หน้าแรก » บ่าววี อาร์ สยาม » คอร์ดเพลง ขอนไม้กับเรือ – บ่าววี อาร์ สยาม

คอร์ดเพลง ขอนไม้กับเรือ – บ่าววี อาร์ สยาม


INTRO | Dm C | Bb C | Dm C | Bb |

Dm 
  โดดเดี่ยวเดียวด
ายในท้องเล
Dm 
  ลมพัดลมเ
พลอยมาไกล
Bb 
  เป็นแค่ขอนไ
ม้ไม่มีทิ
ศทาง
Dm 
  ประคองตัวเ
องไปเหงาเหงา
Bb 
  กลางคืนเหน็บห
นาวจนใจจะพัง
Dm 
  ไม่เหลือความห
วังอะไรเ
Dm 
ลย 

Dm 
  วันหนึ่งน้องส
าวลอยคอมา
Dm 
  มือเจ้าไขว่ค
ว้าขอนไม้เอาไว้
Bb 
  เพียงหวังในใ
จ 
 
พยุงใ
ห้ลอย
Dm 
  อยากส่งให้เธ
อไปถึงฝั่ง
Bb 
  พื้นดินทางนั้
นยังรอคอย
Dm 
  แรงเหลืออยู่น้อ
ยจะไปอย่
Dm 
างไร

 
*  
Bb 
  หากมีเ
รือสักลำแล่
นมา
Dm 
 
ก็
Bb 
ขอให้เธออย่า
ช้าขึ้นเรือนั้
นไป

 
** เปรียบกับ
Dm 
พี่เป็นแค่ขอน
ไม้
 
ต่อให้
Dm 
รักเจ้ามากพียงไ
หน
 
ผุพัง
Bb 
ไป 
 
พึ่ง
พาก็ได้ไม่น
าน
 
เปรียบกับ
Dm 
พี่เป็นแค่ขอน
ไม้
 
เกาะลอย
Bb 
คอให้เพียงข้าม
วัน
 
แต่ฝั่ง
Dm 
ฝัน 
 
ขอเ
พียงให้เรือพาเจ้
Dm 
าไป

INSTRU | Dm C | Dm C | Bb C | F A |
INSTRU | Dm C | Bb C | Dm C | Dm |

Dm 
  โดดเดี่ยวเดียวด
ายในท้องเล
Dm 
  ลมพัดลมเพ
ไปตามกระแส
Bb 
  ขอนไม้อ่อนแ
อจะไปไหนไ
กล
Dm 
  ไม่อยากให้จ
มไปด้วยกัน
Bb 
  ไม่ยอมให้ฝั
นเจ้าต้องสลาย
Dm 
  เมื่อพี่จมห
ายให้เจ้ายังมีห
Dm 
วัง

( ซ้ำ * , ** , ** )

OUTRO | Dm C | Bb C | Dm C | Dm |

เนื้อเพลง
โดดเดี่ยวเดียวดายในท้องเล
ลมพัดลมเพลอยมาไกล
เป็นแค่ขอนไม้ไม่มีทิศทาง
ประคองตัวเองไปเหงาเหงา
กลางคืนเหน็บหนาวจนใจจะพัง
ไม่เหลือความหวังอะไรเลย 

วันหนึ่งน้องสาวลอยคอมา
มือเจ้าไขว่คว้าขอนไม้เอาไว้
เพียงหวังในใจ พยุงให้ลอย
อยากส่งให้เธอไปถึงฝั่ง
พื้นดินทางนั้นยังรอคอย
แรงเหลืออยู่น้อยจะไปอย่างไร

* หากมีเรือสักลำแล่นมา
ก็ขอให้เธออย่าช้าขึ้นเรือนั้นไป

** เปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้
ต่อให้รักเจ้ามากพียงไหน
ผุพังไปพึ่งพาก็ได้ไม่นาน
เปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้
เกาะลอยคอให้เพียงข้ามวัน
แต่ฝั่งฝันขอเพียงให้เรือพาเจ้าไป

( ดนตรี )

โดดเดี่ยวเดียวดายในท้องเล
ลมพัดลมเพไปตามกระแส
ขอนไม้อ่อนแอจะไปไหนไกล
ไม่อยากให้จมไปด้วยกัน
ไม่ยอมให้ฝันเจ้าต้องสลาย
เมื่อพี่จมหายให้เจ้ายังมีหวัง

( * , ** , ** )
คอร์ด ขอนไม้กับเรือ – บ่าววี อาร์ สยาม
บ่าววี อาร์ สยาม - คอร์ดเพลง เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :