คอร์ดเพลง บุญผลา สัญญาฮัก ใหม่ พัชรี ft. วิเชียร ไชยเลิศ

  
Text   
คอร์ดเพลง บุญผลา สัญญาฮัก ใหม่ พัชรี ft. วิเชียร ไชยเลิศ

คอร์ดเพลง :
ศิลปิน : ใหม่ พัชรี ft. วิเชียร ไชยเลิศ
เนื้อร้อง/ทำนอง : อ.ตั้ม นครินทร์
คอร์ด : D,Em,F#m,G,A,Bm


INTRO | A | Bm | Em F#m | Bm |
INTRO | D A | Bm | Em A | Bm |

 
กะดนแล้วเ
D 
นาะที่เฮาสอง
A 
คนสู้มา
Bm 
นำกัน
 
กว่าสิฮอดฝั่
G 
งฝันมีรถมีบ้
A 
านสมดังตั้
D 
งใจ
 
ผ่านฮ้อนผ่าน
Bm 
หนาวสู้ทุกข์สู่
B7 
ยากกันมาแป๋
Em 
ตาย
 
เจ้าบ่เ
A 
คยถอด
D 
ใจ 
 
คอยอยู่ข้าง
Em 
กายด้วยคำ
F#m 
ว่าแคร์

 
บ่มีข้อแ
D 
ม้ยอดคำว่า
F#m 
ฮักคำเดียว
Bm 
สั้นๆ
 
ที่ตกลงสร้าง
G 
ฝันหวังดูแล
A 
กันด้วยใจจริ
D 
งแท้
 
อย่าปล่อยมือกัน
Bm 
เด้อ 
 
ถ้าเจอปัญ
B7 
หาเข้ามารัง
Em 
แก
 
จับมือแน่
A 
นๆจนเฒ่าจน
D 
แก่ขอแค่ดู
A 
แลด้วยคำ
D 
ว่าเรา

 
อยากถาม
F#m 
หัวใจว่าเจ้าเมื่อยบ่ที่อยู่
Bm 
นำกัน
 
ปัญหาเข้ามาร้อย
G 
พัน 
 
ย่านเจ้าไหวห
A 
วั่นซันเดเ
D 
ด้หล่า

 
แค่เห็นหน้าคน
Bm 
ดีน้องก็เซาเ
B7 
มื่อยบ่แคร์เรื่อง
Em 
ใด
 
บ่เคยย่านด
A 
อกปัญหาน้อ
D 
ยใหญ่
 
สิสู้ลุ
Em 
ยไป 
 
ให้คน
F#m 
เขาย่อง

 
ก็โดนแล้ว
D 
เด้ที่เฮาสอง
F#m 
คนสู้มา
Bm 
นำกัน
 
อ้ายก็ยังยืน
G 
ยัน 
 
สิฮักเจ้า
A 
นั้นดั่งลมหา
D 
ยใจ

 
น้องกะคือ
Bm 
กัน 
 
สิฮักแต่
B7 
อ้ายบ่ยอมมี
Em 
ไผ
 
ตั้งแต่มื้อ
A 
พ้อจนฮอดมื้อต
D 
าย
 
สัญญาจากใ
A 
จ 
 
สิมีอ้า
D 
ยผู้เดียว

INSTRU | F#m | Bm | G A | D |
INSTRU | Bm | Em A | D A | D |

 
อยากถาม
F#m 
หัวใจว่าเจ้าเมื่อยบ่ที่อยู่
Bm 
นำกัน
 
ปัญหาเข้ามาร้อย
G 
พัน 
 
ย่านเจ้าไหวห
A 
วั่นซันเดเ
D 
ด้หล่า

 
แค่เห็นหน้าคน
Bm 
ดีน้องก็เซาเ
B7 
มื่อยบ่แคร์เรื่อง
Em 
ใด
 
บ่เคยย่านด
A 
อกปัญหาน้อ
D 
ยใหญ่
 
สิสู้ลุ
Em 
ยไป 
 
ให้คน
F#m 
เขาย่อง

 
ก็โดนแล้ว
D 
เด้ที่เฮาสอง
F#m 
คนสู้มา
Bm 
นำกัน
 
อ้ายก็ยังยืน
G 
ยัน 
 
สิฮักเจ้า
A 
นั้นดั่งลมหา
D 
ยใจ

 
น้องกะคือ
Bm 
กัน 
 
สิฮักแต่
B7 
อ้ายบ่ยอมมี
Em 
ไผ
 
ตั้งแต่มื้อ
A 
พ้อจนฮอดมื้อต
D 
าย
 
สัญญาจากใ
A 
จ 
 
สิมีอ้า
D 
ยผู้เดียว

 
อ้ายกะคือ
Bm 
กัน 
 
สิฮักแต่
B7 
เจ้าบ่ยอมมี
Em 
ไผ
 
ตั้งแต่มื้อ
A 
พ้อจนฮอดมื้อต
D 
าย
 
สัญญาจาก
A 
ใจ 
 
สิมีเ
D 
จ้าผู้เดียว

OUTRO | D A | Bm | Em A | Bm |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง บุญผลา สัญญาฮัก


กะดนแล้วเนาะที่เฮาสองคนสู้มานำกัน
กว่าสิฮอดฝั่งฝันมีรถมีบ้านสมดังตั้งใจ
ผ่านฮ้อนผ่านหนาวสู้ทุกข์สู่ยากกันมาแป๋ตาย
เจ้าบ่เคยถอดใจ คอยอยู่ข้างกายด้วยคำว่าแคร์

บ่มีข้อแม้ยอดคำว่าฮักคำเดียวสั้นๆ
ที่ตกลงสร้างฝันหวังดูแลกันด้วยใจจริงแท้
อย่าปล่อยมือกันเด้อ ถ้าเจอปัญหาเข้ามารังแก
จับมือแน่นๆจนเฒ่าจนแก่ขอแค่ดูแลด้วยคำว่าเรา

อยากถามหัวใจว่าเจ้าเมื่อยบ่ที่อยู่นำกัน
ปัญหาเข้ามาร้อยพัน ย่านเจ้าไหวหวั่นซันเดเด้หล่า

แค่เห็นหน้าคนดีน้องก็เซาเมื่อยบ่แคร์เรื่องใด
บ่เคยย่านดอกปัญหาน้อยใหญ่
สิสู้ลุยไป ให้คนเขาย่อง

ก็โดนแล้วเด้ที่เฮาสองคนสู้มานำกัน
อ้ายก็ยังยืนยัน สิฮักเจ้านั้นดั่งลมหายใจ

น้องกะคือกัน สิฮักแต่อ้ายบ่ยอมมีไผ
ตั้งแต่มื้อพ้อจนฮอดมื้อตาย
สัญญาจากใจ สิมีอ้ายผู้เดียว

( ดนตรี )

อยากถามหัวใจว่าเจ้าเมื่อยบ่ที่อยู่นำกัน
ปัญหาเข้ามาร้อยพัน ย่านเจ้าไหวหวั่นซันเดเด้หล่า

แค่เห็นหน้าคนดีน้องก็เซาเมื่อยบ่แคร์เรื่องใด
บ่เคยย่านดอกปัญหาน้อยใหญ่
สิสู้ลุยไป ให้คนเขาย่อง

ก็โดนแล้วเด้ที่เฮาสองคนสู้มานำกัน
อ้ายก็ยังยืนยัน สิฮักเจ้านั้นดั่งลมหายใจ

น้องกะคือกัน สิฮักแต่อ้ายบ่ยอมมีไผ
ตั้งแต่มื้อพ้อจนฮอดมื้อตาย
สัญญาจากใจ สิมีอ้ายผู้เดียว

อ้ายกะคือกัน สิฮักแต่เจ้าบ่ยอมมีไผ
ตั้งแต่มื้อพ้อจนฮอดมื้อตาย
สัญญาจากใจ สิมีเจ้าผู้เดียว

มิวสิควิดีโอ บุญผลา สัญญาฮัก ใหม่ พัชรี ft. วิเชียร ไชยเลิศ

เพลง : บุญผลา สัญญาฮัก
ศิลปิน : ใหม่ พัชรี ft. วิเชียร ไชยเลิศ
เรียบเรียง : อ.วิทย์ เด็กบ้านนอก
ติดต่องานแสดง : 092-2265888, 089-7196838
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend