หน้าแรก » BINGO (วงบิงโก) » คอร์ดเพลง ตายใจ – BINGO (วงบิงโก)

คอร์ดเพลง ตายใจ – BINGO (วงบิงโก)


INTRO | Am | Am | Am | Am |
INTRO | C G | Am | C G | Am |

Am 
  เป็นปรากฏการณ์ 
 
ค่เธอเดินผ่านไป
 
แต่ทำ
ให้ใจฉันแตกส
ลาย
Am 
  ก็เรายังเดินด้วยกันเ
มื่อวันวาน
 
แค่
ไม่กี่วันเธอเปลี่ยนไปแล้วห
รือ
Am 
  แต่ฉันต้องทำอย่างไร 
 
ในเ
มื่อไม่มีเธอ
 
นี่ห
รือมันคือความปว
ดร้าว

 
*  
Dm 
  ฉันโง่งมงาย 
 
Am 
ง่งมอยู่เป็นปี
 
ก็ใครต่อใ
คร 
 
บอกฉันให้ได้รู้

 
** ว่าเธอมีใหม่แล้
ว 
 
ว่าเธอไม่รักแล้
 
ว่าเธอไม่เอาแล้
Am 
วเรา
 
ถึงอิช้ำช
อก 
 
ถึงอิโดนห
ลอกก็แค่บอ
Am 
กช้ำ
 
ปล่อยให้ค
นอื่นรู้ฉันไ
ม่รู้ 
 
 
Am 
หรือเธอแค่จะใช้งาน
 
ไม่น่ามาห
ลอกกัน 
 
ให้
ฉัน(ตายใจ)

INSTRU | Am | F | C | G |
INSTRU | Am | C | Dm | F G | Dm |

( *, **, ** )

 
ก็แค่มาหลอ
กกัน 
 
ห้ฉันตายใ

OUTRO | C G | Am | C G | Am | C |

เนื้อเพลง
เป็นปรากฏการณ์แค่เธอเดินผ่านไป
แต่ทำให้ใจฉันแตกสลาย
ก็เรายังเดินด้วยกันเมื่อวันวาน
แค่ไม่กี่วันเธอเปลี่ยนไปแล้วหรือ
แต่ฉันต้องทำอย่างไร ในเมื่อไม่มีเธอ
นี่หรือมันคือความปวดร้าว

* ฉันโง่งมงาย โง่งมอยู่เป็นปี
ก็ใครต่อใคร บอกฉันให้ได้รู้

** ว่าเธอมีใหม่แล้ว ว่าเธอไม่รักแล้ว
ว่าเธอไม่เอาแล้วเรา
ถึงอิช้ำชอบถึงอิโดนหลอกก็แค่บอกช้ำ
ปล่อยให้คนอื่นรู้ฉันไม่รู้ หรือเธอแค่จะใช้งาน
ไม่น่ามาหลอกกัน ให้ฉัน(ตายใจ)

ดนตรี

( *, **, ** )

ก็แค่มาหลอกกัน ให้ฉันตายใจ
MUSIC BY BOYRECORD STUDIO KRABI
Tel. 088 446 3399 / 075 600 714
คอร์ดเพลง ตายใจ - BINGO (วงบิงโก)
 โฆษณา