คอร์ดเพลง กี่น้ำ – นายคเชนทร์ ป๊อปอายไทยแลนด์

  
Text   

Tune to Eb
INTRO | A | E | D Dm | A E |

A 
..ยอมรับความจ
E 
ริงว่าเจ็บและเสี
F#m 
ยใจ
 
ที่
C#m 
รั้งเธอไว้ไ
F#m 
ม่ได้
 
น้องมาบ
D 
อกว่าน้องกำลังจะไป
 
คบกับค
F#m 
นใหม่ 
 
ยอมเอาตัวแล
D 
กใจ
 
หวังใช้ชีวิตร่วมกั
E 
บเขา

A 
..ไปแล้วไม่น
E 
านข่าวมาว่าเลิ
F#m 
กกัน
 
C#m 
นนั้นเขาทิ้งเธ
F#m 
อไป
 
น้องมาบ
D 
อกว่าน้องกำลังเสียใจ
Dm 
 
ความรักมีปั
F#m 
ญหา 
 
อีกกี่คนที่เข้
D 
ามา
 
ก็หวังแค่เพียงลิ้
E 
มลอง

 
*  
F#m 
..บอกแล้วไม่ฟังยิ่งรั้งก็ยิ่ง
E 
ไป
 
บอกแล้วจะ
D 
ไป 
 
ไปได้สักกี่
E 
น้ำ

 
** กี่น้ำแล้วน้
A 
องต้องเสียให้กั
F#m 
บเขา
 
กี่ครั้งแล้วห
D 
ล่าวต้องเศร้าเสียน้ำ
E 
ตา
 
กี่น้ำแล้
A 
วน้องเสียไปได้อะไห
F#m 
รมา
 
แล้วกี่หนกี่ค
D 
รา 
 
กี่น้ำใยไม่
E 
จำ

 
*** กี่น้ำแล้
A 
วน้องที่น้องต้องเจ็
F#m 
บใจ
 
กี่ทีผ่า
D 
นไปที่เขาได้กร
E 
ะทำ
 
กี่เดือนกี่
D 
ปี 
 
เจ็บนี้ที่ตอ
A 
กย้ำ
 
แล้วกี่คนที่ใ
D 
จดำ 
 
ที่เขาทิ้งเธ
E 
อไป

INSTRU | A E |
INSTRU | F#m | E | F#m | E |
INSTRU | D | A | Bm | D | E | E |

( *, **, ***, **, *** )

OUTRO | E |

 
เสียไปตั้งกี่
A 
น้ำ…

เนื้อเพลง
ยอมรับความจริงว่าเจ็บและเสียใจ
ที่รั้งเธอไว้ไม่ได้
น้องมาบอกว่าน้องกำลังจะไป
คบกับคนใหม่ ยอมเอาตัวแลกใจ
หวังใช้ชีวิตร่วมกับเขา

ไปแล้วไม่นานข่าวมาว่าเลิกกัน
คนนั้นเขาทิ้งเธอไป
น้องมาบอกว่าน้องกำลังเสียใจ
ความรักมีปัญหา อีกกี่คนที่เข้ามา
ก็หวังแค่เพียงลิ้มลอง

* บอกแล้วไม่ฟังยิ่งรั้งก็ยิ่งไป
บอกแล้วจะไป ไปได้สักกี่น้ำ

** กี่น้ำแล้วน้องต้องเสียให้กับเขา
กี่ครั้งแล้วหล่าวต้องเศร้าเสียน้ำตา
กี่น้ำแล้วน้องเสียไปได้อะไหรมา
แล้วกี่หนกี่ครา กี่น้ำใยไม่จำ

*** กี่น้ำแล้วน้องที่น้องต้องเจ็บใจ
กี่ทีผ่านไปที่เขาได้กระทำ
กี่เดือนกี่ปี เจ็บนี้ที่ตอกย้ำ
แล้วกี่คนที่ใจดำ ที่เขาทิ้งเธอไป

( ดนตรี )

( *, **, ***, **, *** )

( ดนตรี )

เสียไปตั้งกี่น้ำ
เพลง กี่น้ำ
คำร้อง/ทำนอง นายคเชนทร์
เรียบเรียง อดุลย์ เกตุสงเคราะห์
นายคเชนทร์ ป๊อปอายไทยแลนด์ - คอร์ดเพลง เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend