คอร์ดเพลง รักมือสอง น้ำ ณัฐริกา feat. บ.เบิ้ล สามร้อย

  
Text   
คอร์ดเพลง รักมือสอง น้ำ ณัฐริกา feat. บ.เบิ้ล สามร้อย

คอร์ด :

ศิลปิน : น้ำ ณัฐริกา feat. บ.เบิ้ล สามร้อย

เนื้อร้อง/ทำนอง : แอม ฟอร์มาลีน

คอร์ดในเพลง : D,A,Bm,Em,F#m,G


INTRO | D A | Bm | D A | Bm |

D 
  เธอเป็นใครกันห
A 
นอถูกใจเสียจริง
Bm 
  มีไหรข้องใจเดี๋ยวปากับเบอร์โทร
D 
  ไม่รู้เธอคน
A 
นี้มีแฟนแล้วหม้าย
Bm 
  หวางอีนั่งบ่นเบล๋อ 
 
แขบมาตะหลวง
Em 
  กลัวว่าเธอจ
Bm 
ะมี 
 
คนข้างกาย
 
  
G 
กลัวว่าเธอนั้นใ
D 
จจะไม่ว่าง
Em 
  กลัวว่าเธอค
Bm 
นนี้ 
 
จะมีเจ้าข
G 
อง
 
  หัวใจ ซะแ
A 
ล้ว
 
  สาว่าได้อดแน่
 

D 
  ถ้าไม่ติดกับเป็นห
A 
ญิงฉันเข้าไปทักเธอแล้ว
Bm 
  ขอสัญญาณสักหิดจะเข้าไปจัดเต็ม
D 
  ถ้าไม่ติดกับเป็นห
A 
ญิงฉันเข้าไปขอเบอร์แล้ว
Bm 
  ทอดสะพานสักหิด 
 
รับรองจะไม่เสียใจ
 
  
Em 
คิดไหรมากมายในคื
Bm 
นสลัว
 
  อย่า
G 
มัวแต่กลัวรีบ
D 
มาทักทาย
 
  
Em 
ชีวิตคนเราเอา
Bm 
แน่ไม่ได้
 
  
G 
รักใครชอบใคร 
 
อย่ามัวแต่ช้าอยู่เ
A 
ลย

 
มีแค่ชายมือส
D 
องน้องรับได้ห
A 
ม้าย
 
มันเคยโดนทำ
Bm 
ร้ายมาแล้วครั้ง
A 
นึง
 
อาจไม่
G 
สดไม่ใสแต่ใ
F#m 
จยังซิง
Em 
หากว่าเจอรักจ
A 
ริง

 
ไม่มีใครหรอกห
D 
นาไม่เคยอก
A 
หักเสียใจ
 
ไม่มีใ
Bm 
ครไม่เคยถูก
A 
ทิ้ง
 
คงต้องเ
G 
จ็บต่อไปเผื่อ
F#m 
เจอรักจริง
Em 
คนที่ไม่ทิ้ง
A 
  ให้ฉันเดีย
D 
วดาย

D 
  ถ้าไม่ติดกับเป็นห
A 
ญิงฉันเข้าไปทักเธอแล้ว
Bm 
  ขอสัญญาณสักหิดจะเข้าไปจัดเต็ม
D 
  ถ้าไม่ติดกับเป็นห
A 
ญิงฉันเข้าไปขอเบอร์แล้ว
Bm 
  ทอดสะพานสักหิด 
 
รับรองจะไม่เสียใจ
 
  
Em 
คิดไหรมากมายในคื
Bm 
นสลัว
 
  อย่า
G 
มัวแต่กลัวรีบ
D 
มาทักทาย
 
  
Em 
ชีวิตคนเราเอา
Bm 
แน่ไม่ได้
 
  
G 
รักใครชอบใคร 
 
อย่ามัวแต่ช้าอยู่เ
A 
ลย

 
มีแค่ชายมือส
D 
องน้องรับได้ห
A 
ม้าย
 
มันเคยโดนทำ
Bm 
ร้ายมาแล้วครั้ง
A 
นึง
 
อาจไม่
G 
สดไม่ใสแต่ใ
F#m 
จยังซิง
Em 
หากว่าเจอรักจ
A 
ริง

 
ไม่มีใครหรอกห
D 
นาไม่เคยอก
A 
หักเสียใจ
 
ไม่มีใ
Bm 
ครไม่เคยถูก
A 
ทิ้ง
 
คงต้องเ
G 
จ็บต่อไปเผื่อ
F#m 
เจอรักจริง
Em 
คนที่ไม่ทิ้ง
A 
  ให้ฉันเดีย
D 
วดาย

INSTRU | D A | Bm A | G F#m | Em A |
INSTRU | D A | Bm A | G F#m | Em G | A |

 
มีแค่ชายมือส
D 
องน้องรับได้ห
A 
ม้าย
 
มันเคยโดนทำ
Bm 
ร้ายมาแล้วครั้ง
A 
นึง
 
อาจไม่
G 
สดไม่ใสแต่ใ
F#m 
จยังซิง
Em 
หากว่าเจอรักจ
A 
ริง

 
ไม่มีใครหรอกห
D 
นาไม่เคยอก
A 
หักเสียใจ
 
ไม่มีใ
Bm 
ครไม่เคยถูก
A 
ทิ้ง
 
คงต้องเ
G 
จ็บต่อไปเผื่อ
F#m 
เจอรักจริง
Em 
คนที่ไม่ทิ้ง
A 
  ให้ฉันเดีย
D 
วดาย

 
มีแค่ชายมือส
D 
องน้องรับได้ห
A 
ม้าย
 
มันเคยโดนทำ
Bm 
ร้ายมาแล้วครั้ง
A 
นึง
 
อาจไม่
G 
สดไม่ใสแต่ใ
F#m 
จยังซิง
Em 
หากว่าเจอรักจ
A 
ริง

 
ไม่มีใครหรอกห
D 
นาไม่เคยอก
A 
หักเสียใจ
 
ไม่มีใ
Bm 
ครไม่เคยถูก
A 
ทิ้ง
 
คงต้องเ
G 
จ็บต่อไปเผื่อ
F#m 
เจอรักจริง
Em 
คนที่ไม่ทิ้ง
A 
  ให้ฉันเดีย
D 
วดาย

Em 
คนที่ไม่ทิ้ง
A 
  ให้ฉันเดีย
D 
วดาย

คอร์ดกีตาร์ในเพลง รักมือสอง


(ช.) เธอเป็นใครกันหนอถูกใจเสียจริง
(ญ.) มีไหรข้องใจเดี๋ยวปากับเบอร์โทร
(ช.) ไม่รู้เธอคนนี้มีแฟนแล้วหม้าย
(ญ.) หวางอีนั่งบ่นเบล๋อ แขบมาตะหลวง
(ช.) กลัวว่าเธอจะมี คนข้างกาย
กลัวว่าเธอนั้นใจจะไม่ว่าง
กลัวว่าเธอคนนี้ จะมีเจ้าของ หัวใจ ซะแล้ว
(ญ.) สาว่าได้อดแน่

(ญ.) ถ้าไม่ติดกับเป็นหญิงฉันเข้าไปทักเธอแล้ว
(ช.) ขอสัญญาณสักหิดจะเข้าไปจัดเต็ม
(ญ.) ถ้าไม่ติดกับเป็นหญิงฉันเข้าไปขอเบอร์แล้ว
(ช.) ทอดสะพานสักหิด รับรองจะไม่เสียใจ
(ญ.) คิดไหรมากมายในคืนสลัว
อย่ามัวแต่กลัวรีบมาทักทาย
ชีวิตคนเราเอาแน่ไม่ได้
รักใครชอบใคร อย่ามัวแต่ช้าอยู่เลย

(ช.) มีแค่ชายมือสองน้องรับได้หม้าย
มันเคยโดนทำร้ายมาแล้วครั้งนึง
อาจไม่สดไม่ใสแต่ใจยังซิง หากว่าเจอรักจริง

(ญ.) ไม่มีใครหรอกหนาไม่เคยอกหักเสียใจ
ไม่มีใครไม่เคยถูกทิ้ง
คงต้องเจ็บต่อไปเผื่อเจอรักจริง
คนที่ไม่ทิ้ง ให้ฉันเดียวดาย

(ญ.) ถ้าไม่ติดกับเป็นหญิงฉันเข้าไปทักเธอแล้ว
(ช.) ขอสัญญาณสักหิดจะเข้าไปจัดเต็ม
(ญ.) ถ้าไม่ติดกับเป็นหญิงฉันเข้าไปขอเบอร์แล้ว
(ช.) ทอดสะพานสักหิด รับรองจะไม่เสียใจ
(ญ.) คิดไหรมากมายในคืนสลัว
อย่ามัวแต่กลัวรีบมาทักทาย
ชีวิตคนเราเอาแน่ไม่ได้
รักใครชอบใคร อย่ามัวแต่ช้าอยู่เลย

(ช.) มีแค่ชายมือสองน้องรับได้หม้าย
มันเคยโดนทำร้ายมาแล้วครั้งนึง
อาจไม่สดไม่ใสแต่ใจยังซิง หากว่าเจอรักจริง

(ญ.) ไม่มีใครหรอกหนาไม่เคยอกหักเสียใจ
ไม่มีใครไม่เคยถูกทิ้ง
คงต้องเจ็บต่อไปเผื่อเจอรักจริง
คนที่ไม่ทิ้ง ให้ฉันเดียวดาย

( ดนตรี )

(ช.) มีแค่ชายมือสองน้องรับได้หม้าย
มันเคยโดนทำร้ายมาแล้วครั้งนึง
อาจไม่สดไม่ใสแต่ใจยังซิง หากว่าเจอรักจริง

(ญ.) ไม่มีใครหรอกหนาไม่เคยอกหักเสียใจ
ไม่มีใครไม่เคยถูกทิ้ง
คงต้องเจ็บต่อไปเผื่อเจอรักจริง
คนที่ไม่ทิ้ง ให้ฉันเดียวดาย

(ช.) มีแค่ชายมือสองน้องรับได้หม้าย
มันเคยโดนทำร้ายมาแล้วครั้งนึง
อาจไม่สดไม่ใสแต่ใจยังซิง หากว่าเจอรักจริง

(ญ.) ไม่มีใครหรอกหนาไม่เคยอกหักเสียใจ
ไม่มีใครไม่เคยถูกทิ้ง
คงต้องเจ็บต่อไปเผื่อเจอรักจริง
คนที่ไม่ทิ้ง ให้ฉันเดียวดาย

คนที่ไม่ทิ้ง ให้ฉันเดียวดาย

มิวสิควิดีโอ รักมือสอง น้ำ ณัฐริกา feat. บ.เบิ้ล สามร้อย

เพลง : รักมือสอง
ศิลปิน : น้ำ ณัฐริกา feat. บ.เบิ้ล สามร้อย
เรียบเรียง : ปริทัศน์ ระฆังทอง
ติดต่องาน : 062-5656982,082-6164544
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend