คอร์ดเพลง เทอจะไป FIIXD feat. LAZYLOXY

  
Text   


INTRO | A | E | F#m | D |
INTRO | A | E | F#m | D |
INTRO | A | E | F#m | D |
INTRO | A | E | F#m | D |

A 
  เธอบอกกับฉั
E 
นว่าเธอจะ
F#m 
ไป 
 
 
D 
A 
  บอกหน่อยได้ไห
E 
มมันดียั
F#m 
งไง 
 
 
D 
A 
  ฉันไม่ได้ต้อ
E 
งการเธออย่าง
F#m 
ที่เธอคิ
D 
ดหรอก
A 
  ฉันไม่ได้ต้อ
E 
งการเธอข
F#m 
นาดนั้น 
 
 
D 
A 
  เธอคิดว่าฉัน
E 
จะพังทำ
F#m 
ไมเธอน่ารัก
D 
จัง
A 
  บอกกับเ
E 
ธอไม่ต้องอยู่
F#m 
นาน..

A 
  You just need me for the d
E 
ay
 
   I just need you for the  
F#m 
day
 
  หวังว่าเธอนั้นจะ O
D 
kay มีบางอย่าง I Got it say

A 
  เพราะฉัน
E 
รู้ว่าเธอ..
 
  ไม่
F#m 
ได้มีฉันคนเดีย
D 
วเหมือนเธอบอก

A 
  ไม่ได้อยากเป็น
E 
คนที่เธอหลอก
F#m 
  ไม่ต้องพูดอะไ
D 
รฉันดูออก
A 
  ให้เธอนั้นคือค
E 
วันฉันคือหมอก
F#m 
  เธอแค่อยากมา
D 
หาตอนเข้านอน

A 
  ฉันรู้ว่าเธอจะคิด
E 
ถึงกันแค่
F#m 
ตอนที่อ
D 
ยู่คนเดียว
A 
  ให้เธอลองไม่มี
E 
ฉันจะไปได้
F#m 
สักเท่าไ
D 
รกันเชียว

A 
  เธอบอกกับฉั
E 
นว่าเธอจะ
F#m 
ไป 
 
 
D 
A 
  บอกหน่อยได้ไห
E 
มมันดียั
F#m 
งไง 
 
 
D 
A 
  ฉันไม่ได้ต้อ
E 
งการเธออย่าง
F#m 
ที่เธอคิ
D 
ดหรอก
A 
  ฉันไม่ได้ต้อ
E 
งการเธอข
F#m 
นาดนั้น 
 
 
D 
A 
  เธอคิดว่าฉัน
E 
จะพังทำ
F#m 
ไมเธอน่ารัก
D 
จัง
A 
  บอกกับเ
E 
ธอไม่ต้องอยู่
F#m 
นาน..

A 
  เธอคิดว่าเธอจะไ
E 
ปและฉันต้อง Cry for  
F#m 
real
 
  เธอคิดว่าฉันต้อง m
D 
ild เมื่อฉันจะตาย for real
A 
  หากวันนึงฉันต้องต
E 
ายฉันก็ต้องตายคน
F#m 
เดียว
 
  แต่วันนี้ฉันไม่ต
D 
ายฉันก็แค่ high คนเดียว

A 
  แค่ไม่มีเธอ.
E 
.แค่ไม่มีใคร..
F#m 
  มันก็น่าเสียดายให้ต
D 
ายเราก็ไม่มีใจ
A 
  แค่ยังมีกัน..
E 
 
ฉันก็มีไฟ..
F#m 
  ถ้าเธอไปเจอกับคนที่
D 
ดีฉันก็แค่มีใหม่

A 
  เหลือเพียงฉันลำพังท่ามก
E 
ลางหมอกควัน
 
  มัน
F#m 
คงไม่แย่
D 
  เราอาจจะยังได้ 
 
 
A 
fxck 
 
กัน
 
  แต่
E 
มันคงไม่ใช่
F#m 
รักแน่ๆ

A 
  เธอบอกกับฉั
E 
นว่าเธอจะ
F#m 
ไป 
 
 
D 
A 
  บอกหน่อยได้ไห
E 
มมันดียั
F#m 
งไง 
 
 
D 
A 
  ฉันไม่ได้ต้อ
E 
งการเธออย่าง
F#m 
ที่เธอคิ
D 
ดหรอก
A 
  ฉันไม่ได้ต้อ
E 
งการเธอข
F#m 
นาดนั้น 
 
 
D 
A 
  เธอคิดว่าฉัน
E 
จะพังทำ
F#m 
ไมเธอน่ารัก
D 
จัง
A 
  บอกกับเ
E 
ธอไม่ต้องอยู่
F#m 
นาน..


เธอบอกกับฉันว่าเธอจะไป
บอกหน่อยได้ไหมมันดียังไง
ฉันไม่ได้ต้องการเธออย่างที่เธอคิดหรอก
ฉันไม่ได้ต้องการเธอขนาดนั้น
เธอคิดว่าฉันจะพังทำไมเธอน่ารักจัง
บอกกับเธอไม่ต้องอยู่นาน..

You just need me for the day
I just need you for the day
หวังว่าเธอนั้นจะ Okay มีบางอย่าง I Got it say

เพราะฉันรู้ว่าเธอ..
ไม่ได้มีฉันคนเดียวเหมือนเธอบอก

ไม่ได้อยากเป็นคนที่เธอหลอก
ไม่ต้องพูดอะไรฉันดูออก
ให้เธอนั้นคือควันฉันคือหมอก
เธอแค่อยากมาหาตอนเข้านอน

ฉันรู้ว่าเธอจะคิดถึงกันแค่ตอนที่อยู่คนเดียว
ให้เธอลองไม่มีฉันจะไปได้สักเท่าไรกันเชียว

เธอบอกกับฉันว่าเธอจะไป
บอกหน่อยได้ไหมมันดียังไง
ฉันไม่ได้ต้องการเธออย่างที่เธอคิดหรอก
ฉันไม่ได้ต้องการเธอขนาดนั้น
เธอคิดว่าฉันจะพังทำไมเธอน่ารักจัง
บอกกับเธอไม่ต้องอยู่นาน..

เธอคิดว่าเธอจะไปและฉันต้อง Cry for real
เธอคิดว่าฉันต้อง mild เมื่อฉันจะตาย for real
หากวันนึงฉันต้องตายฉันก็ต้องตายคนเดียว
แต่วันนี้ฉันไม่ตายฉันก็แค่ high คนเดียว

แค่ไม่มีเธอ..แค่ไม่มีใคร..
มันก็น่าเสียดายให้ตายเราก็ไม่มีใจ
แค่ยังมีกัน… ฉันก็มีไฟ..
ถ้าเธอไปเจอกับคนที่ดีฉันก็แค่มีใหม่

เหลือเพียงฉันลำพังท่ามกลางหมอกควัน
มันคงไม่แย่
เราอาจจะยังได้ fxck กัน
แต่มันคงไม่ใช่รักแน่ๆ

เธอบอกกับฉันว่าเธอจะไป
บอกหน่อยได้ไหมมันดียังไง
ฉันไม่ได้ต้องการเธออย่างที่เธอคิดหรอก
ฉันไม่ได้ต้องการเธอขนาดนั้น
เธอคิดว่าฉันจะพังทำไมเธอน่ารักจัง
บอกกับเธอไม่ต้องอยู่นาน..

มิวสิควิดีโอ เทอจะไป FIIXD feat. LAZYLOXY

เพลง : เทอจะไป
ศิลปิน : FIIXD feat. LAZYLOXY
เนื้อร้อง : FIIXD & LAZYLOXY
Directed : SHXTZ & XD
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend