คอร์ดเพลง ไปที่ชอบ ที่ชอบ ชาย พาวเวอร์แมน

  
Text   


INTRO | F | C | Dm | Bb |
INTRO | F | C | Dm | Bb | C |

 
จากวัน
F 
นี้เธออยากจะทำอะไรก็
C 
ทำตามใจ
Dm 
เธอเลยไม่ต้องห่วง
 
จากวัน
Bb 
นี้เธออยากจะเดินเธออยากจะค
C 
วงกับใคร
F 
แล้วแต่ตามสบาย

 
ก็ไอ้
Bb 
คนอย่างฉันมันไม่เ
C 
คยมีค่า
 
ที่ผ่าน
Am 
มาฉันเองก็
Dm 
รู้สึกได้
 
ว่าเ
Bb 
ป็นได้เพียงแค่เงาของเ
C 
ธอ
 
ที่เธอไม่เคยมองเ
F 
ห็น 
 
 
C 

 
รักเข้าแ
F 
ล้วฉันเองก็ไม่
C 
รู้ 
 
ว่าต้อง
Dm 
ทำอย่างไร
 
ได้แต่เ
Bb 
พียงทำใจได้แค่
C 
ขอเวลา 
 
เพื่อ
F 
รักษาตัว
 
ระยะท
Bb 
างที่ผ่านมาปล่อยให้
C 
มันเลยผ่านไป
 
เจ็บแค่
Am 
นี้คงไม่เท่าไหร่คงไม่
Dm 
ถึงตาย
 
เพราะยิ่ง
Bb 
ดึงให้ตึงเท่าไหร่
 
มันก็ไม่
C 
มีความหมายอะไรเ
F 
ลย

 
เมื่อ
Gm 
วันนี้ไอ้ฉันมันเข้มแข็งพอ
 
ก็จะไม่รั้งก็จะไม่
Dm 
ง้ออ้อนวอนเธอเอาไว้
 
ที่ผ่าน
Bb 
มาที่ฉันทนอยู่เพื่อขอเวลาเธอทำใจ
 
ก็เท่า
C 
นั้น

 
วันนี้ฉันทำใจได้แ
F 
ล้ว 
 
ต่อจากนี้ไ
C 
 
ทางใครก็ทา
Dm 
งมัน
 
ไปที่ชอบที่ช
Bb 
อบเถอะเ
C 
ธอไม่ต้องห่
F 
วง
 
อยากจะเดินอยากจะค
C 
วงเธออยากจะทำ
Dm 
อะไร
 
ก็ตามใจ เ
Bb 
ธอไม่ต้องแ
C 
อบกินกันลับห
F 
ลัง

 
และวันนี้ฉันก็พ
C 
ร้อมยินยอมให้เธอเดินจา
Dm 
กไป
 
ไปที่ชอบ ที่
Bb 
ชอบ 
 
ของเ
C 
ธอก็แล้ว
F 
กัน
 
จากวันนี้
C 
ฉันก็ขออโหสิก
Dm 
รรมให้กัน
 
ก็
Bb 
ขอให้เราจบกัน 
 
ไม่มีอะไรติดค้างควา
C 
มสัมพันธ์
 
ให้เธอนั้นไปที่ชอบ ที่ชอ
F 
บเธอ 
 
 
C 

INSTRU | F | C | Dm | Bb | ( 2 Times )
INSTRU | F | C | Dm | Dm |
INSTRU | Gm | C | F | F |

 
เมื่อ
Gm 
วันนี้ไอ้ฉันมันเข้มแข็งพอ
 
ก็จะไม่รั้งก็จะไม่
Dm 
ง้ออ้อนวอนเธอเอาไว้
 
ที่ผ่าน
Bb 
มาที่ฉันทนอยู่เพื่อขอเวลาเธอทำใจ
 
ก็เท่า
C 
นั้น

 
วันนี้ฉันทำใจได้แ
F 
ล้ว 
 
ต่อจากนี้ไ
C 
 
ทางใครก็ทา
Dm 
งมัน
 
ไปที่ชอบที่ช
Bb 
อบเถอะเ
C 
ธอไม่ต้องห่
F 
วง
 
อยากจะเดินอยากจะค
C 
วงเธออยากจะทำ
Dm 
อะไร
 
ก็ตามใจ เ
Bb 
ธอไม่ต้องแ
C 
อบกินกันลับห
F 
ลัง

 
และวันนี้ฉันก็พ
C 
ร้อมยินยอมให้เธอเดินจา
Dm 
กไป
 
ไปที่ชอบ ที่
Bb 
ชอบ 
 
ของเ
C 
ธอก็แล้ว
F 
กัน
 
จากวันนี้
C 
ฉันก็ขออโหสิก
Dm 
รรมให้กัน
 
ก็
Bb 
ขอให้เราจบกัน 
 
ไม่มีอะไรติดค้างควา
C 
มสัมพันธ์

 
วันนี้ฉันทำใจได้แ
F 
ล้ว 
 
ต่อจากนี้ไ
C 
 
ทางใครก็ทา
Dm 
งมัน
 
ไปที่ชอบที่ช
Bb 
อบเถอะเ
C 
ธอไม่ต้องห่
F 
วง
 
อยากจะเดินอยากจะค
C 
วงเธออยากจะทำ
Dm 
อะไร
 
ก็ตามใจ เ
Bb 
ธอไม่ต้องแ
C 
อบกินกันลับห
F 
ลัง

 
และวันนี้ฉันก็พ
C 
ร้อมยินยอมให้เธอเดินจา
Dm 
กไป
 
ไปที่ชอบ ที่
Bb 
ชอบ 
 
ของเ
C 
ธอก็แล้ว
F 
กัน
 
จากวันนี้
C 
ฉันก็ขออโหสิก
Dm 
รรมให้กัน
 
ก็
Bb 
ขอให้เราจบกัน 
 
ไม่มีอะไรติดค้างควา
C 
มสัมพันธ์
 
ให้เธอนั้นไปที่ชอบ ที่ชอ
F 
บเธอ

 
ก็
Bb 
ขอให้เราจบกัน 
 
ไม่มีอะไรติดค้างความ
C 
สัมพันธ์
 
ให้เธอนั้นไปที่ชอบ ที่ช
F 
อบเธอ


จากวันนี้เธออยากจะทำอะไรก็ทำตามใจ
เธอเลยไม่ต้องห่วง
จากวันนี้เธออยากจะเดินเธออยากจะควงกับใคร
แล้วแต่ตามสบาย

ก็ไอ้คนอย่างฉันมันไม่เคยมีค่า
ที่ผ่านมาฉันเองก็รู้สึกได้
ว่าเป็นได้เพียงแค่เงาของเธอ ที่เธอไม่เคยมองเห็น

รักเข้าแล้วฉันเองก็ไม่รู้ ว่าต้องทำอย่างไร
ได้แต่เพียงทำใจได้แค่ขอเวลา เพื่อรักษาตัว
ระยะทางที่ผ่านมาปล่อยให้มันเลยผ่านไป
เจ็บแค่นี้คงไม่เท่าไหร่คงไม่ถึงตาย
เพราะยิ่งดึงให้ตึงเท่าไหร่มันก็ไม่มีความหมายอะไรเลย

เมื่อวันนี้ไอ้ฉันมันเข้มแข็งพอ
ก็จะไม่รั้งก็จะไม่ง้ออ้อนวอนเธอเอาไว้
ที่ผ่านมาที่ฉันทนอยู่เพื่อขอเวลาเธอทำใจ
ก็เท่านั้น

วันนี้ฉันทำใจได้แล้ว ต่อจากนี้ไป ทางใครก็ทางมัน
ไปที่ชอบที่ชอบเถอะเธอไม่ต้องห่วง
อยากจะเดินอยากจะควงเธออยากจะทำอะไร
ก็ตามใจ เธอไม่ต้องแอบกินกันลับหลัง

และวันนี้ฉันก็พร้อมยินยอมให้เธอเดินจากไป
ไปที่ชอบ ที่ชอบ ของเธอก็แล้วกัน
จากวันนี้ฉันก็ขออโหสิกรรมให้กัน
ก็ขอให้เราจบกัน ไม่มีอะไรติดค้างความสัมพันธ์
ให้เธอนั้นไปที่ชอบ ที่ชอบเธอ

ดนตรี

เมื่อวันนี้ไอ้ฉันมันเข้มแข็งพอ
ก็จะไม่รั้งก็จะไม่ง้ออ้อนวอนเธอเอาไว้
ที่ผ่านมาที่ฉันทนอยู่เพื่อขอเวลาเธอทำใจ
ก็เท่านั้น

วันนี้ฉันทำใจได้แล้ว ต่อจากนี้ไป ทางใครก็ทางมัน
ไปที่ชอบที่ชอบเถอะเธอไม่ต้องห่วง
อยากจะเดินอยากจะควงเธออยากจะทำอะไร
ก็ตามใจ เธอไม่ต้องแอบกินกันลับหลัง

และวันนี้ฉันก็พร้อมยินยอมให้เธอเดินจากไป
ไปที่ชอบ ที่ชอบ ของเธอก็แล้วกัน
จากวันนี้ฉันก็ขออโหสิกรรมให้กัน
ก็ขอให้เราจบกัน ไม่มีอะไรติดค้างความสัมพันธ์

วันนี้ฉันทำใจได้แล้ว ต่อจากนี้ไป ทางใครก็ทางมัน
ไปที่ชอบที่ชอบเถอะเธอไม่ต้องห่วง
อยากจะเดินอยากจะควงเธออยากจะทำอะไร
ก็ตามใจ เธอไม่ต้องแอบกินกันลับหลัง

และวันนี้ฉันก็พร้อมยินยอมให้เธอเดินจากไป
ไปที่ชอบ ที่ชอบ ของเธอก็แล้วกัน
จากวันนี้ฉันก็ขออโหสิกรรมให้กัน
ก็ขอให้เราจบกัน ไม่มีอะไรติดค้างความสัมพันธ์
ให้เธอนั้นไปที่ชอบ ที่ชอบเธอ

ก็ขอให้เราจบกัน ไม่มีอะไรติดค้างความสัมพันธ์
ให้เธอนั้นไปที่ชอบ ที่ชอบเธอ

มิวสิควิดีโอ ไปที่ชอบ ที่ชอบ ชาย พาวเวอร์แมน

เพลง : ไปที่ชอบ ที่ชอบ
ศิลปิน : ชาย พาวเวอร์แมน
เนื้อร้อง/ทำนอง : สหายโตน แพรทอง
เรียบเรียง : พ็อก บิ๊กอาย
ติดต่องานศิลปิน : 088-4461269
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend