คอร์ดเพลง จากใจของฉัน – เกียรติ สมยศ

  
Text   

คอร์ดเพลง จากใจของฉัน
เกียรติ สมยศ
เพลงใหม่ 2017/2560


 
เปรียบเ
C 
ธอดั่
G 
งฟ้าที่อยู่เบื้อ
Am 
งบน
 
ส่วนตัว
Bb 
ฉันเป็นแค่เพีย
F 
งดิน
 
ให้
Dm 
คนเดินเหยียบย่ำ
G 
กัน
 
ไม่มี
Dm 
วันจะได้พ
G 
บเจอ
 
ไม่มีท
E 
างได้อยู่ใก
Am 
ล้กัน
 
แต่สำหรั
Bb 
บฉัน 
 
ถือว่าโช
F 
คดี
 
ที่เ
Dm 
คยเคียงข้า
G 
งเธอ

 
ไม่
C 
มี 
 
ความห
G 
วังอะไรมา
Am 
กมาย
 
ขอแ
Bb 
ค่ฉันได้
F 
ทำอะไร 
 
เพื่อ
Dm 
เธอเท่านั้น
G 
พอ

 
* เธอไ
Dm 
ม่ต้องแอบรักกลั
G 
บมา
 
เธอไม่ต้
E 
องมาเสียเ
Am 
วลากับฉัน
 
ฉั
Bb 
นขอเท่า
F 
นี้ก็พอ 
 
ให้
Dm 
ฉันได้รั
G 
กเธอ
 
สิ่งที่
Bb 
ขอ 
 
(โ
F 
ปรด)(เพียง)เธออย่าห้า
G 
มกัน

 
** ไม่เ
F 
คยคาดห
G 
วังอะไรมา
C 
กมาย
 
E 
ค่ได้ทำเพื่อเธอ
Am 
ก็พอ
 
เธอไม่ต้อง
F 
รักไม่ต้องส
G 
นใจ
 
ให้
Em 
ฉันรักเธอเท่านั้น
Am 
ก็พอ
 
แค่
F 
นี้ที่ขอ 
 
 
(จา
G 
กใจของฉัน)(แค่อ
G 
ยากจะขอ)
(เพราะฉัน)

INSTRU | C | Am | Bb F | Dm G |

 
เท่
C 
านี้ที่
G 
ขอเธออย่าห้า
Am 
มกัน
 
ขอให้
Bb 
ฉันได้ม
F 
องดูเธอจา
Dm 
กตรงนี้ก็พอ
G 

( *, ** )

(Rap)

Em 
ฉันยืนอยู่ตรงนี้เธอบินอยู่บนนั้น
 
ขนาดเราชั่งต่างกันเกิ
Am 
นไป
 
ฉันไม่เคยคิดจะหวัง
 
 
เพราะไม่เคยมีความหวัง
 
 
เธอไม่รักฉันก็ชั่งไม่เป็นไ
F 
 
ขอแค่มองจากตรงนี้
 
 
เฝ้ารออยู่ที่นี่มอบพบรักที่มีส่งคืนไป
G 
 
เท่านี้ก็พอสุขใจ
 
 
ที่ฉันรอคือสิ่งที่ฉันขอจากหัวใจ
 

INSTRU | C | Am | Bb F | G | ( 2 Times )

( **, ** )

OUTRO | F G | C | Em | Am |
OUTRO | F G | Em Am | F | G |
OUTRO ( Fade out )

เนื้อเพลง
เปรียบเธอดั่งฟ้าที่อยู่เบื้องบน
ส่วนตัวฉันเป็นแค่เพียงดิน
ให้คนเดินเหยียบย่ำกัน
ไม่มีวันจะได้พบเจอ
ไม่มีทางได้อยู่ใกล้กัน
แต่สำหรับฉัน ถือว่าโชคดี
ที่เคยเคียงข้างเธอ

ไม่มี ความหวังอะไรมากมาย
ขอแค่ฉันได้ทำอะไร เพื่อเธอเท่านั้นพอ

* เธอไม่ต้องแอบรักกลับมา
เธอไม่ต้องมาเสียเวลากับฉัน
ฉันขอเท่านี้ก็พอ ให้ฉันได้รักเธอ
สิ่งที่ขอ โปรดเธออย่าห้ามกัน

** ไม่เคยคาดหวังอะไรมากมาย
แค่ได้ทำเพื่อเธอก็พอ
เธอไม่ต้องรักไม่ต้องสนใจ
ให้ฉันรักเธอเท่านั้นก็พอ
แค่นี้ที่ขอ …
(จากใจของฉัน)(แค่อยากจะขอ)
(เพราะฉัน)

( ดนตรี )

เท่านี้ที่ขอเธออย่าห้ามกัน
ขอให้ฉันได้มองดูเธอจากตรงนี้ก็พอ

*, **

ฉันยืนอยู่ตรงนี้เธอบินอยู่บนนั้น
ขนาดเราชั่งต่างกันเกินไป
ฉันไม่เคยคิดจะหวัง
เพราะไม่เคยมีความหวัง
เธอไม่รักฉันก็ชั่งไม่เป็นไร

ขอแค่มองจากตรงนี้
เฝ้ารออยู่ที่นี่มอบพบรักที่มีส่งคืนไป
เท่านี้ก็พอสุขใจ
ที่ฉันรอคือสิ่งที่ฉันขอจากหัวใจ

( ดนตรี )

( **, ** )
คอร์ด จากใจของฉัน – เกียรติ สมยศ
เกียรติ สมยศ - คอร์ดเพลง เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend