คอร์ดเพลง เว้าเยิ้นๆ ด็อกเตอร์อ๋อง

  
Text   


INTRO | G#7 |

 
เว้า
C#m 
เยิ่นๆ 
 
กะเจ็บเกินสิก
B 
ล่าว
 
มโนในอั่งเ
A 
อ้าย้อนเจ้าสั่ง
B 
ลา
 
เลิก
C#m 
กันสา 
 
เลิกกัน
B 
สา 
 
เว้ามาได้จังไ
A 
ด๋..

INSTRU | C#m B | A B |
INSTRU | C#m B | A | B |

C#m 
  บ่มีสัญญานเเจ้งเ
B 
ตือนจากคนที่กำ
A 
ลัง
B 
สิเบิ้ดใจ
C#m 
  ฮักกันอยู่ดีๆก
B 
ะปี้นไป
A 
B 
  เป็นลายต่าง
C#m 
  สมงสมองคงสิไ
B 
ปเบิ้ดแล้ว
A 
B 
  ส่างบ่คิดพ้อกัน
C#m 
  เบิ้ดฮักกะสิ
B 
บืนบ่คิดใส่ใจผู้
A 
อื่น
 
  เอาแต่ใจเจ้าของแ
B 
ท้หวา 
 
 
G#7 
โฮ..

 
เว้า
C#m 
เยิ่นๆ 
 
กะเจ็บเกินสิก
B 
ล่าว
 
มโนในอั่งเ
A 
อ้าย้อนเจ้าสั่ง
B 
ลา
 
เลิก
C#m 
กันสา 
 
เลิกกัน
B 
สา 
 
เว้ามาได้จังไ
A 
ด๋..
 
ซางบ่หลูโตนใ
B 
จ 
 
กันแหน่จักหน่อย

C#m 
  เว้าเยิ่นๆ 
 
กะเจ็บเกินสิกล่าว
B 
  มโนในอั่งเ
A 
อ้าย้อนเ
B 
จ้าสั่งลา
C#m 
  เลิกกันสา 
 
เลิกกัน
B 
สา 
 
เว้ามาได้จัง
A 
ได๋..
B 
  สั่งลากันง่ายๆ 
 
ด้วยคำเว้าเยิ่นๆ

INSTRU | C#m B | ( 3 Times ) | C#m |

C#m 
บัดนี้.. 
 
สิไ
B 
ปแล้ว
 
บ่มีแ
A 
นวมาฝากมาต้อน 
 
มีแต่
B 
คำว่าลาก่อนว่าสั้นว่า
C#m 
โอย.. โฮะ โ
B 
อ โอ้.. สิให้เ
A 
ฮ็ดน้อจังได๋
 
กับค
B 
วามเสีย ใจที่ตามมา  
G#7 
โฮ..

 
เว้า
C#m 
เยิ่นๆ 
 
กะเจ็บเกินสิก
B 
ล่าว
 
มโนในอั่งเ
A 
อ้าย้อนเจ้าสั่ง
B 
ลา
 
เลิก
C#m 
กันสา 
 
เลิกกัน
B 
สา 
 
เว้ามาได้จังไ
A 
ด๋..
 
ซางบ่หลูโตนใ
B 
จ 
 
กันแหน่จักหน่อย

C#m 
  เว้าเยิ่นๆ 
 
กะเจ็บเกินสิกล่าว
B 
  มโนในอั่งเ
A 
อ้าย้อนเ
B 
จ้าสั่งลา
C#m 
  เลิกกันสา 
 
เลิกกัน
B 
สา 
 
เว้ามาได้จัง
A 
ได๋..
B 
  สั่งลากันง่ายๆ 
 
ด้วยคำเว้าเยิ่นๆ

INSTRU | C#m B | A B |
INSTRU | C#m B | A | B | B |

C#m 
บัดนี้.. 
 
สิไ
B 
ปแล้ว
 
บ่มีแ
A 
นวมาฝากมาต้อน 
 
มีแต่
B 
คำว่าลาก่อนว่าสั้นว่า
C#m 
โอย.. โฮะ โ
B 
อ โอ้.. สิให้เ
A 
ฮ็ดน้อจังได๋
 
กับค
B 
วามเสีย ใจที่ตามมา  
G#7 
โฮ..

 
เว้า
C#m 
เยิ่นๆ 
 
กะเจ็บเกินสิก
B 
ล่าว
 
มโนในอั่งเ
A 
อ้าย้อนเจ้าสั่ง
B 
ลา
 
เลิก
C#m 
กันสา 
 
เลิกกัน
B 
สา 
 
เว้ามาได้จังไ
A 
ด๋..
 
ซางบ่หลูโตนใ
B 
จ 
 
กันแหน่จักหน่อย

C#m 
  เว้าเยิ่นๆ 
 
กะเจ็บเกินสิก
B 
ล่าว
 
  มโนในอั่งเ
A 
อ้าย้อนเ
B 
จ้าสั่งลา
C#m 
  เลิกกันสา 
 
เลิกกัน
B 
สา 
 
เว้ามาได้จัง
A 
ได๋..
B 

 
เว้า
C#m 
เยิ่นๆ 
 
กะเจ็บเกินสิก
B 
ล่าว
 
มโนในอั่งเ
A 
อ้าย้อนเจ้าสั่ง
B 
ลา
 
เลิก
C#m 
กันสา 
 
เลิกกัน
B 
สา 
 
เว้ามาได้จังไ
A 
ด๋..
 
ซางบ่หลูโตนใ
B 
จ 
 
กันแหน่จักหน่อย

C#m 
  เว้าเยิ่นๆ 
 
กะเจ็บเกินสิกล่าว
B 
  มโนในอั่งเ
A 
อ้าย้อนเ
B 
จ้าสั่งลา
C#m 
  เลิกกันสา 
 
เลิกกัน
B 
สา 
 
เว้ามาได้จัง
A 
ได๋..
B 
  สั่งลากันง่ายๆ 
 
ด้วยคำเว้าเยิ่นๆ

INSTRU | C#m B | A B |
INSTRU | C#m B | A | B |

 
ด้วยคำเว้า
C#m 
เยิ่นๆ


เว้าเยิ่นๆ กะเจ็บเกินสิกล่าว
มโนในอั่งเอ้าย้อนเจ้าสั่งลา
เลิกกันสา เลิกกันสา เว้ามาได้จังได๋..

ดนตรี

บ่มีสัญญานเเจ้งเตือนจากคนที่กำลัง สิเบิ้ดใจ
ฮักกันอยู่ดีๆกะปี้นไป เป็นลายต่าง
สมงสมองคงสิไปเบิ้ดแล้ว ส่างบ่คิดพ้อกัน
เบิ้ดฮักกะสิมึนบ่คิดใส่ใจผู้อื่น เอาแต่ใจเจ้าของแท้หวา

เว้าเยิ่นๆ กะเจ็บเกินสิกล่าว
มโนในอั่งเอ้าย้อนเจ้าสั่งลา
เลิกกันสา เลิกกันสา เว้ามาได้จังได๋..
ซางบ่หลูโตนใจ กันแหน่จักหน่อย

เว้าเยิ่นๆ กะเจ็บเกินสิกล่าว
มโนในอั่งเอ้าย้อนเจ้าสั่งลา
เลิกกันสา เลิกกันสา เว้ามาได้จังได๋..
สั่งลากันง่ายๆ ด้วยคำเว้าเยิ่นๆ

ดนตรี

บัดนี้.. สิไปแล้ว
บ่มีแนวมาฝากมาต้อน มีแต่คำว่าลาก่อนว่าสั้นว่า
โอย.. โฮะ โอ โอ.. สิให้เฮ็ดน้อจังได๋
กับความเสีย ใจที่ตามมา โฮ..

เว้าเยิ่นๆ กะเจ็บเกินสิกล่าว
มโนในอั่งเอ้าย้อนเจ้าสั่งลา
เลิกกันสา เลิกกันสา เว้ามาได้จังได๋..
ซางบ่หลูโตนใจ กันแหน่จักหน่อย

เว้าเยิ่นๆ กะเจ็บเกินสิกล่าว
มโนในอั่งเอ้าย้อนเจ้าสั่งลา
เลิกกันสา เลิกกันสา เว้ามาได้จังได๋..
สั่งลากันง่ายๆ ด้วยคำเว้าเยิ่นๆ

ดนตรี

บัดนี้.. สิไปแล้ว..
บ่มีแนวมาฝากต้อน มีแต่คำว่าลาก่อนว่าสั้นว่า
โอย.. โฮะ โอ โอ้.. สิให้เฮ็ดน้อจังได๋
กับความเสีย ใจที่ตามมา โฮ..

เว้าเยิ่นๆ กะเจ็บเกินสิกล่าว
มโนในอั่งเอ้าย้อนเจ้าสั่งลา
เลิกกันสา เลิกกันสา เว้ามาได้จังได๋..
ซางบ่หลูโตนใจ กันแหน่จักหน่อย

เว้าเยิ่นๆ กะเจ็บเกินสิกล่าว
มโนในอั่งเอ้าย้อนเจ้าสั่งลา
เลิกกันสา เลิกกันสา เว้ามาได้จังได๋..

เว้าเยิ่นๆ กะเจ็บเกินสิกล่าว
มโนในอั่งเอ้าย้อนเจ้าสั่งลา
เลิกกันสา เลิกกันสา เว้ามาได้จังได๋..
ซางบ่หลูโตนใจ กันแหน่จักหน่อย

เว้าเยิ่นๆ กะเจ็บเกินสิกล่าว
มโนในอั่งเอ้าย้อนเจ้าสั่งลา
เลิกกันสา เลิกกันสา เว้ามาได้จังได๋..
สั่งลากันง่ายๆ ด้วยคำเว้าเยิ่นๆ

ดนตรี

ด้วยคำเว้าเยิ่นๆ

มิวสิควิดีโอ เว้าเยิ้นๆ ด็อกเตอร์อ๋อง

เพลง : เว้าเยิ้นๆ
ศิลปิน : ด็อกเตอร์อ๋อง
เนื้อร้อง/ทำนอง : มิกซ์ ถีรวิทย์
เรียบเรียง : โจ๋ โซเชียล
ติดต่องานศิลปิน : LINE ID : Namtal414
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend