คอร์ดเพลง ฟ้าไกลดิน พ้อยท์ ชลวิทย์ x ปอยฝ้าย มาลัยพร

  
Text   


INTRO | Bm | Em | G | Am | Em |
INTRO | C D | Em | G D |
INTRO | Em | Em | Em |

 
เหมือนดินกับ
Em 
ฟ้า
 
พี่หนุ่มชาว
C 
นาบังอาจคิด
D 
มารัก
Em 
เจ้า
 
น้องเป็นเช่น
D 
ฟ้า 
 
เผลอมาคุก
G 
ข่า
 
ให้ดินชมเ
D 
งา 
 
ชั่วครั้งชั่วคราวก็
Am 
ไป 
 
 
Bm 
 
C 
 
D 

 
เย้ายวน
Em 
ถวิล
 
หลอกให้ไอ
C 
ดิน 
 
คิดว่ายุ
D 
พินมีใ
G 
 
เผลอ
A 
ตัวไม่มองดู
Am 
เงา
 
หมายจะเ
G 
อาฟ้ามาครอ
Em 
งได้
 
ดินเฝ้าเอ
C 
าใจ 
 
สุด
Bm 
ท้ายฟ้าก็ไ
D 
ปไก
Em 
ลดิน

Em 
  ความหวังสิ้น 
 
แนวดินมันต่ำ
 
ความหวัง
C 
สิ้น 
 
แนว
D 
ดินมัน
Em 
ต่ำ
 
มีกรรมอยู่แล้ว แนวฟ้าเพินสูง
 
 
หมายสิมุ่งดึงเพินมาหา เบิดปัญญาบ่เอามาได้
 
 
อันตัวอ้
C 
ายคือ
D 
ดินเบิด
Em 
ค่า
 
 
นางเป็นดั่งฟ้า คุณค่าต่างกัน
 

INSTRU | Em | Em | Em |

 
นับวันยิ่ง
Em 
หมอง
 
เส้นทางเงินท
C 
อง 
 
สองเ
D 
รามันห่าง
G 
กัน
 
ยศศักดิ
D 
นา 
 
ญาติกาลา
G 
วัณย์
 
เหมือนน้ำปน
D 
น้ำมัน 
 
ไม่อาจไปกันได้
Am 
เลย 
 
 
Bm 
C 
D 

 
แล้วเธอก็
Em 
หาย
 
เมื่อเจอผู้ช
C 
าย 
 
ที่เจ้านั้นค
D 
วรคู่เ
G 
ชย
 
พี่ม
A 
องเจ้าเดินไกล
Am 
ห่าง
 
ไม่อ
G 
าจ 
 
เหนี่ยวรั้งได้
Am 
เลย
 
ก้อนดินเชยเ
C 
ชย 
 
ก็
Bm 
เลยก้ม
D 
กินน้ำ
Em 
ตา

Em 
  ดินกับฟ้า
 
คือนกกับ
C 
กา 
 
มัน
D 
บินได้คนอ
Em 
ย่าง
 
หลงทางชั่วครู่ พอฮู้เซินหนี
 
 
เจ้าถิ่มพี่ บ่ตี๋อุ่นพอหนอย  
 
 
ดินยังคอยคึดเห็นคุณฟ้า
 
 
ไปสาห
D 
ล่าเว
D 
หาสูง
Em 
ส่ง
 
อย่ามัวลงสู่พื้น ฟ้าสิเปื้อนเปลี่ยนสี
 

INSTRU | Em | Em | Em |

 
ไปดีเถิด
Em 
ฟ้า
 
พี่หมดปัญ
C 
ญา 
 
จะได้น้อง
D 
มาเคียงใ
G 
กล้
 
ขอบ
A 
คุณที่กาลครั้ง
Am 
หนึ่ง
 
เจ้าโน้ม
G 
ดึงมาร่วมเคียงดิ
Em 
นได้
 
พอเจ้าล
C 
าไกล 
 
ดินไ
Bm 
ม่นิน
D 
ทาฟ้า
Em 
เลย

Em 
  คำเอ๋ยคนเคยเคียงใกล้ 
 
คำเอ๋ยคนเคยเคียงใกล้
 
ยามหนีไกลใจอ้ายบ่ว่า เฮามันเป็นคือดินและฟ้า
 
 
คุณค่าอยู่ห่างกัน เมื่อถึงวันเจ้าเลยไกลพี่
 
 
เข้าใจดีพี่ไม่เคยว่า แค่เดินสุยมา กะบุญแล้ว
 

OUTRO | C D | Em | G D | Em |
OUTRO | Em | Em | Em |


เหมือนดินกับฟ้า
พี่หนุ่มชาวนาบังอาจคิดมารักเจ้า
น้องเป็นเช่นฟ้า เผลอมาคุกข่า
ให้ดินชมเงา ชั่วครั้งชั่วคราวก็ไป

เย้ายวนถวิล
หลอกให้ไอดิน คิดว่ายุพินมีใจ
เผลอตัวไม่มองดูเงา
หมายจะเอาฟ้ามาครองได้
ดินเฝ้าเอาใจ สุดท้ายฟ้าก็ไปไกลดิน

ความหวังสิ้น แนวดินมันต่ำ
ความหวังสิ้น แนวดินมันต่ำ
มีกรรมอยู่แล้ว แนวฟ้าเพินสูง
หมายสิมุ่งดึงเพินมาหา เบิดปัญญาบ่เอามาได้
อันตัวอ้ายคือดินเบิดค่า
นางเป็นดั่งฟ้า คุณค่าต่างกัน

( ดนตรี )

นับวันยิ่งหมอง
เส้นทางเงินทอง สองเรามันห่างกัน
ยศศักดินา ญาติกาลาวัณย์
เหมือนน้ำปนน้ำมัน ไม่อาจไปกันได้เลย

แล้วเธอก็หาย
เมื่อเจอผู้ชาย ที่เจ้านั้นควรคู่เชย
พี่มองเจ้าเดินไกลห่าง
ไม่อาจ เหนี่ยวรั้งได้เลย
ก้อนดินเชยเชย ก็เลยก้มกินน้ำตา

ดินกับฟ้า
คือนกกับกา มันบินได้คนอย่าง
หลงทางชั่วครู่ พอฮู้เซินหนี
เจ้าถิ่มพี่ บ่ตี๋อุ่นพอหนอย
ดินยังคอยคึดเห็นคุณฟ้า
ไปสาหล่าเวหาสูงส่ง
อย่ามัวลงสู่พื้น ฟ้าสิเปื้อนเปลี่ยนสี

( ดนตรี )

ไปดีเถิดฟ้า
พี่หมดปัญญา จะได้น้องมาเคียงใกล้
ขอบคุณที่กาลครั้งหนึ่ง
เจ้าโน้มดึงมาร่วมเคียงดินได้
พอเจ้าลาไกล ดินไม่นินทาฟ้าเลย

คำเอ๋ยคนเคยเคียงใกล้ คำเอ๋ยคนเคยเคียงใกล้
ยามหนีไกลใจอ้ายบ่ว่า เฮามันเป็นคือดินและฟ้า
คุณค่าอยู่ห่างกัน เมื่อถึงวันเจ้าเลยไกลพี่
เข้าใจดีพี่ไม่เคยว่า แค่เดินสุยมา กะบุญแล้ว

มิวสิควิดีโอ ฟ้าไกลดิน พ้อยท์ ชลวิทย์ x ปอยฝ้าย

เพลง : ฟ้าไกลดิน
ศิลปิน : พ้อยท์ ชลวิทย์ x ปอยฝ้าย มาลัยพร
เรียบเรียง : ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้ว
ติดต่องานแสดง : 085-484-7345
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend