คอร์ดเพลง ส่งรักเธอมาถึงฉัน PtrpStudio

  
Text   


INTRO | F A7 | Dm Cm F |
INTRO | Bb Am | Bb C |

 
   
ก็ในวันนั้
A7 
นที่ฉันไม่มี
Dm 
ใครมา
Cm 
รัก..เล
 
   
Bb 
คงมีความเหง
Am 
ามาแทนหัวใจ
Bb 
ของฉันไป
 
   
แต่มีเธอนั้
A7 
นมาทำให้ใจ
Dm 
ฉันสั่นไ
Cm 
หว.. 
 
 
 
   
Bb 
ตอบแทนความรั
Am 
กด้วยการ 
 
มาคอ
Bb 
ยมาเทคแค
ร์

 
เธ
อคือคนพิเศ
Bbm 
 
ทำให้ใจไหว
Dm 
หวั่น..หลงทุก
ที
 
อเพียงแค่ได้เจ
Bbm 
อเธออยู่เสม
Bb 
อ.. 
 
 

 
เธอคือนางฟ้
าที่สว
A7 
รรค์บันดาลให้
Dm 
..
 
ส่งรั
Cm 
กเธอมา
ถึงฉัน
Bb 
ไง 
 
เพียงครั้
Am 
งใด
 
ขอบคุ
Bb 
ณที่เจอคนคู่
ควร
 
อยากข
อ..ให้รัก
A7 
เราก้าวไก
Dm 
 
สุดขอบฟ้
Cm 
าไม่มี
หนใด
Bb 
..มีแค่
Am 
ใจ..
 
ที่อยู่กับฉั
Bb 
นจนวันที่ฉัน
ไม่หายใจ

 
   
ฉันให้ความรั
A7 
กด้วยความจริงใ
Dm 
จทั้งหมด
Cm 
แล้ว.. 
 
 
 
   
Bb 
ไม่เคยจะข
Am 
ออะไรมากมา
Bb 
ยซะทุกอย่
าง
 
   
โอบกอดเธอไว้
A7 
ไม่ให้เธอหา
Dm 
ยไปจาก
Cm 
ฉัน.. 
 
 
 
   
Bb 
นั้งมองท้องฟ้
Am 
า ขอภาวน
Bb 
าให้รักเร

 
เธ
อคือคนพิเศ
Bbm 
 
ทำให้ใจไหว
Dm 
หวั่น..หลงทุก
ที
 
อเพียงแค่ได้เจ
Bbm 
อเธออยู่เสม
Bb 
อ.. 
 
อู้ว์

 
รอ
ยยิ้ม
C#7 
เธอช่างแสนละมุ
F#m 
 
โอ้ใคร
Em 
เล่าเท่
าคุ
ณ..
 
หา
C#m 
ใครเทียบเธอ..ไม่เจ
อเลยสักค
 
บอกว่าจะรั
ก 
 
รักเธ
C#7 
อจนสุดหัวใ
F#m 
 
พี่ไม่
Em 
ได้หล
อกใค
 
หัวใ
C#m 
จไม่เปลี่ยนแปรผั
นจนวันเลิก
ลา

 
โอ้..รอ
ยยิ้มเธ
C#7 
อช่างแสนงดง
F#m 
าม
 
Em 
าที่ไห
นไม่ได้
เท่าเธอ 
 
และห
C#m 
าไม่เจอ
 
ไม่
คิดเปลี่ยนใจ

 
จะบอกให้รู้
..ว่ารั
C#7 
กเธอมาตล
F#m 
อด
 
และข
Em 
อพร้อมที่
จะหยุ
ดแค่เธอ 
 
ไม่ปล่
C#m 
อยนะเออ
 
จั
บมือกันไว้
ขอเพียงได้รั
ก..เธอ..


ก็ในวันนั้นที่ฉันไม่มีใครมารัก
คงมีความเหงามาแทนหัวใจของฉันไป
แต่มีเธอนั้นมาทำให้ใจฉันสั่นไหว
ตอบแทนความรัก ด้วยการมาคอยมาเทคแคร์
โปรดคนน่ารัก

เธอคือคนพิเศษ ทำให้ใจไหวหวั่น..หลงทุกที
ขอเพียงแค่ได้เจอเธออยู่เสมอ..

เธอคือนางฟ้าที่สวรรบรรดารให้..
ส่งรักเธอมาถึงฉันไง เพียงครั้งใด
ขอบคุณที่เจอคนคู่ควร
อยากขอให้รักเราก้าวไกล
สุดขอบฟ้า ไม่มีหนใด มีแค่ใจ..
ที่อยู่กับฉันจนวันที่ฉันไม่หายใจ

ฉันให้ความรักด้วยความจริงใจทั้งหมดแล้ว
ไม่เคยจะขออะไรมากมายซะทุกอย่าง
โอบกอดเธอไว้ ไม่ให้เธอหายไปจากฉัน
นั้งมองท้องฟ้า ขอภาวนาให้รักเรา

เธอคือนางฟ้าที่สวรรบรรดารให้..
ส่งรักเธอมาถึงฉันไง เพียงครั้งใด
ขอบคุณที่เจอคนคู่ควร
อยากขอให้รักเราก้าวไกล
สุดขอบฟ้า ไม่มีหนใด มีแค่ใจ..
ที่อยู่กับฉันจนวันที่ฉันไม่หายใจ

รอยยิ้มเธอช่างแสนละมุน โอ้ใครเล่าเท่าคุณ
หาใครเทียบเธอ..ไม่เจอเลยสักคน
บอกว่าจะรัก รักเธอจนสุดหัวใจ
พี่ไม่ได้หลอกใคร
หัวใจไม่เปลี่ยนแปรผันจนวันเลิกลา

รอยยิ้มเธอช่างแสนงดงาม
หาที่ไหนไม่ได้เท่าเธอ และหาไม่เจอ
ไม่คิดเปลี่ยนใจ

จะบอกให้รู้..ว่ารักเธอมาตลอด
และขอพร้อมที่จะหยุดแค่เธอ ไม่ปล่อยนะเออ
จับมือกันไว้ ขอเพียงได้รักเธอ

มิวสิควิดีโอ ส่งรักเธอมาถึงฉัน PtrpStudio

เพลง : ส่งรักเธอมาถึงฉัน
ศิลปิน : PtrpStudio
เรียบเรียง : Sakarin
ติดต่องานแสดง : 0622859030, 0821714824
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend