คอร์ดเพลง สิกอดแบบบ่ถาม เบียร์ พร้อมพงษ์

  
Text   


Tune to Eb
INTRO | Em | D B | C Em | D B |
INTRO | Em | C | G | C | D | C#dim | B |

 
เฝ้าส่องเฟ
Em 
ซบุ๊ค 
 
ส่องไอ
D 
จี..เธอทุกค่ำเ
C 
ช้า
 
ติดตามข่าว
Em 
คราว 
 
เพราะ
D 
ยังทำใจบ่
B 
ไหว

 
หลังจากที่น้องเลือก
Em 
เขา
 
คำว่าแฟนเ
C 
ก่าเลยตกอยู่กับอ้
G 
าย
 
ถูกถอดราย
C 
ชื่อออกจากห้องหัว
D 
ใจ..
 
แต่
C#dim 
อ้ายยังคอ
B 
ยห่วงหา

 
สร้างหยดน้ำ
Em 
ตา 
 
เมื่อได้เ
D 
ห็นข้อความเห
C 
งาๆ
 
คือแชตผู้
Em 
สาว.. 
 
บอกว่าโ
D 
ดนเขาทำร้า
B 
ยมา

 
เจ้าถามว่าคึดจั
Em 
งใด๋ 
 
หากจะ
C 
ขอหวนคืนมา
G 
หา
 
ฟ้าวต
C 
อบแบบบ่คึดเลย
D 
ว่า..
 
พร้อมอ้าอ้อม
Bm 
แขนรับขวัญค
Em 
นไค

Em 
กลับมาได้ต
D 
ลอด 
 
อ้ายสิก
C 
อดแบบบ่
Em 
ถาม
 
สิ
Em 
บ่ส่อหยังจัก
C 
คำ 
 
ว่าเขา
D 
ทำ..ให้เจ็บแบบใ
G 
ด๋..
A 
ถึงแม้ใจยังเจ็บ 
 
แต่ความ
G 
ฮักยังเหลือ
Am 
ล้นใจ
 
สิบ่
Em 
ตั้งคำถาม
C 
ใดๆ
 
กลับมาไ
D 
ด้ 
 
อ้ายพร้อมกอ
Em 
ดเธอ

 
จำคำอ้าย
Em 
เด้อ 
 
หาก
D 
วันไหนเธอเสี
C 
ยใจ
 
หากเขาทำให้ช้ำเมื่
Em 
อใด 
 
กลับมาไ
D 
ด้ 
 
อ้ายถ่าเส
B 
มอ..
 
บ่ต้องเขิน
Em 
อาย 
 
อ้อมกอดอ้
C 
ายมีไว้เ
G 
พื่อเธอ
 
หากเ
C 
จ็บให้กลับมาเ
D 
จอ
 
อ้าย
Bm 
ยังรอเธอเด้
Em 
อหล่า

OUTRO | Em | D | C | C |
OUTRO | Em | D | B | B |
OUTRO | Em | C | G | C | D | Bm | Em | Em |

Em 
กลับมาได้ต
D 
ลอด 
 
อ้ายสิก
C 
อดแบบบ่
Em 
ถาม
 
สิ
Em 
บ่ส่อหยังจัก
C 
คำ 
 
ว่าเขา
D 
ทำ..ให้เจ็บแบบใ
G 
ด๋..
A 
ถึงแม้ใจยังเจ็บ 
 
แต่ความ
G 
ฮักยังเหลือ
Am 
ล้นใจ
 
สิบ่
Em 
ตั้งคำถาม
C 
ใดๆ
 
กลับมาไ
D 
ด้ 
 
อ้ายพร้อมกอ
Em 
ดเธอ

 
จำคำอ้าย
Em 
เด้อ 
 
หาก
D 
วันไหนเธอเสี
C 
ยใจ
 
หากเขาทำให้ช้ำเมื่
Em 
อใด 
 
กลับมาไ
D 
ด้ 
 
อ้ายถ่าเส
B 
มอ..
 
บ่ต้องเขิน
Em 
อาย 
 
อ้อมกอดอ้
C 
ายมีไว้เ
G 
พื่อเธอ
 
หากเ
C 
จ็บให้กลับมาเ
D 
จอ
 
อ้าย
Bm 
ยังรอเธอเด้
Em 
อหล่า

OUTRO | Em | D | C | C | ( 2 Times )


เฝ้าส่องเฟซบุ๊ค ส่องไอจี เธอทุกค่ำเช้า
ติดตามข่าวคราว เพราะยังทำใจบ่ไหว
หลังจากที่น้องเลือกเขา
คำว่าแฟนเก่าเลยตกอยู่กับอ้าย
ถูกถอดรายชื่อออกจากห้องหัวใจ
แต่อ้ายยังคอยห่วงหา

สร้างหยดน้ำตา เมื่อได้เห็นข้อความเหงาๆ
คือแชตผู้สาว บอกว่าโดนเขาทำร้ายมา
เจ้าถามว่าคึดจังใด๋ หากจะขอหวนคืนมาหา
ฟ้าวตอบแบบบ่คึดเลยว่า
พร้อมอ้าอ้อมแขนรับขวัญคนไค

กลับมาได้ตลอด อ้ายสิกอดแบบบ่ถาม
สิบ่ส่อหยังจักคำ ว่าเขาทำให้เจ็บแบบใด๋
ถึงเเม้ใจยังเจ็บแต่ความฮักยังเหลือล้นใจ
สิบ่ตั้งคำถามใดใด กลับมาได้ อ้ายพร้อมกอดเธอ

จำคำอ้ายเด้อ หากวันไหนเธอเสียใจ
หากเขาทำให้ช้ำเมื่อใด กลับมาได้อ้ายถ่าเสมอ
บ่ต้องเขินอาย อ้อมกอดอ้ายมีไว้เพื่อเธอ
หากเจ็บให้กลับมาเจอ อ้ายยังรอเธอเด้อหล่า

ดนตรี

กลับมาได้ตลอด อ้ายสิกอดแบบบ่ถาม
สิบ่ส่อหยังจักคำ ว่าเขาทำให้เจ็บแบบใด๋
ถึงเเม้ใจยังเจ็บแต่ความฮักยังเหลือล้นใจ
สิบ่ตั้งคำถามใดๆ กลับมาได้ อ้ายพร้อมกอดเธอ

จำคำอ้ายเด้อ หากวันไหนเธอเสียใจ
หากเขาทำให้ช้ำเมื่อใด กลับมาได้อ้ายถ่าเสมอ
บ่ต้องเขินอาย อ้อมกอดอ้ายมีไว้เพื่อเธอ
หากเจ็บให้กลับมาเจอ อ้ายยังรอเธอเด้อ..หล่า

มิวสิควิดีโอ สิกอดแบบบ่ถาม เบียร์ พร้อมพงษ์

เพลง : สิกอดแบบบ่ถาม
ศิลปิน : เบียร์ พร้อมพงษ์
เนื้อร้อง/ทำนอง : เนม สุรพงศ์
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานศิลปิน : 085-484-7345
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend