คอร์ดเพลง รออ้ายต้าวคืน อากิ ชนัญธิดา

  
Text   


INTRO | C Am | F G | ( 2 Times )

 
เป็นจั๋งไ
C 
ด๋คนไค 
 
คนอยู่ไ
Am 
กลคิดฮอดอยู่บ่
 
คนทาง
F 
นี้ยังคอยรอ.
G 
..   
 
ยังคิดพ้ออ้ายอยู่ทุกวัน

INSTRU | C Am | F G |

C 
แม้วันเวลาสิผ่าน
Am 
ไป 
 
แม้ว่ามันสิโดนปาน
F 
ได๋
 
แม้อ้ายนั้นสิเป็นของ
G 
ไผ๋ 
 
แม้อ้ายนั้นสิมีคนใ
C 
หม่
 
หัว
G 
ใจ..น้องก็ยังบ่ลืมอ้าย

INSTRU | C Am | F G | ( 2 Times )

Dm 
น้องคนนี้ 
 
ยังจําได้
Em 
ดีทุกคําสั
Am 
ญญา
 
ที่อ้ายนั้นบอก
F 
ว่า 
 
ฮักน้องห
G 
ลาย
Dm 
อ้ายลืมสัญญา 
 
ที่อ้ายบอก
Em 
ว่าสิมาพ้
Am 
อกัน
 
มันเป็นเพียงความ
D7 
ฝัน 
 
น้องบ่สํา
G 
คัญกะอ้ายก็ลืมมันแล้ว

C 
ยังคงคิดฮอด
Am 
อ้าย 
 
ยังฮักอ้ายห
F 
ลายคือเ
G 
ก่า
 
ใจดวง
C 
นี้มันก็ยังคอ
Am 
ยเฝ้า 
 
มื้อที่อ้
F 
ายหวนคื
G 
นมา
 
สิโดนปานไ
C 
ด๋น้องก็ยังคอ
Am 
ยถ่า
 
แค่ได้เห็นห
F 
น้า 
 
มื้อบุญบ้านเ
G 
ฮา
 
สาวบ้านน
C 
อกบ่เคยสิคิด
Am 
ถิ่มเจ้า 
 
ยังจําคําเ
F 
ว้า 
 
 
G 
 
อ้ายได้ทุกคํา..
 

INSTRU | C Am | F G | ( 2 Times )

 
กะอ้ายบ
C 
อกว่าอ้ายนั้นฮักน้อง
Am 
หลาย
 
คําเว้าของอ้
F 
ายเพิ่นสิยอมตายแทน
G 
ได้
 
อีหล่าคําแ
C 
พง 
 
จงเก็บแก้มแดงไว้ถ่า
Am 
อ้าย
 
อีกบ่โดนปาน
F 
ได๋ 
 
อ้ายสิเฝ้าต้าว
G 
คืนเด้อ

INSTRU | C Am | F G | ( 2 Times )

Dm 
น้องคนนี้ 
 
ยังจําได้
Em 
ดีทุกคําสั
Am 
ญญา
 
ที่อ้ายนั้นบอก
F 
ว่า 
 
ฮักน้องห
G 
ลาย
Dm 
อ้ายลืมสัญญาที่อ้ายบอก
Em 
ว่าสิมาพ้
Am 
อกัน
 
มันเป็นเพียงความ
D7 
ฝัน 
 
น้องบ่สํา
G 
คัญกะอ้ายก็ลืมมันแล้ว

C 
ยังคงคิดฮอด
Am 
อ้าย 
 
ยังฮักอ้ายห
F 
ลายคือเ
G 
ก่า
 
ใจดวง
C 
นี้มันก็ยังคอ
Am 
ยเฝ้า 
 
มื้อที่อ้
F 
ายหวนคื
G 
นมา
 
สิโดนปานไ
C 
ด๋น้องก็ยังคอ
Am 
ยถ่า
 
แค่ได้เห็นห
F 
น้า 
 
มื้อบุญบ้านเ
G 
ฮา
 
สาวบ้านน
C 
อกบ่เคยสิคิด
Am 
ถิ่มเจ้า 
 
ยังจําคําเ
F 
ว้า 
 
 
G 
 
อ้ายได้ทุกคํา..
 

C 
ยังคงคิดฮอด
Am 
อ้าย 
 
ยังฮักอ้ายห
F 
ลายคือเ
G 
ก่า
 
ใจดวง
C 
นี้มันก็ยังคอ
Am 
ยเฝ้า 
 
มื้อที่อ้
F 
ายหวนคื
G 
นมา
 
สิโดนปานไ
C 
ด๋น้องก็ยังคอ
Am 
ยถ่า
 
แค่ได้เห็นห
F 
น้า 
 
มื้อบุญบ้านเ
G 
ฮา
 
สาวบ้านน
C 
อกบ่เคยสิคิด
Am 
ถิ่มเจ้า 
 
ยังจําคําเ
F 
ว้า 
 
 
G 
 
อ้ายได้ทุกคํา..
 

INSTRU | C Am | F G | C Am |

 
ยังจําคําเ
F 
ว้า
G 
   
 
อ้ายได้ทุ
C 
กคำ..


เป็นจั๋งได๋คนไค คนอยู่ไกลคิดฮอดอยู่บ่
คนทางนี้ยังคอยรอ.. ยังคิดพ้ออ้ายอยู่ทุกวัน

( ดนตรี )

แม้วันเวลาสิผ่านไป แม้ว่ามันสิโดนปานได๋
แม้อ้ายนั้นสิเป็นของไผ๋ แม้อ้ายนั้นสิมีคนใหม่
หัวใจ..น้องก็ยังบ่ลืมอ้าย

( ดนตรี )

น้องคนนี้ ยังจําได้ดีทุกคําสัญญา
ที่อ้ายนั้นบอกว่า ฮักน้องหลาย
อ้ายลืมสัญญา ที่อ้ายบอกว่าสิมาพ้อกัน
มันเป็นเพียงความฝัน น้องบ่สําคัญกะอ้ายก็ลืมมันแล้ว

ยังคงคิดฮอดอ้าย ยังฮักอ้ายหลายคือเก่า
ใจดวงนี้มันก็ยังคอยเฝ้า มื้อที่อ้ายหวนคืนมา
สิโดนปานได๋น้องก็ยังคอยถ่า
แค่ได้เห็นหน้า มื้อบุญบ้านเฮา
สาวบ้านนอกบ่เคยสิคิดถิ่มเจ้า ยังจําคําเว้า
อ้ายได้ทุกคํา..

( ดนตรี )

กะอ้ายบอกว่าอ้ายนั้นฮักน้องหลาย
คําเว้าของอ้ายเพิ่นสิยอมตายแทนได้
อีหล่าคําแพง จงเก็บแก้มแดงไว้ถ่าอ้าย
อีกบ่โดนปานได๋ อ้ายสิเฝ้าต้าวคืนเด้อ

( ดนตรี )

น้องคนนี้ ยังจําได้ดีทุกคําสัญญา
ที่อ้ายนั้นบอกว่า ฮักน้องหลาย
อ้ายลืมสัญญาที่อ้ายบอกว่าสิมาพ้อกัน
มันเป็นเพียงความฝัน น้องบ่สําคัญกะอ้ายก็ลืมมันแล้ว

ยังคงคิดฮอดอ้าย ยังฮักอ้ายหลายคือเก่า
ใจดวงนี้มันก็ยังคอยเฝ้า มื้อที่อ้ายหวนคืนมา
สิโดนปานได๋น้องก็ยังคอยถ่า
แค่ได้เห็นหน้า มื้อบุญบ้านเฮา
สาวบ้านนอกบ่เคยสิคิดถิ่มเจ้า ยังจําคําเว้า
อ้ายได้ทุกคํา..

ยังคงคิดฮอดอ้าย ยังฮักอ้ายหลายคือเก่า
ใจดวงนี้มันก็ยังคอยเฝ้า มื้อที่อ้ายหวนคืนมา
สิโดนปานได๋น้องก็ยังคอยถ่า
แค่ได้เห็นหน้า มื้อบุญบ้านเฮา
สาวบ้านนอกบ่เคยสิคิดถิ่มเจ้า ยังจําคําเว้า
อ้ายได้ทุกคํา..

( ดนตรี )

ยังจําคําเว้า.. อ้ายได้ทุกคำ..

มิวสิควิดีโอ รออ้ายต้าวคืน อากิ ชนัญธิดา

เพลง : รออ้ายต้าวคืน
ศิลปิน : อากิ ชนัญธิดา
เนื้อร้อง/ทำนอง : Nattawadee Poosaengsan
เรียบเรียง : Pariwat Suwannachai
ติดต่องานศิลปิน : 096-414-9958
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend