หน้าแรก » ต๋องงัย ไหทองคำ » คอร์ดเพลง ผู้สาวเขาโละ – ต๋องงัย ไหทองคำ

คอร์ดเพลง ผู้สาวเขาโละ – ต๋องงัย ไหทองคำ


INTRO | D | F#m | Em | A | ( 2 Times )

 
ฮาถืกผู้สาวเขาโละ 
 
F#m 
ละว่าเฮาจน 
 
บ่มีกิน
Em 
วันวันเมาจนวิน 
 
กู้หนี้ยื
มสิน 
 
พอได้ซ่อยค่าเหล้าหมู่
 
 
ผู้เ
ฒ่าผู้แก่เว้าบ่เคยฟัง 
 
มื้
F#m 
อนี้สิกินอีหยัง 
 
ยังบ่ฮู้
 
แต่ที่
Em 
ฮู้ 
 
แลงนี้ซุมหมู่สิมีห
ยัง 
 
มันตั้งวงกันหม่อ
งใด๋

 
พียงแค่ได้เมา 
 
เฮ็
F#m 
ดให้ลืมเรื่องผู้สา
Bm 
วได้
 
กะมั่
นใจแล้
วว่ามาถื
กทาง
ฮู้ว่าเจ้าสิ
มีไหม่ 
 
อ้ายก
F#m 
ะดีใจนำห่า
Bm 
งๆ
 
เขามีเบิ๊
Em 
ดทุกอย่าง 
 
เฮากะเ
ลยถึกโละถิ่
มไป

 
* อยู่ดีมีแ
ฮงเด้อหากว่าเ
ธอ 
 
 
F#m 
นั้นสิอยู่กั
Bm 
บเขา
 
สิ
Em 
ลืมฮั
กเฮา 
 
สิบ่เ
ว้าสิบ่จ่ม
 
แม่นอ้ายสิเ
จ็บ 
 
สิเบิ
ดแฮง 
 
อ้ายสิ
F#m 
แคง 
 
สิบ่
Bm 
ล้ม
 
สิ
Em 
ทน 
 
สิให้ม่
ม 
 
สิตอกเหล้
าข่ม

 
เค
ยฮักเคยแพงก็ยังมาโละกันถิ่ม
 
คิดไปคิ
F#m 
ดมาก็เป็นตาอยากอาย
 
มีแต่ความฝั
Em 
นฮ่างๆ 
 
ผู้สาวเลยซังคือสิตาย
 
อย่าไปคิดสิได้ต้
อยสิได้บาย
 
หย่างผ่านสิตำ กะยัง
F#m 
บ่เว้านำ 
 
เบิ่งแนม
 
คือขี้เดียดคือจั่งเฮ
Em 
าเป็นเขียดตะปาด
 
ป๊าด.. จะแม่นซังคัก

INSTRU | D | F#m | Em | A |

บ่ฮู้มื่อใด๋สิเซาเจ็บเนาะ 
 
F#m 
ะซ่างเถาะยอมให้ใจสลาย
 
ให้มั
Em 
นฮู้ว่าสิเอิ๊กหักตาย 
 
คั่นรอดไ
ปได้ สิได้จื่อ ได้จำ

 
กะแ
ม่นอิหลีละอ้ายบ่
มีหยัง
 
เสี่ยงใจ
F#m 
พัง 
 
เพราะต้นทุ
Bm 
นต่ำ
 
เจ้าเลย
Em 
โละ 
 
ถิ่มก่อนถ
ลำ 
 
เพื่อลควา
มเสี่ยง

( *, * )

 
ให้ลืมความฮั
กเฮา
F#m 
    …ตอ
Em 
กเหล้าขาวข่ม.
..
พอลืมได้อยู่..

OUTRO | D | F#m | Em | A | D |

เนื้อเพลง

เฮาถืกผู้สาวเขาโละ
โละว่าเฮาจน บ่มีกิน
วันวันเมาจนวิน กู้หนี้ยืมสิน
พอได้ซ่อยค่าเหล้าหมู่
ผู้เฒ่าผู้แก่เว้าบ่เคยฟัง
มื้อนี้สิกินอีหยัง ยังบ่ฮู้
แต่ที่ฮู้ แลงนี้ซุมหมู่สิมีหยัง
มันตั้งวงกันหม่องใด๋

เพียงแค่ได้เมา เฮ็ดให้ลืมเรื่องผู้สาวได้
กะมั่นใจแล้วว่ามาถืกทาง
ฮู้ว่าเจ้าสิมีไหม่ อ้ายกะดีใจนำห่างๆ
เขามีเบิ๊ดทุกอย่าง
เฮากะเลยถึกโละถิ่มไป

* อยู่ดีมีแฮงเด้อหากว่าเธอ
นั้นสิอยู่กับเขา
สิลืมฮักเฮา สิบ่เว้าสิบ่จ่ม
แม่นอ้ายสิเจ็บ สิเบิดแฮง
อ้ายสิแคง สิบ่ล้ม
สิทน สิให้ม่ม สิตอกเหล้าข่ม

เคยฮักเคยแพงก็ยังมาโละกันถิ่ม
คิดไปคิดมาก็เป็นตาอยากอาย
มีแต่ความฝันฮ่างๆ ผู้สาวเลยซังคือสิตาย
อย่าไปคิดสิได้ต้อยสิได้บาย
หย่างผ่านสิตำ กะยังบ่เว้านำ เบิ่งแนม
คือขี้เดียดคือจั่งเฮาเป็นเขียดตะปาด
ป๊าด.. จะแม่นซังคัก

( ดนตรี )

บ่ฮู้มื่อใด๋สิเซาเจ็บเนาะ
กะซ่างเถาะยอมให้ใจสลาย
ให้มันฮู้ว่าสิเอิ๊กหักตาย
คั่นรอดมาได้ สิได้จื่อ ได้จำ

กะแม่นอิหลีละอ้ายบ่มีหยัง
เสี่ยงใจพัง เพราะต้นทุนต่ำ
เจ้าเลยโละ ถิ่มก่อนถลำ
เพื่อลความเสี่ยง

( *, * )

ให้ลืมความฮักเฮา
ตอกเหล้าขาวข่ม
พอลืมได้อยู่..
เพลง ผู้สาวเขาโละ (ถิ่ม)
ศิลปิน ต๋องงัย ไหทองคำ
ทำนอง อาม ชุติมา
คำร้อง เหลิม ดอกคันแท
ประสาน เอ๊กซ์ ร็อคข้าวปุ้น
เรียบเรียง แย้. ดิลก เสริมกำปัง
ต๋องงัย ไหทองคำ - คอร์ดเพลง เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
 โฆษณา