คอร์ดเพลง เป็นเกียรติหลาย มนต์แคน แก่นคูน

  
Text   
คอร์ดเพลง เป็นเกียรติหลาย มนต์แคน แก่นคูน

คอร์ดเพลง :
ศิลปิน : มนต์แคน แก่นคูน
เนื้อร้อง/ทำนอง : ภานุวัฒน์ วิเศษวงษา
คอร์ด : D,Em,F#m,G,A,Bm


INTRO | Em | C | Am | Em |
INTRO | Am Bm | Em | Am Bm | Em |

 
ความ
Em 
ฮัก 
 
ที่สมห
D 
วัง
 
ยกให้เ
C 
จ้าทุกอย่างน้อ
Em 
งหล่า
 
อกหัก ถืกถิ่ม
D 
ป๊า
 
น้ำ
C 
ตามันเหมาะแล้วล่ะกับอ้
D 
าย

 
มื่อ
Em 
แต่ง 
 
มีหยังให้ส่
D 
อย
 
บอกอ้าย
Bm 
เด้อ 
 
บ่ต้องเกร
Em 
งใจ
 
ให้อ้
D 
ายได้เฮ็ดเผื่อเจ้า
Bm 
เถื่อสุดท้าย
 
สำหรับค
C 
วามเสียใจ 
 
อ้ายบ่เป็นหยังดอ
D 
กนาง

 
เป็นเกียรติห
C 
ลายที่อ้ายได้อก
D 
หัก
 
เป็นเกียรติ
Bm 
คักที่เคยฮักกันสุด
Em 
หัวใจ
D 
 
ถึง
C 
แม้บ่อาจพาเจ้าไปฮ
D 
อดจุดหมาย
 
สิหมายชาติ
Bm 
ไว้ว่าเคยฮักน้องหล่า

 
คันแม่นต
C 
ายกะตาหลับแ
D 
ล้ว
 
คนผู้
Bm 
ฮ้ายอยู่แต่ไฮอยู่แต่
Em 
นา
 
ดีใจ
Am 
นำคัก 
 
ถึงบ่อาจ
Bm 
ห้ามน้ำตา
 
กะให้
C 
ถือซะว่าเป็นน้ำสังข์หลั่งรดจากใ
D 
จอ้าย

 
ฮัก
Em 
เขา 
 
แพงเ
D 
ขา
 
หนักหรือเ
C 
บาให้เจ้าก้า
Em 
วผ่าน
 
เบิ่งกัน แย่ง
D 
กัน 
 
ทำหน้า
C 
ที่ฮักกันหล
D 
ายๆ

 
มื่อ
Em 
ใดอยากกินข้าว
D 
ป่า
 
กะจัง
Bm 
พาเขามายาม
Em 
อ้าย
 
ฮักแ
D 
พงคือเก่า 
 
บ่ว่า
Bm 
ฐานะะใด๋
 
อ้าย
C 
กะคืออ้าย 
 
เต็มใจเสม
D 
อมา

 
เป็นเกียรติห
C 
ลายที่อ้ายได้อก
D 
หัก
 
เป็นเกียรติ
Bm 
คักที่เคยฮักกันสุด
Em 
หัวใจ
D 
 
ถึง
C 
แม้บ่อาจพาเจ้าไปฮ
D 
อดจุดหมาย
 
สิหมายชาติ
Bm 
ไว้ว่าเคยฮักน้องหล่า

 
คันแม่นต
C 
ายกะตาหลับแ
D 
ล้ว
 
คนผู้
Bm 
ฮ้ายอยู่แต่ไฮอยู่แต่
Em 
นา
 
ดีใจ
Am 
นำคัก 
 
ถึงบ่อาจ
Bm 
ห้ามน้ำตา
 
กะให้
C 
ถือซะว่าเป็นน้ำสังข์หลั่งรดจากใ
D 
จอ้าย

C 
โอว.
D 
..ดีใจนำเด้อน้อ
Em 
งหล่า
C 
โอว.
D 
..อ้ายดีใจนำเ
G 
ด้อ..

INSTRU | C D | Bm Em | C | D |

 
เป็นเกียรติห
C 
ลายที่อ้ายได้อก
D 
หัก
 
เป็นเกียรติ
Bm 
คักที่เคยฮักกันสุด
Em 
หัวใจ
D 
 
ถึง
C 
แม้บ่อาจพาเจ้าไปฮ
D 
อดจุดหมาย
 
สิหมายชาติ
G 
ไว้ว่าเคยฮักน้อง
D/F# 
หล่า

 
คันแม่นต
C 
ายกะตาหลับแ
D 
ล้ว
 
คนผู้
Bm 
ฮ้ายอยู่แต่ไฮอยู่แต่
Em 
นา
 
ดีใจ
Am 
นำคัก 
 
ถึงบ่อาจ
Bm 
ห้ามน้ำตา
 
กะให้
C 
ถือซะว่าเป็นน้ำสังข์หลั่งรดจากใ
D 
จอ้าย

 
เป็นเกียรติห
C 
ลายที่อ้ายได้อก
D 
หัก
 
เป็นเกียรติ
Bm 
คักที่เคยฮักกันสุด
Em 
หัวใจ
D 
 
ถึง
C 
แม้บ่อาจพาเจ้าไปฮ
D 
อดจุดหมาย
 
สิหมายชาติ
Bm 
ไว้ว่าเคยฮักน้องหล่า

 
คันแม่นต
C 
ายกะตาหลับแ
D 
ล้ว
 
คนผู้
Bm 
ฮ้ายอยู่แต่ไฮอยู่แต่
Em 
นา
 
ดีใจ
Am 
นำคัก 
 
ถึงบ่อาจ
Bm 
ห้ามน้ำตา
 
กะให้
C 
ถือซะว่า 
 
เป็นน้ำสังข์หลั่งรดจากใ
D 
จอ้าย

 
ดีใจ
Am 
นำคัก 
 
ถึงบ่อาจ
Bm 
ห้ามน้ำตา
 
กะให้
C 
ถือซะว่า..
D 
ฮือๆ
 
เป็นน้ำสังข์หลั่งรดจากใ
Em 
จอ้าย..

 
ฮักแ
Am 
พงคือเก่า 
 
บ่ว่าสถานะะใ
D 
ด๋
 
อ้ายกะคืออ้
C 
าย..
D 
 
เต็มใจเสมอมา..

OUTRO | Em | C | Am | Em | Em |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เป็นเกียรติหลาย


ความฮัก ที่สมหวัง
ยกให้เจ้าทุกอย่างน้องหล่า
อกหัก ถืกถิ่มป๊า
น้ำตามันเหมาะแล้วล่ะกับอ้าย

มื่อแต่ง มีหยังให้ส่อย
บอกอ้ายเด้อ บ่ต้องเกรงใจ
ให้อ้ายได้เฮ็ดเผื่อเจ้าเถื่อสุดท้าย
สำหรับความเสียใจ อ้ายบ่เป็นหยังดอกนาง

เป็นเกียรติหลายที่อ้ายได้อกหัก
เป็นเกียรติคักที่เคยฮักกันสุดหัวใจ
ถึงแม้บ่อาจพาเจ้าไปฮอดจุดหมาย
สิหมายชาติไว้ว่าเคยฮักน้องหล่า

คันแม่นตายกะตาหลับแล้ว
คนผู้ฮ้ายอยู่แต่ไฮอยู่แต่นา
ดีใจนำคัก ถึงบ่อาจห้ามน้ำตา
กะให้ถือซะว่าเป็นน้ำสังข์หลั่งรดจากใจอ้าย

ฮักเขา แพงเขา
หนักหรือเบาให้เจ้าก้าวผ่าน
เบิ่งกัน แย่งกัน ทำหน้าที่ฮักกันหลายๆ

มื่อใดอยากกินข้าวป่า
กะจังพาเขามายามอ้าย
ฮักแพงคือเก่า บ่ว่าฐานะะใด๋
อ้ายกะคืออ้าย เต็มใจเสมอมา

เป็นเกียรติหลายที่อ้ายได้อกหัก
เป็นเกียรติคักที่เคยฮักกันสุดหัวใจ
ถึงแม้บ่อาจพาเจ้าไปฮอดจุดหมาย
สิหมายชาติไว้ว่าเคยฮักน้องหล่า

คันแม่นตายกะตาหลับแล้ว
คนผู้ฮ้ายอยู่แต่ไฮอยู่แต่นา
ดีใจนำคัก ถึงบ่อาจห้ามน้ำตา
กะให้ถือซะว่าเป็นน้ำสังข์หลั่งรดจากใจอ้าย

โอว…ดีใจนำเด้อน้องหล่า
โอว…อ้ายดีใจนำเด้อ..

( ดนตรี )

เป็นเกียรติหลายที่อ้ายได้อกหัก
เป็นเกียรติคักที่เคยฮักกันสุดหัวใจ
ถึงแม้บ่อาจพาเจ้าไปฮอดจุดหมาย
สิหมายชาติไว้ว่าเคยฮักน้องหล่า

คันแม่นตายกะตาหลับแล้ว
คนผู้ฮ้ายอยู่แต่ไฮอยู่แต่นา
ดีใจนำคัก ถึงบ่อาจห้ามน้ำตา
กะให้ถือซะว่าเป็นน้ำสังข์หลั่งรดจากใจอ้าย

เป็นเกียรติหลายที่อ้ายได้อกหัก
เป็นเกียรติคักที่เคยฮักกันสุดหัวใจ
ถึงแม้บ่อาจพาเจ้าไปฮอดจุดหมาย
สิหมายชาติไว้ว่าเคยฮักน้องหล่า

คันแม่นตายกะตาหลับแล้ว
คนผู้ฮ้ายอยู่แต่ไฮอยู่แต่นา
ดีใจนำคัก ถึงบ่อาจห้ามน้ำตา
กะให้ถือซะว่า เป็นน้ำสังข์หลั่งรดจากใจอ้าย

ดีใจนำคัก ถึงบ่อาจห้ามน้ำตา
กะให้ถือซะว่า..ฮือๆ
เป็นน้ำสังข์หลั่งรดจากใจอ้าย..

ฮักแพงคือเก่า บ่ว่าสถานะะใด๋
อ้ายกะคืออ้าย… เต็มใจเสมอมา…

มิวสิควิดีโอ เป็นเกียรติหลาย มนต์แคน แก่นคูน

เพลง : เป็นเกียรติหลาย
ศิลปิน : มนต์แคน แก่นคูน
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานแสดง : 085-484-7345
2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend