คอร์ดเพลง น้องมันซัวบ่ดีส่ำเขา แนน บุรีรัมย์

  
Text   
คอร์ดเพลง น้องมันซัวบ่ดีส่ำเขา แนน บุรีรัมย์

ศิลปิน : แนน บุรีรัมย์
เนื้อร้อง/ทำนอง : ธีรวัฒน์ เหลืองพูล
คอร์ด : D,Em,F#m,G,A,Bm


INTRO | D | Bm | D | Bm |
INTRO | Em A | Bm |
INTRO | Em A | Bm | Bm |

 
ซังคำเว้าของอ้
Bm 
าย บ่มีเวลาให้จักเ
ทื่อ
 
จักว่าเบื่
F#m 
อ จักว่าอ้ายนั้นเป็นอิห
Bm 
ยัง

 
เลี่ยวเบิ่งหน้ากะคือบ่พอใ
 
แนมเบิ่งไ
Bm 
ปคืออ้ายนั้นไกลห่
าง
 
น้องบอกให้อ้ายพาไปหย่
F#m 
างห้าง
 
แต่อ้าย..กะบ่มีเ
Bm 
วลา

 
ถ่าอ้ายคบซ้อ
นกะบอกน้องมาแห
น่
 
น้องสิบ่แค
F#m 
ร์ สิบ่คอย
Bm 
ถ่า
 
ให้บอกน้
F#m 
องมาตรงๆ โลดหนา
 
ว่าอ้
F#m 
าย..นั้นมี
Bm 
คนใหม่..

 
น้องมันซั่
วบ่ดีส่ำ
เขา คนที่เฮ
F#m 
าฮักสุดหัวใ
Bm 
 
กะเลยถิ่มน้อ
งไปมีคนใ
หม่ซ้ำส
า.. 
F# 
 
บ่มีค่
าในสายตาของอ้า
 
บ่มีความหม
F#m 
ายอิหยังดอกห
Bm 
นา
 
เบิดคำว่าฮั
ก กะบอกน้องม
 
น้องสิบ่ว่
F#m 
า สิให้อ้าย
Bm 
นั้นไป..

INSTRU | Em | Bm | Em | Bm |
INSTRU | G A | F#m Bm | G A | Bm |

 
คันอ้ายมีให
ม่อิหลี
..กะบอกมาตี้
F#m 
บอกมา
Bm 
กะได้
 
น้
F#m 
องสิให้อ้ายไป ไปอยู่กับ
Bm 
เขา

 
น้องมันซั่
วบ่ดีส่ำ
เขา คนที่เฮ
F#m 
าฮักสุดหัวใ
Bm 
 
กะเลยถิ่มน้อ
งไปมีคนใ
หม่ซ้ำส
า.. 
F# 
 
บ่มีค่
าในสายตาของอ้า
 
บ่มีความหม
F#m 
ายอิหยังดอกห
Bm 
นา
 
เบิดคำว่าฮั
ก กะบอกน้องม
 
ฮักแบบห
F#m 
มาๆ  น้องสิบ่ส
Bm 
นใจ

 
ฮักแบบห
Em 
มาๆ  
  น้องสิบ่สน
Bm 
ใจ

OUTRO | Em | Bm | G A | Bm |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง น้องมันซัวบ่ดีส่ำเขา


ซังคำเว้าของอ้าย บ่มีเวลาให้จักเทื่อ
จักว่าเบื่อ จักว่าอ้ายนั้นเป็นอิหยัง

เลี่ยวเบิ่งหน้ากะคือบ่พอใจ
แนมเบิ่งไปคืออ้ายนั้นไกลห่าง
น้องบอกให้อ้ายพาไปหย่างห้าง
แต่อ้าย..กะบ่มีเวลา

ถ่าอ้ายคบซ้อนกะบอกน้องมาแหน่
น้องสิบ่แคร์ สิบ่คอยถ่า
ให้บอกน้องมาตรงๆ โลดหนา
ว่าอ้าย..นั้นมีคนใหม่..

น้องมันซั่วบ่ดีส่ำเขา คนที่เฮาฮักสุดหัวใจ
กะเลยถิ่มน้องไปมีคนใหม่ซ้ำสา..
บ่มีค่าในสายตาของอ้าย
บ่มีความหมายอิหยังดอกหนา
เบิดคำว่าฮัก กะบอกน้องมา
น้องสิบ่ว่า สิให้อ้ายนั้นไป..

( ดนตรี )

คันอ้ายมีใหม่อิหลี..กะบอกมาตี้บอกมากะได้
น้องสิให้อ้ายไป ไปอยู่กับเขา

น้องมันซั่วบ่ดีส่ำเขา คนที่เฮาฮักสุดหัวใจ
กะเลยถิ่มน้องไปมีคนใหม่ซ้ำสา..
บ่มีค่าในสายตาของอ้าย
บ่มีความหมายอิหยังดอกหนา
เบิดคำว่าฮัก กะบอกน้องมา
ฮักแบบหมาๆน้องสิบ่สนใจ

ฮักแบบหมาๆน้องสิบ่สนใจ..

มิวสิควิดีโอ น้องมันซัวบ่ดีส่ำเขา แนน บุรีรัมย์

เพลง : น้องมันซัวบ่ดีส่ำเขา
ศิลปิน : แนน บุรีรัมย์
เรียบเรียง : ดี้ เถียร เที่ยงธรรม
ติดต่องานแสดง :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend