คอร์ดเพลง แก่จนป่านนี้คงเป็นไอ้ต้าวต่อไปวอนขอเพียงเธอแค่หางตา ดวงดาว เดียวดาย & มนัสวีร์

  
Text   
คอร์ดเพลง แก่จนป่านนี้คงเป็นไอ้ต้าวต่อไปวอนขอเพียงเธอแค่หางตา ดวงดาว เดียวดาย

ศิลปิน : ดวงดาว เดียวดาย
เนื้อร้อง/ทำนอง :
คอร์ด : Cmaj7,Bm,Am,D,Gmaj7


Capo #1

 
เธอคือนาง
Cmaj7 
ฟ้า..อยู่บนน
Bm 
ภา..
 
เพียงก้าวลง
Am 
มา 
 
มาให้ถูก
D 
รักใช่ไ
Gmaj7 
หม
 
เธอมาเพื่อ
Cmaj7 
สอนให้ดวงตา..ได้
Bm 
เห็นว่าอะไร
 
รู้ความใ
Am 
น..ปิดไ
D 
ว้ไม่กล้าจะบอก
Gmaj7 
สักที..

 
ว่าแก่จนป่าน
Cmaj7 
นี้ มันคงไม่มีอะไร
 
จะสู้หนุ่ม
Bm 
ขาว 
 
ก็คงจะมีแต่ใจ
 
จะสุขจะ
Am 
หวาน 
 
ก็คงต้องคลานออกไป..
 
บอกใ
Gmaj7 
จว่าสังขารไม่ดี

Cmaj7 
เราเองจะเอาอย่างไร
 
ไอ้ความเ
Bm 
ก๋านั้นแต่ตัวแต่ใจ
 
จะเด็ดดอก
Am 
ฟ้าก็คงไม่พาลกะได
 
ดัน
Gmaj7 
สูงและขาก็ไม่ดี

Cmaj7 
มีใจต้องทำอย่างไร
 
คนอย่างเ
Bm 
ขาก็คงไม่ทันอะไร
 
แก่จนป่าน
Am 
นี้คงเป็นไอ้ต้าวต่อไป
 
วอน
D 
ขอเพียงเธอแค่หางตา

 
เธอคือนาง
Cmaj7 
ฟ้า..อยู่บนน
Bm 
ภา..
 
เพียงก้าวลง
Am 
มา 
 
มาให้ถูก
D 
รักใช่ไ
Gmaj7 
หม
 
เธอมาเพื่อ
Cmaj7 
สอนให้ดวงตา..ได้
Bm 
เห็นว่าอะไร
 
รู้ความใ
Am 
น..ปิดไ
D 
ว้ไม่กล้าจะบอก
Gmaj7 
สักที..

INSTRU | Cmaj7 | Bm | Am D | Gmaj7 |
INSTRU | Cmaj7 | Bm | Am | D |

 
เธอคือนาง
Cmaj7 
ฟ้า..อยู่บนน
Bm 
ภา..
 
เพียงก้าวลง
Am 
มา 
 
มาให้ถูก
D 
รักใช่ไ
Gmaj7 
หม
 
เธอมาเพื่อ
Cmaj7 
สอนให้ดวงตา..ได้
Bm 
เห็นว่าอะไร
 
รู้ความใ
Am 
น..ปิดไ
D 
ว้ไม่กล้าจะบอก
Gmaj7 
สักที..

 
ว่าแก่จนป่าน
Cmaj7 
นี้ มันคงไม่มีอะไร
 
จะสู้หนุ่ม
Bm 
ขาว 
 
ก็คงจะมีแต่ใจ
 
จะสุขจะ
Am 
หวาน 
 
ก็คงต้องคลานออกไป..
 
บอกใ
Gmaj7 
จว่าสังขารไม่ดี

Cmaj7 
เราเองจะเอาอย่างไร
 
ไอ้ความเ
Bm 
ก๋านั้นแต่ตัวแต่ใจ
 
จะเด็ดดอก
Am 
ฟ้าก็คงไม่พาลกะได
 
ดัน
Gmaj7 
สูงและขาก็ไม่ดี

Cmaj7 
มีใจต้องทำอย่างไร
 
คนอย่างเ
Bm 
ขาก็คงไม่ทันอะไร
 
แก่จนป่าน
Am 
นี้คงเป็นไอ้ต้าวต่อไป
 
วอน
D 
ขอเพียงเธอแค่หางตา

 
มองเถอะนาง
Cmaj7 
ฟ้า..เพียงแค่หัน
Bm 
มา
 
ทำให้รู้
Am 
ว่าเธอมีใจป่
D 
านเท่า
Gmaj7 
นั้น
 
จะไม่
Cmaj7 
ขออะไรเลย 
 
ไม่
Bm 
ขอความสำคัญ
 
แค่ขอ
Am 
วันเวลาได้ยิ้ม
 
ได้เ
D 
ชย ได้ชมอย่างนี้ ก็
Gmaj7 
พอ..

 
เธอคือนาง
Cmaj7 
ฟ้า..อยู่บนน
Bm 
ภา..
 
เพียงก้าวลง
Am 
มา 
 
มาให้ถูก
D 
รักใช่ไ
Gmaj7 
หม
 
เธอมาเพื่อ
Cmaj7 
สอนให้ดวงตา..ได้
Bm 
เห็นว่าอะไร
 
รู้ความใ
Am 
น..ปิดไ
D 
ว้ไม่กล้าจะบอก
Gmaj7 
สักที..

 
เธอคือนาง
Cmaj7 
ฟ้า..อยู่บนน
Bm 
ภา..
 
เพียงก้าวลง
Am 
มา 
 
มาให้ถูก
D 
รักใช่ไ
Gmaj7 
หม
 
เธอมาเพื่อ
Cmaj7 
สอนให้ดวงตา..ได้
Bm 
เห็นว่าอะไร
 
รู้ความใ
Am 
น..ปิดไ
D 
ว้ไม่กล้าจะบอก
Gmaj7 
สักที..

 
ว่าแก่จนป่าน
Cmaj7 
นี้ มันคงไม่มีอะไร
 
จะสู้หนุ่มข
Bm 
าว 
 
ก็คงจะมีแต่ใจ
 
จะสุขจะหว
Am 
าน 
 
ก็คงต้องคลานออกไป..
 
บอกใ
Gmaj7 
จว่าสังขารไม่ดี

Cmaj7 
เราเองจะเอาอย่างไร
 
ไอ้ความเ
Bm 
ก๋านั้นแต่ตัวแต่ใจ
 
จะเด็ดดอก
Am 
ฟ้าก็คงไม่พาลกะได
 
ดัน
Gmaj7 
สูงและขาก็ไม่ดี

Cmaj7 
มีใจต้องทำอย่างไร
 
คนอย่างเ
Bm 
ขาก็คงไม่ทันอะไร
 
แก่จนป่าน
Am 
นี้คงเป็นไอ้ต้าวต่อไป
 
วอน
D 
ขอเพียงเธอแค่หางตา..มอง..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง แก่จนป่านนี้คงเป็นไอ้ต้าวต่อไปวอนขอเพียงเธอแค่หางตา


เธอคือนางฟ้า..อยู่บนนภา..
เพียงก้าวลงมา มาให้ถูกรักใช่ไหม
เธอมาเพื่อสอนให้ดวงตา..ได้เห็นว่าอะไร
รู้ความใน..ปิดไว้ไม่กล้าจะบอกสักที..

ว่าแก่จนป่านนี้ มันคงไม่มีอะไร
จะสู้หนุ่มขาว ก็คงจะมีแต่ใจ
จะสุขจะหวาน ก็คงต้องคลานออกไป..
บอกใจว่าสังขารไม่ดี

เราเองจะเอาอย่างไร
ไอ้ความเก๋านั้นแต่ตัวแต่ใจ
จะเด็ดดอกฟ้าก็คงไม่พาลกะได
ดันสูงและขาก็ไม่ดี

มีใจต้องทำอย่างไร
คนอย่างเขาก็คงไม่ทันอะไร
แก่จนป่านนี้คงเป็นไอ้ต้าวต่อไป
วอนขอเพียงเธอแค่หางตา

เธอคือนางฟ้า..อยู่บนนภา..
เพียงก้าวลงมา มาให้ถูกรักใช่ไหม
เธอมาเพื่อสอนให้ดวงตา..ได้เห็นว่าอะไร
รู้ความใน..ปิดไว้ไม่กล้าจะบอกสักที..

( ดนตรี )

เธอคือนางฟ้า..อยู่บนนภา..
เพียงก้าวลงมา มาให้ถูกรักใช่ไหม
เธอมาเพื่อสอนให้ดวงตา..ได้เห็นว่าอะไร
รู้ความใน..ปิดไว้ไม่กล้าจะบอกสักที..

ว่าแก่จนป่านนี้ มันคงไม่มีอะไร
จะสู้หนุ่มขาว ก็คงจะมีแต่ใจ
จะสุขจะหวาน ก็คงต้องคานออกไป..
บอกใจว่าสังขารไม่ดี

เราเองจะเอาอย่างไร
ไอ้ความเก๋านั้นแต่ตัวแต่ใจ
จะเด็ดดอกฟ้าก็คงไม่พาลกะได
ดันสูงและขาก็ไม่ดี

มีใจต้องทำอย่างไร
คนอย่างเขาก็คงไม่ทันอะไร
แก่จนป่านนี้คงเป็นไอ้ต้าวต่อไป
วอนขอเพียงเธอแค่หางตา

มองเถอะนางฟ้า..เพียงแค่หันมา..
ทำให้รู้ว่าเธอมีใจป่านเท่านั้น
จะไม่ขออะไรเลย ไม่ขอความสำคัญ
แค่ขอวันเวลาได้ยิ้ม
ได้เชย ได้ชมอย่างนี้ ก็พอ..

เธอคือนางฟ้า..อยู่บนนภา..
เพียงก้าวลงมา มาให้ถูกรักใช่ไหม
เธอมาเพื่อสอนให้ดวงตา..ได้เห็นว่าอะไร
รู้ความใน..ปิดไว้ไม่กล้าจะบอกสักที..

เธอคือนางฟ้า..อยู่บนนภา..
เพียงก้าวลงมา มาให้ถูกรักใช่ไหม
เธอมาเพื่อสอนให้ดวงตา..ได้เห็นว่าอะไร
รู้ความใน..ปิดไว้ไม่กล้าจะบอกสักที..

ว่าแก่จนป่านนี้ มันคงไม่มีอะไร
จะสู้หนุ่มขาว ก็คงจะมีแต่ใจ
จะสุขจะหวาน ก็คงต้องคลานออกไป..
บอกใจว่าสังขารไม่ดี

เราเองจะเอาอย่างไร
ไอ้ความเก๋านั้นแต่ตัวแต่ใจ
จะเด็ดดอกฟ้าก็คงไม่พาลกะได
ดันสูงและขาก็ไม่ดี

มีใจต้องทำอย่างไร
คนอย่างเขาก็คงไม่ทันอะไร
แก่จนป่านนี้คงเป็นไอ้ต้าวต่อไป
วอนขอเพียงเธอแค่หางตา..มอง..

มิวสิควิดีโอ แก่จนป่านนี้คงเป็นไอ้ต้าวต่อไปวอนขอเพียงเธอแค่หางตา ดวงดาว เดียวดาย

เพลง : แก่จนป่านนี้คงเป็นไอ้ต้าวต่อไปวอนขอเพียงเธอแค่หางตา
ศิลปิน : ดวงดาว เดียวดาย
เรียบเรียง :
ติดต่องานแสดง :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend