าได้ยินแล้วมึงฟ้าวกลับมา..
มึงเจ็บพอแล้ว

( ดนตรี )

ขั่นได้ยิน เสียงที่กูฮ้องเอิ้นหา
อยู่ไสให้ฟ้าวมา เขาบ่ฮักกะบ่ต้องฝืน

มาเด้อหัวใจ กลับมาอยู่หม่องเก่าคืนคีง
เขาเบิ่ดฮักกะต้องยอมรับความจริง
เขาโยนถิ่มเขาบ่ต้องการ
กลับคืนมาสา เด้อหัวใจ
ได้ยินเสียงให้อ่วยกลับคืนมา
มึงได้ยินบ่เสียงกูฮ้องเอิ้นหา
ถ่าได้ยินแล้วมึงฟ้าวกลับมา..

มาเด้อหัวใจ กลับมาอยู่หม่องเก่าคืนคีง
เขาเบิ่ดฮักกะต้องยอมรับความจริง
เขาโยนถิ่มเขาบ่ต้องการ
กลับคืนมาสา เด้อหัวใจ
ได้ยินเสียงให้อ่วยกลับคืนมา
มึงได้ยินบ่เสียงกูฮ้องเอิ้นหา
ถ่าได้ยินแล้วมึงฟ้าวกลับมา..
มึงเจ็บพอแล้ว

มึงได้ยินบ่เสียงกูฮ้องเอิ้นหา
ถ่าได้ยินแล้วมึงฟ้าวกลับมา..
เขาบ่ได้ฮักมึงแล้ว

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend