คอร์ดเพลง หัวใจหลังดวงจันทร์ ตั๊กแตน ชลดา

  
Text   
คอร์ดเพลง หัวใจหลังดวงจันทร์ ตั๊กแตน ชลดา

ศิลปิน : ตั๊กแตน ชลดา
เนื้อร้อง/ทำนอง : วสุ ห้าวหาญ
คอร์ด : F#m,A,Bm,C#m,D,E


INTRO | F#m | A | C#m | F#m | F#m |

 
แบกโลกทั้งโลก
F#m 
เอาไว้ 
 
มาทั้
A 
งชีวิต
C#m 
อุทิศตัวเองเพื่อคน
F#m 
ทางบ้าน
 
ด้วยเชื่อในควา
F#m 
มฝัน 
 
ถ้าใจไ
A 
ม่ท้อ
 
สัก
C#m 
วันชีวิตต้องมี
F#m 
ดีขึ้น
 
บางครั้งอยากมีค
A 
นรัก
C#m 
สักคนข้างกายเหมือนคน
F#m 
อื่นๆ
 
กลัวเส้นทางที่ต้อ
A 
งหยัดยืน
 
กลายเ
E 
ป็นภาระหัวใจใ
A 
คร

 
อยากเปลี่ยน
Bm 
ความลำเค็ญ 
 
เป็นโชคชะ
A 
ตาดีๆ
 
ลูกชาว
Bm 
นาจนๆ 
 
คน
D 
นี้ 
 
พอมีสิทธิ์
C#7 
ไหม

 
เพราะชีวิต
F#m 
ฉันไม่ได้สวยไม่ได้
C#m 
งาม
 
ไม่ได้มีเพียบพ
E 
ร้อมสำหรับความรักของใ
A 
คร
 
ชีวิต
F#m 
ฉันเหมือนพระเจ้าทำหล่
C#m 
นไว้
 
ขาดตะวันส่องใ
E 
ส 
 
สาดแสงมาให้เ
A 
จอ
 
ซ่อนหัว
F#m 
ใจไว้ที่ด้านหลังดวง
C#m 
จันทร์
 
ยามเหนื่อยหนักกับง
E 
าน 
 
แอบร้องไห้พร่ำเ
A 
พ้อ
 
เพราะฉันมัน
F#m 
จน 
 
ต้องค้นปลาย
C#m 
ฝันให้เจอ
 
สักวันที่เ
E 
จอฉันจะได้กลั
A 
บบ้าน

 
บอกกับคนทาง
F#m 
นั้น 
 
ที่คอยห่ว
A 
งใย
 
ลูก
C#m 
คนบ้านนอกนี้ยังใ
F#m 
จสู้
 
ร้อยพันหมื่นบาน
F#m 
ประตู 
 
ในห้อง
A 
ปิดตาย
 
ทุบเข้าไ
C#m 
ปต้องเจอโอกาส
F#m 
ซักวัน
 
พายุกี่สายสา
A 
ดซัด
 
กอดใจ
C#m 
หนาวฝ่าไปไม่เคยไห
F#m 
วหวั่น
 
ชีวิตคนหลังดว
A 
งจันทร์
 
อีกไม่น
E 
านตะวันคงส่องถึ
A 
งใจ

INSTRU | F#m | A | C#m | F#m |
INSTRU | A | E | A | A |

 
อยากเปลี่ยน
Bm 
ความลำเค็ญ 
 
เป็นโชคชะ
A 
ตาดีๆ
 
ลูกชาว
Bm 
นาจนๆ 
 
คน
D 
นี้ 
 
พอมีสิทธิ์
C#7 
ไหม

 
เพราะชีวิต
F#m 
ฉันไม่ได้สวยไม่ได้
C#m 
งาม
 
ไม่ได้มีเพียบพ
E 
ร้อมสำหรับความรักของใ
A 
คร
 
ชีวิต
F#m 
ฉันเหมือนพระเจ้าทำหล่
C#m 
นไว้
 
ขาดตะวันส่องใ
E 
ส 
 
สาดแสงมาให้เ
A 
จอ
 
ซ่อนหัว
F#m 
ใจไว้ที่ด้านหลังดวง
C#m 
จันทร์
 
ยามเหนื่อยหนักกับง
E 
าน 
 
แอบร้องไห้พร่ำเ
A 
พ้อ
 
เพราะฉันมัน
F#m 
จน 
 
ต้องค้นปลาย
C#m 
ฝันให้เจอ
 
สักวันที่เ
E 
จอฉันจะได้กลั
A 
บบ้าน

 
บอกกับคนทาง
F#m 
นั้น 
 
ที่คอยห่ว
A 
งใย
 
ลูก
C#m 
คนบ้านนอกนี้ยังใ
F#m 
จสู้
 
ร้อยพันหมื่นบาน
F#m 
ประตู 
 
ในห้อง
A 
ปิดตาย
 
ทุบเข้าไ
C#m 
ปต้องเจอโอกาส
F#m 
ซักวัน
 
พายุกี่สายสา
A 
ดซัด
 
กอดใจ
C#m 
หนาวฝ่าไปไม่เคยไห
F#m 
วหวั่น
 
ชีวิตคนหลังดว
A 
งจันทร์
 
อีกไม่น
E 
านตะวันคงส่องถึ
A 
งใจ 
 
 
F#m 

 
ชีวิตคนหลังดว
A 
งจันทร์
 
อีกไม่น
E 
านตะวันคงส่องถึ
A 
งใจ..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง หัวใจหลังดวงจันทร์


แบกโลกทั้งโลกเอาไว้ มาทั้งชีวิต
อุทิศตัวเองเพื่อคนทางบ้าน
ด้วยเชื่อในความฝัน ถ้าใจไม่ท้อ
สักวันชีวิตต้องมีดีขึ้น
บางครั้งอยากมีคนรัก
สักคนข้างกายเหมือนคนอื่นๆ
กลัวเส้นทางที่ต้องหยัดยืน
กลายเป็นภาระหัวใจใคร

อยากเปลี่ยนความลำเค็ญ เป็นโชคชะตาดีๆ
ลูกชาวนาจนๆ คนนี้ พอมีสิทธิ์ไหม

เพราะชีวิตฉันไม่ได้สวยไม่ได้งาม
ไม่ได้มีเพียบพร้อมสำหรับความรักของใคร
ชีวิตฉันเหมือนพระเจ้าทำหล่นไว้
ขาดตะวันส่องใส สาดแสงมาให้เจอ
ซ่อนหัวใจไว้ที่ด้านหลังดวงจันทร์
ยามเหนื่อยหนักกับงาน แอบร้องไห้พร่ำเพ้อ
เพราะฉันมันจน ต้องค้นปลายฝันให้เจอ
สักวันที่เจอฉันจะได้กลับบ้าน

บอกกับคนทางนั้น ที่คอยห่วงใย
ลูกคนบ้านนอกนี้ยังใจสู้
ร้อยพันหมื่นบานประตู ในห้องปิดตาย
ทุบเข้าไปต้องเจอโอกาสซักวัน
พายุกี่สายสาดซัด
กอดใจหนาวฝ่าไปไม่เคยไหวหวั่น
ชีวิตคนหลังดวงจันทร์
อีกไม่นานตะวันคงส่องถึงใจ

( ดนตรี )

อยากเปลี่ยนความลำเค็ญ เป็นโชคชะตาดีๆ
ลูกชาวนาจนๆ คนนี้ พอมีสิทธิ์ไหม

เพราะชีวิตฉันไม่ได้สวยไม่ได้งาม
ไม่ได้มีเพียบพร้อมสำหรับความรักของใคร
ชีวิตฉันเหมือนพระเจ้าทำหล่นไว้
ขาดตะวันส่องใส สาดแสงมาให้เจอ
ซ่อนหัวใจไว้ที่ด้านหลังดวงจันทร์
ยามเหนื่อยหนักกับงาน แอบร้องไห้พร่ำเพ้อ
เพราะฉันมันจน ต้องค้นปลายฝันให้เจอ
สักวันที่เจอฉันจะได้กลับบ้าน

บอกกับคนทางนั้น ที่คอยห่วงใย
ลูกคนบ้านนอกนี้ยังใจสู้
ร้อยพันหมื่นบานประตู ในห้องปิดตาย
ทุบเข้าไปต้องเจอโอกาสซักวัน
พายุกี่สายสาดซัด
กอดใจหนาวฝ่าไปไม่เคยไหวหวั่น
ชีวิตคนหลังดวงจันทร์
อีกไม่นานตะวันคงส่องถึงใจ

ชีวิตคนหลังดวงจันทร์
อีกไม่นานตะวันคงส่องถึงใจ..

มิวสิควิดีโอ หัวใจหลังดวงจันทร์ ตั๊กแตน ชลดา

เพลง : หัวใจหลังดวงจันทร์
ศิลปิน : ตั๊กแตน ชลดา
เรียบเรียง : ศิลาแลง อาจสาลี
ติดต่องานแสดง : 089-0185555
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend