หน้าแรก » เกียรติ สมยศ » คอร์ดเพลง จากใจของฉัน – เกียรติ สมยศ

คอร์ดเพลง จากใจของฉัน – เกียรติ สมยศ

คอร์ดเพลง จากใจของฉัน
เกียรติ สมยศ
เพลงใหม่ 2017/2560


 
เปรียบเ
ธอดั่
งฟ้าที่อยู่เบื้อ
Am 
งบน
 
ส่วนตัว
Bb 
ฉันเป็นแค่เพีย
งดิน
 
ให้
Dm 
คนเดินเหยียบย่ำ
กัน
 
ไม่มี
Dm 
วันจะได้พ
บเจอ
 
ไม่มีท
างได้อยู่ใก
Am 
ล้กัน
 
แต่สำหรั
Bb 
บฉัน 
 
ถือว่าโช
คดี
 
ที่เ
Dm 
คยเคียงข้า
งเธอ

 
ไม่
มี 
 
ความห
วังอะไรมา
Am 
กมาย
 
ขอแ
Bb 
ค่ฉันได้
ทำอะไร 
 
เพื่อ
Dm 
เธอเท่านั้น
พอ

 
* เธอไ
Dm 
ม่ต้องแอบรักกลั
บมา
 
เธอไม่ต้
องมาเสียเ
Am 
วลากับฉัน
 
ฉั
Bb 
นขอเท่า
นี้ก็พอ 
 
ให้
Dm 
ฉันได้รั
กเธอ
 
สิ่งที่
Bb 
ขอ 
 
(โ
ปรด)(เพียง)เธออย่าห้า
มกัน

 
** ไม่เ
คยคาดห
วังอะไรมา
กมาย
 
ค่ได้ทำเพื่อเธอ
Am 
ก็พอ
 
เธอไม่ต้อง
รักไม่ต้องส
นใจ
 
ให้
Em 
ฉันรักเธอเท่านั้น
Am 
ก็พอ
 
แค่
นี้ที่ขอ 
 
 
(จา
กใจของฉัน)(แค่อ
ยากจะขอ)
(เพราะฉัน)

INSTRU | C | Am | Bb F | Dm G |

 
เท่
านี้ที่
ขอเธออย่าห้า
Am 
มกัน
 
ขอให้
Bb 
ฉันได้ม
องดูเธอจา
Dm 
กตรงนี้ก็พอ

( *, ** )

(Rap)

Em 
ฉันยืนอยู่ตรงนี้เธอบินอยู่บนนั้น
 
ขนาดเราชั่งต่างกันเกิ
Am 
นไป
 
ฉันไม่เคยคิดจะหวัง
 
 
เพราะไม่เคยมีความหวัง
 
 
เธอไม่รักฉันก็ชั่งไม่เป็นไ
 
ขอแค่มองจากตรงนี้
 
 
เฝ้ารออยู่ที่นี่มอบพบรักที่มีส่งคืนไป
 
เท่านี้ก็พอสุขใจ
 
 
ที่ฉันรอคือสิ่งที่ฉันขอจากหัวใจ
 

INSTRU | C | Am | Bb F | G | ( 2 Times )

( **, ** )

OUTRO | F G | C | Em | Am |
OUTRO | F G | Em Am | F | G |
OUTRO ( Fade out )

เนื้อเพลง
เปรียบเธอดั่งฟ้าที่อยู่เบื้องบน
ส่วนตัวฉันเป็นแค่เพียงดิน
ให้คนเดินเหยียบย่ำกัน
ไม่มีวันจะได้พบเจอ
ไม่มีทางได้อยู่ใกล้กัน
แต่สำหรับฉัน ถือว่าโชคดี
ที่เคยเคียงข้างเธอ

ไม่มี ความหวังอะไรมากมาย
ขอแค่ฉันได้ทำอะไร เพื่อเธอเท่านั้นพอ

* เธอไม่ต้องแอบรักกลับมา
เธอไม่ต้องมาเสียเวลากับฉัน
ฉันขอเท่านี้ก็พอ ให้ฉันได้รักเธอ
สิ่งที่ขอ โปรดเธออย่าห้ามกัน

** ไม่เคยคาดหวังอะไรมากมาย
แค่ได้ทำเพื่อเธอก็พอ
เธอไม่ต้องรักไม่ต้องสนใจ
ให้ฉันรักเธอเท่านั้นก็พอ
แค่นี้ที่ขอ …
(จากใจของฉัน)(แค่อยากจะขอ)
(เพราะฉัน)

( ดนตรี )

เท่านี้ที่ขอเธออย่าห้ามกัน
ขอให้ฉันได้มองดูเธอจากตรงนี้ก็พอ

*, **

ฉันยืนอยู่ตรงนี้เธอบินอยู่บนนั้น
ขนาดเราชั่งต่างกันเกินไป
ฉันไม่เคยคิดจะหวัง
เพราะไม่เคยมีความหวัง
เธอไม่รักฉันก็ชั่งไม่เป็นไร

ขอแค่มองจากตรงนี้
เฝ้ารออยู่ที่นี่มอบพบรักที่มีส่งคืนไป
เท่านี้ก็พอสุขใจ
ที่ฉันรอคือสิ่งที่ฉันขอจากหัวใจ

( ดนตรี )

( **, ** )
คอร์ด จากใจของฉัน – เกียรติ สมยศ
เกียรติ สมยศ - คอร์ดเพลง เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :