คอร์ดเพลง ถนนข้าวสาร ไววิทย์

  
Text   


 
วันห
C 
นึ่งในการแสดงของคืนวัน
F 
ศุกร์
 
ที่ผ่าน
C 
มา 
 
เหมือนทุกคืน
 
แขกเห
C 
รื่อกำลังเมามาย 
 
ล้อมวงกิน
F 
ดื่ม
 
มีความ
C 
สุข 
 
บนถ
G 
นนข้าวสารวุ่นวาย.. 
 
 
Dm 
 
ในบาร์นั้นมีผู้คนมากมาย..
 

 
เตร็ดเ
C 
ตร่ไปในราตรี 
 
ฉันเหมือนแ
F 
มลง
 
หลง
C 
ถิ่น 
 
บินตามแสงไฟ
 
เหน็ดเห
C 
นื่อยจากการทำงาน 
 
วนเวียนซ้ำเ
F 
ก่า
 
เหมือนสงค
C 
ราม 
 
อยู่ท่ามก
G 
ลางชีวิตเรื่อยไป.. 
 
 
Dm 
 
ในบาร์นั้นมีผู้คนมากม
G 
าย..

Fmaj7 
  เวลาเดียวดาย 
 
คล้ายวันและ
Cmaj7 
คืนหมองเศร้า
Fmaj7 
  ในความมึนเมาเรารู้ว่า
Cmaj7 
มีทั้งดีไม่ดี
 
  ยาม
Dm7 
คืนเดียวดาย 
 
เร้นบางความหมายเอา
G 
ไว้ในที..

 
ดั่งเ
C 
มาในแววตาเธอ
 
เสื้อผ้าของเ
F 
ธอ 
 
ความคิดของเ
C 
ธอร่ำไป
 
ดั่งเ
C 
มาอยู่ในทำนอง 
 
ของเพลงทุกเพ
F 
ลง
 
แม้ฉันเ
C 
อง.. 
 
จะบรรเ
G 
ลงไม่เพราะเท่าไร.. 
 
 
Dm 
 
แต่เราบรรเลงเพื่อชี
G 
วิตของผู้ยากไร้

Fmaj7 
  เวลาเดียวดายคล้ายวันแล
Cmaj7 
ะคืน..หมองเศร้า
Fmaj7 
  ในความมึนเมาเรารู้ว่า
Cmaj7 
มีทั้งดีไม่ดี
 
  ฉันยัง
Dm7 
คงซื่อตรง 
 
ดำรงชีวิต..ไว้เ
G 
พื่อดนตรี

INSTRU | Fmaj7 | Cmaj7 | Fmaj7 | Cmaj7 |
INSTRU | Dm7 F | G |

 
  เราอ
C 
าจเจอกันในเมือง..ที่เงียบส
F 
งัด
 
  มืดส
C 
ว่าง 
 
หรือทางสัญจร
 
  เราจ่
C 
ายเวลาเยาว์วัย 
 
ใต้เงาปีศ
F 
าจ 
 
ด้วยร่างก
C 
าย
 
  แด่กฏห
G 
มายทุก ๆ มาตรา
Dm 
  แด่กำแพง.. 
 
 
G 
  รักและมายา

Fmaj7 
  เรามีความจริง
 
  นั่นคือค
Cmaj7 
วามจน 
 
เหมือนเป็นหน้าที่
Fmaj7 
  ในยามราตรี 
 
ฉันเห็นแสงไ
Cmaj7 
ฟสว่างไสว
 
  ว่ายไ
Dm7 
ปเพื่อเงิน 
 
เพลิน
Fmaj7 
บนชีวิต..ที่ไ
G 
ม่ได้ไกล

Fmaj7 
  เราคือแรงงาน 
 
เมื่อเธอไล่
Cmaj7 
ฉันลงให้จนแต้ม
Fmaj7 
  คือคนลงแรง 
 
ให้เขากินเ
Cmaj7 
ลือดของเราดังไวน์
 
  เขายัง
Dm7 
มองเราเป็นผู้
F 
แพ้ 
 
และแพ้เรื่อย
G 
ไป

Fmaj7 
  เรามีความจริง
 
  นั่นคือ
Cmaj7 
ความจน 
 
เหมือนเป็นหน้าที่
Fmaj7 
  แรงงานในเมือง 
 
ดังเหมืองชี
Cmaj7 
วีที่กว้างใหญ่
 
  ว่าย
Dm7 
ไปเพื่อเงิน 
 
เพลิน
F 
บนชีวิต..ที่ไ
G 
ม่ได้ไกล
 
  เขายัง
Dm7 
มองเราเป็นผู้
F 
แพ้ 
 
และแพ้เรื่อ
G 
ยไป

OUTRO | C | F | C | F6 |
OUTRO | C | F | G | C |


วันหนึ่งในการแสดงของคืนวันศุกร์
ที่ผ่านมา เหมือนทุกคืน
แขกเหรื่อกำลังเมามาย ล้อมวงกินดื่ม
มีความสุข บนถนนข้าวสารวุ่นวาย..
ในบาร์นั้นมีผู้คนมากมาย..

เตร็ดเตร่ไปในราตรี ฉันเหมือนแมลง
หลงถิ่น บินตามแสงไฟ
เหน็ดเหนื่อยจากการทำงาน วนเวียนซ้ำเก่า
เหมือนสงคราม อยู่ท่ามกลางชีวิตเรื่อยไป..
ในบาร์นั้นมีผู้คนมากมาย..

เวลาเดียวดาย คล้ายวันและคืนหมองเศร้า
ในความมึนเมาเรารู้ว่ามีทั้งดีไม่ดี
ยามคืนเดียวดาย เร้นบางความหมายเอาไว้ในที..

ดั่งเมาในแววตาเธอ
เสื้อผ้าของเธอ ความคิดของเธอร่ำไป
ดั่งเมาอยู่ในทำนอง ของเพลงทุกเพลง
แม้ฉันเอง.. จะบรรเลงไม่เพราะเท่าไร..
แต่เราบรรเลงเพื่อชีวิตของผู้ยากไร้

เวลาเดียวดายคล้ายวันและคืน..หมองเศร้า
ในความมึนเมาเรารู้ว่ามีทั้งดีไม่ดี
ฉันยังคงซื่อตรง ดำรงชีวิต..ไว้เพื่อดนตรี

( ดนตรี )

เราอาจเจอกันในเมือง..ที่เงียบสงัด
มืดสว่าง หรือทางสัญจร
เราจ่ายเวลาเยาว์วัย ใต้เงาปีศาจ ด้วยร่างกาย
แด่กฏหมายทุก ๆ มาตรา
แด่กำแพง.. รักและมายา

เรามีความจริง
นั่นคือความจน เหมือนเป็นหน้าที่
ในยามราตรี ฉันเห็นแสงไฟสว่างไสว
ว่ายไปเพื่อเงิน เพลินบนชีวิต..ที่ไม่ได้ไกล

เราคือแรงงาน เมื่อเธอไล่ฉันลงให้จนแต้ม
คือคนลงแรง ให้เขากินเลือดของเราดังไวน์
เขายังมองเราเป็นผู้แพ้ และแพ้เรื่อยไป

เรามีความจริง
นั่นคือความจน เหมือนเป็นหน้าที่
แรงงานในเมือง ดังเหมืองชีวีที่กว้างใหญ่
ว่ายไปเพื่อเงิน เพลินบนชีวิต..ที่ไม่ได้ไกล
เขายังมองเราเป็นผู้แพ้ และแพ้เรื่อยไป

มิวสิควิดีโอ ถนนข้าวสาร ไววิทย์

เพลง : ถนนข้าวสาร
ศิลปิน : ไววิทย์
Show Booking: 082-758-7637, 082-197-8267
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend