คอร์ดเพลง กาลครั้งหนึ่งบนโลก PURPEECH

  
Text   


INTRO | Dm Eb | F Bb |
INTRO | Gm C7 | Eb F |

 
   
Bbmaj7 
อยู่บน  โล
Dm 
กที่หมุนเปลี่ยนไป
 
   
Eb 
ดั่งดวงใจ
ของใครคนหนึ่ง
 
   
Bbmaj7 
มอง  ดู ด
Dm 
าวที่ลอยเคลื่อนไป
 
   
Eb 
ดั่งดวงใจ
ที่คอยคิดถึง

 
   
Bbmaj7 
ที่เคย  มีรั
Dm 
กใดๆ 
 
ในครั้ง
Eb 
หนึ่ง
 
   ยังซึ้ง
เหมือนอย่างวันเก่า
 
   
Bbmaj7 
เปิดฟังเพลงรั
Dm 
ก 
 
ยังคงเป็นเรื่อง
Eb 
ของเรา
 
   ที่ไม่เคยหา
Ebm 
ยไปจากเมื่อวาน

 
   
Cm 
แม้ความบังเอิ
ญทำให้เราพบ
 
   แต่กา
Dm 
ลเวลาไม่เคยรอให้ใค
G7 
ร..
 
   ได้บอกรักกั
Cm 
น.. 
 
เมื่อถึงวั
น..

 
   
Bbmaj7 
เราจะมอบความรั
Dm 
กใดๆ
 
   ให้แก่
Eb 
กัน 
 
ในวัน
ที่แตกสลาย
 
   
Bbmaj7 
เราจะมอบความหมา
Dm 
ยดีๆ
 
   ให้แก่
Eb 
กัน 
 
เมื่อวั
นที่เราต้องไกล
 
   
Bbmaj7 
ฉันมีเพียงความรัก
Dm 
ดวงเดียว
 
   มอบให้
Eb 
เธอ 
 
แม้เวลา
จะผ่านเลยไป
 
   
Bbmaj7 
ในสัมผัสลมหน
Dm 
าวคืนที่เดียวดา
Eb 
ย..
 
   เราจะคิ
ดถึงกันอยู่ไหม

INSTRU | Dm Eb | F Bb |
INSTRU | Gm C7 | Eb F |

 
   
Bbmaj7 
เสื้อ กัน ฝ
Gm 
น 
 
ร่มคันเก่
Cm 
 
   กับรองเท้
าคู่เดิมของเธอ
 
   
Bbmaj7 
ภาพรอยยิ้
Gm 
มในวันพบเจ
Cm 
อ..
 
   ยังคงเหมื
อนเดิมอยู่เสมอ

 
   
Bbmaj7 
เช่น วัน นี้
Gm 
ที่มีฝน
Cm 
พรำ
 
   ฉันคิด
ถึงเธอเหลือเกิน
 
   
Bbmaj7 
หาก วันนี้
Gm 
มีเธอข้างกั
Cm 
 
   คงโอบกอดฉัน
เหมือนอย่างเช่นเดิม

 
   
Cm 
แม้ความบังเอิ
ญทำให้เราพบ
 
   แต่กา
Dm 
ลเวลาไม่เคยรอให้ใค
G7 
ร..
 
   ได้บอกรักกั
Cm 
น.. 
 
เมื่อถึงวั
น..

 
   
Bbmaj7 
เราจะมอบความรั
Dm 
กใดๆ
 
   ให้แก่
Eb 
กัน 
 
ในวัน
ที่แตกสลาย
 
   
Bbmaj7 
เราจะมอบความหมา
Dm 
ยดีๆ
 
   ให้แก่
Eb 
กัน 
 
เมื่อวั
นที่เราต้องไกล
 
   
Bbmaj7 
ฉันมีเพียงความรัก
Dm 
ดวงเดียว
 
   มอบให้
Eb 
เธอ 
 
แม้เวลา
จะผ่านเลยไป
 
   
Bbmaj7 
ในสัมผัสลมฝ
Dm 
นที่พัดโปรยป
Eb 
ราย
 
   เราจะคิ
ดถึงกันอยู่ไหม

INSTRU | Fm | Eb | Ebm | Bbmaj7 |
INSTRU | Gm | C7 | Eb | Ebm |
INSTRU | Bbmaj7 | Bdim | Cm | F |
INSTRU | Dm | G7 | Cm | F |

 
   
Cm 
แม้ความบังเอิ
ญทำให้เราพบ
 
   แต่กา
Dm 
ลเวลาไม่เคยรอให้ใค
G7 
ร..ได้บอกรักกั
Cm 
 
   แม้ความเป็นจริ
งเราจะผูกพัน
 
   แต่ความหมา
Dm 
ยของวันเวลา
 
   คือไม่นา
G7 
นไปจนนิรั
Cm 
นดิ์.. 
 
เมื่อพบกั

 
   
Bbmaj7 
เราจะมอบความรั
Dm 
กใดๆ
 
   ให้แก่
Eb 
กัน 
 
ในวัน
ที่แตกสลาย
 
   
Bbmaj7 
เราจะมอบความหมา
Dm 
ยดีๆ
 
   ให้แก่
Eb 
กัน เมื่อวั
นที่เราต้องไกล
 
   
Bbmaj7 
ฉันมีเพียงความรัก
Dm 
ดวงเดียว
 
   มอบให้
Eb 
เธอ แม้เวลา
จะผ่านเลยไป
 
   
Bbmaj7 
ในดินแดนแห่งรั
Dm 
ก 
 
ไม่ว่าเธออยู่หน
Eb 
ใด
 
   
Ebm 
ฉันยังคงคิดถึงเธอสุดหัวใจ..

OUTRO | Eb | F | Ebm | Bbmaj7 |


อยู่บนโลกที่หมุนเปลี่ยนไป
ดั่งดวงใจของใครคนหนึ่ง
มองดูดาวที่ลอยเคลื่อนไป
ดั่งดวงใจที่คอยคิดถึง

ที่เคยมีรักใดๆในครั้งหนึ่ง
ยังซึ้งเหมือนอย่างวันเก่า
เปิดฟังเพลงรักยังคงเป็นเรื่องของเรา
ที่ไม่เคยหายไปจากเมื่อวาน

แม้ความบังเอิญทำให้เราพบ
แต่กาลเวลาไม่เคยรอให้ใคร..
ได้บอกรักกัน..เมื่อถึงวัน..

เราจะมอบความรักใดๆ
ให้แก่กันในวันที่แตกสลาย
เราจะมอบความหมายดีๆ
ให้แก่กันเมื่อวันที่เราต้องไกล
ฉันมีเพียงความรักดวงเดียว
มอบให้เธอแม้เวลาจะผ่านเลยไป
ในสัมผัสลมหนาวคืนที่เดียวดาย..
เราจะคิดถึงกันอยู่ไหม

(ดนตรี)

เสื้อกันฝนร่มคันเก่า
กับรองเท้าคู่เดิมของเธอ
ภาพรอยยิ้มในวันพบเจอ..
ยังคงเหมือนเดิมอยู่เสมอ

เช่นวันนี้ที่มีฝนพรำ
ฉันคิดถึงเธอเหลือเกิน
หากวันนี้มีเธอข้างกัน
คงโอบกอดฉันเหมือนอย่างเช่นเดิม

แม้ความบังเอิญทำให้เราพบ
แต่กาลเวลาไม่เคยรอให้ใคร..
ได้บอกรักกัน..เมื่อถึงวัน..

เราจะมอบความรักใดๆ
ให้แก่กันในวันที่แตกสลาย
เราจะมอบความหมายดีๆ
ให้แก่กันเมื่อวันที่เราต้องไกล
ฉันมีเพียงความรักดวงเดียว
มอบให้เธอแม้เวลาจะผ่านเลยไป
ในสัมผัสลมฝนที่พัดโปรยปราย
เราจะคิดถึงกันอยู่ไหม

(ดนตรี)

แม้ความบังเอิญทำให้เราพบ
แต่กาลเวลาไม่เคยรอให้ใคร..ได้บอกรักกัน
แม้ความเป็นจริงเราจะผูกพัน
แต่ความหมายของวันเวลา
คือไม่นานไปจนนิรันดิ์..เมื่อพบกัน

เราจะมอบความรักใดๆ
ให้แก่กันในวันที่แตกสลาย
เราจะมอบความหมายดีๆ
ให้แก่กันเมื่อวันที่เราต้องไกล
ฉันมีเพียงความรักดวงเดียว
มอบให้เธอแม้เวลาจะผ่านเลยไป
ในดินแดนแห่งรักไม่ว่าเธออยู่หนใด
ฉันยังคงคิดถึงเธอสุดหัวใจ..

มิวสิควิดีโอ กาลครั้งหนึ่งบนโลก PURPEECH

เพลง : กาลครั้งหนึ่งบนโลก
ศิลปิน : PURPEECH
Written & Arranged : ศราวุฒิ สุยะเขต (เรฟฟ์)
เรียบเรียง : PURPEECH
Booking : 081-8570572
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend