คอร์ดเพลง ขออนุญาตฮัก มิน กันตพัฒน์

  
Text   
คอร์ดเพลง ขออนุญาตฮัก มิน กันตพัฒน์

คอร์ดเพลง :
ศิลปิน : มิน กันตพัฒน์
เนื้อร้อง/ทำนอง : อ๊อฟ สงกรานต์
คอร์ด : D,Em,F#m,G,A,Bm


Tune to Eb
INTRO | D | Bm | G | A |
INTRO | G A | Bm | G A | D |

 
จบแล้วละห
D 
นอความฮักของเฮา
 
มีเพียงความเ
Bm 
หงาที่อ้ายต้องทุกข์ทน
 
ย้อน
G 
คน 
 
ที่อ้
A 
ายเคยฮักทั้
D 
งใจ
 
G 
ยากสิลืมควา
A 
มหลัง 
 
 
F#m 
อยากสิตั้งต้น
Bm 
ใหม่
 
หรือว่าแ
G 
อบมีไผ
A 
.. 
 
คนนั้นอี
D 
กคน
A 

 
ให้อ้ายเฮ็ดใ
D 
จหากไม่มีเธอ
 
เบิดแล้วละ
Bm 
เด้อฮักเฮาที่มี
 
ให้อ้
G 
ายโชค
A 
ดีกับชี
D 
วิตใหม่
 
คนสิไ
G 
ปคงบ่เป็นห
A 
ยัง
 
คนอยู่ข้าง
F#m 
หลังกอดเข่า
Bm 
ฮ้องไห้
Em 
เจ็บเกือบสิต
A 
ายได้ฟัง
D 
คำลา

 
บ่
Em 
สำคัญ 
 
ว่าเบิดฮักกันตอ
F#m 
นใด๋
 
สำคัญที่อ้
G 
าย 
 
เฮ็ดจั่งใด๋สิลืมเจ้
D 
าลง
 
หัวใ
Em 
จอ้ายมีฮั
A 
กเดียว 
 
 
F#m 
ด้วยความภักดี
Bm 
ซื่อตรง
 
G 
าดเจ้าคงไปต่อบ่ไ
A 
หว

 
ขออนุญ
G 
าตฮัก
A 
ต่อได้บ่
Bm 
คนดี
 
ย้อนว่าใ
G 
จของอ้ายคน
A 
นี้ 
 
บ่ยอมฮั
D 
กไผ
 
ขออนุญ
G 
าตได้
A 
บ่ 
 
อ้ายสิ
F#m 
ขอรอเจ้า
Bm 
ต่อไป
Em 
ย้อนว่าหัวใ
A 
จ 
 
ฮักไ
D 
ผบ่เป็น

INSTRU | G A | F#m Bm | G A | D |
INSTRU | G A | F#m Bm | Em A | D |

 
บ่
Em 
สำคัญ 
 
ว่าเบิดฮักกันตอ
F#m 
นใด๋
 
สำคัญที่อ้
G 
าย 
 
เฮ็ดจั่งใด๋สิลืมเจ้
D 
าลง
 
หัวใ
Em 
จอ้ายมีฮั
A 
กเดียว 
 
 
F#m 
ด้วยความภักดี
Bm 
ซื่อตรง
 
G 
าดเจ้าคงไปต่อบ่ไ
A 
หว

 
ขออนุญ
G 
าตฮัก
A 
ต่อได้บ่
Bm 
คนดี
 
ย้อนว่าใ
G 
จของอ้ายคน
A 
นี้ 
 
บ่ยอมฮั
D 
กไผ
 
ขออนุญ
G 
าตได้
A 
บ่ 
 
อ้ายสิ
F#m 
ขอรอเจ้า
Bm 
ต่อไป
Em 
ย้อนว่าหัวใ
A 
จ 
 
ฮักไ
D 
ผบ่เป็น

 
ขออนุญ
G 
าตฮัก
A 
ต่อได้บ่
Bm 
คนดี
 
ย้อนว่าใ
G 
จของอ้ายคน
A 
นี้ 
 
บ่ยอมฮั
D 
กไผ
 
ขออนุญ
G 
าตได้
A 
บ่ 
 
อ้ายสิ
F#m 
ขอรอเจ้า
Bm 
ต่อไป
Em 
ย้อนว่าหัวใ
A 
จ 
 
ฮักไ
D 
ผบ่เป็น

Em 
ย้อนว่าหัวใ
A 
จ 
 
ฮักได้แค่นาง..

OUTRO | D | Bm | G | A | D |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ขออนุญาตฮัก


จบแล้วละหนอความฮักของเฮา
มีเพียงความเหงาที่อ้ายต้องทุกข์ทน
ย้อนคน ที่อ้ายเคยฮักทั้งใจ
อยากสิลืมความหลัง อยากสิตั้งต้นใหม่
หรือว่าแอบมีไผ.. คนนั้นอีกคน

ให้อ้ายเฮ็ดใจหากไม่มีเธอ
เบิดแล้วละเด้อฮักเฮาที่มี
ให้อ้ายโชคดีกับชีวิตใหม่
คนสิไปคงบ่เป็นหยัง
คนอยู่ข้างหลังกอดเข่าฮ้องไห้
เจ็บเกือบสิตายได้ฟังคำลา

บ่สำคัญ ว่าเบิดฮักกันตอนใด๋
สำคัญที่อ้าย เฮ็ดจั่งใด๋สิลืมเจ้าลง
หัวใจอ้ายมีฮักเดียว ด้วยความภักดีซื่อตรง
ขาดเจ้าคงไปต่อบ่ไหว

ขออนุญาตฮักต่อได้บ่คนดี
ย้อนว่าใจของอ้ายคนนี้ บ่ยอมฮักไผ
ขออนุญาตได้บ่ อ้ายสิขอรอเจ้าต่อไป
ย้อนว่าหัวใจ ฮักไผบ่เป็น

( ดนตรี )

บ่สำคัญ ว่าเบิดฮักกันตอนใด๋
สำคัญที่อ้าย เฮ็ดจั่งใด๋สิลืมเจ้าลง
หัวใจอ้ายมีฮักเดียว ด้วยความภักดีซื่อตรง
ขาดเจ้าคงไปต่อบ่ไหว

ขออนุญาตฮักต่อได้บ่คนดี
ย้อนว่าใจของอ้ายคนนี้ บ่ยอมฮักไผ
ขออนุญาตได้บ่ อ้ายสิขอรอเจ้าต่อไป
ย้อนว่าหัวใจ ฮักไผบ่เป็น

ขออนุญาตฮักต่อได้บ่คนดี
ย้อนว่าใจของอ้ายคนนี้ บ่ยอมฮักไผ
ขออนุญาตได้บ่ อ้ายสิขอรอเจ้าต่อไป
ย้อนว่าหัวใจ ฮักไผบ่เป็น

ย้อนว่าหัวใจ ฮักได้แค่นาง..

มิวสิควิดีโอ ขออนุญาตฮัก มิน กันตพัฒน์

เพลง : ขออนุญาตฮัก
ศิลปิน : มิน กันตพัฒน์
เรียบเรียง : ภาคิณ อามาตมนตรี
ติดต่องาน : 083-032-4897, 063-249-2569
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend