หน้าแรก » มิง ปลินปล่อน » คอร์ดเพลง ใกล้ๆในใจเธอ – มิง ปลินปล่อน

คอร์ดเพลง ใกล้ๆในใจเธอ – มิง ปลินปล่อน

คอร์ดเพลง : ใกล้ๆในใจเธอ มิง ปลินปล่อน

คอร์ดเพลง ใกล้ๆในใจเธอ - มิง ปลินปล่อน

เพลง :

ศิลปิน : มิง ปลินปล่อน

เนื้อร้อง/ทำนอง : มิง ปลินปล่อน

คอร์ดทั้งหมด : C,Am,F,G


INTRO | C | Am | F | G |

 
ความห่างไ
กลได้พรากจากกัน 
 
ดั่งเหมือนล
Am 
มได้พัดเธอไป
 
แต่จะเหตุใ
ด 
 
รักเราไม่จื
ดจาง
 
ตราบใด
ฉันยังคงหายใจ 
 
ตราบใด
Am 
เธอนั้นยังคงอยู่
 
อนา
คตรักเราจะสู้เหนือกว่าใ
คร

 
ควรดู
แลตัวเ
องให้ดี 
 
อย่าลืม
Em 
เราอยู่คนล
Am 
ะที่
 
ฉัน
มี.. 
 
เหลือเธอเพียงค
นเดียว

 
อย่าลืมดู
แลตัวเองดี
ดี 
 
หากว่าวันไ
Am 
หนฉันไม่
อยู่
 
ให้เธอ
รู้ฉันอยู่ใก
 
ล้ๆ ในใจเ
ธอ
 
อย่าลืมห่ม
ผ้าเวลาเธอน
อน 
 
กลางคืนมัน
Am 
หนาวจนใจ
สั่น
 
จนกว่าวัน
นั้น 
 
นั้นวันที่
 
ฉันได้เคียงข้า
งเธอ

 
ให้เธอคิด
ถึงฉันนะเว
ลา 
 
ที่เธอเ
Am 
หงาไม่มีใ
คร
 
แล้วอย่าให้ใ
ครมาทำร้ายใจเธอไ
ด้
 
สักวันเราได้พบ
กัน 
 
 

INTRO | C G | Am | F | G |
INSTRU | C | Am | F | G |

 
ควรดู
แลตัวเ
องให้ดี 
 
อย่าลืม
Em 
เราอยู่คนล
Am 
ะที่
 
ฉัน
มี.. 
 
เหลือเธอเพียงค
นเดียว

 
อย่าลืมดู
แลตัวเองดี
ดี 
 
หากว่าวันไ
Am 
หนฉันไม่
อยู่
 
ให้เธอ
รู้ฉันอยู่ใก
 
ล้ๆ ในใจเ
ธอ
 
อย่าลืมห่ม
ผ้าเวลาเธอน
อน 
 
กลางคืนมัน
Am 
หนาวจนใจ
สั่น
 
จนกว่าวัน
นั้น 
 
นั้นวันที่
 
ฉันได้เคียงข้า
งเธอ

 
ให้เธอคิด
ถึงฉันนะเว
ลา 
 
ที่เธอเ
Am 
หงาไม่มีใ
คร
 
แล้วอย่าให้ใ
ครมาทำร้ายใจเธอไ
ด้

 
อย่าลืมดู
แลตัวเองดี
ดี 
 
หากว่าวันไ
Am 
หนฉันไม่
อยู่
 
ให้เธอ
รู้ฉันอยู่ใก
 
ล้ๆ ในใจเ
ธอ
 
อย่าลืมห่ม
ผ้าเวลาเธอน
อน 
 
กลางคืนมัน
Am 
หนาวจนใจ
สั่น
 
จนกว่าวัน
นั้น 
 
นั้นวันที่
 
ฉันได้เคียงข้า
งเธอ

 
ให้เธอคิด
ถึงฉันนะเว
ลา 
 
ที่เธอเ
Am 
หงาไม่มีใ
คร
 
แล้วอย่าให้ใ
ครมาทำร้ายใจเธอไ
ด้
 
สักวันเราได้พบ
 
กัน

INSTRU | C | Am | F | G |

 
ดูแลตัวเองดี
ดีนะ..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ใกล้ๆในใจเธอ


ความห่างไกลได้พรากจากกัน ดั่งเหมือนลมได้พัดเธอไป
แต่จะเหตุใด รักเราไม่จืดจาง
ตราบใดฉันยังคงหายใจ ตราบใดเธอนั้นยังคงอยู่
อนาคตรักเราจะสู้เหนือกว่าใคร

ควรดูแลตัวเองให้ดี อย่าลืมเราอยู่คนละที่
ฉันมี.. เหลือเธอเพียงคนเดียว

อย่าลืมดูแลตัวเองดีดี หากว่าวันไหนฉันไม่อยู่
ให้เธอรู้ฉันอยู่ใกล้ๆ ในใจเธอ
อย่าลืมห่มผ้าเวลาเธอนอน กลางคืนมันหนาวจนใจสั่น
จนกว่าวันนั้น นั้นวันที่ฉันได้เคียงข้างเธอ

ให้เธอคิดถึงฉันนะเวลา ที่เธอเหงาไม่มีใคร
แล้วอย่าให้ใครมาทำร้ายใจเธอได้
สักวันเราได้พบกัน

ควรดูแลตัวเองให้ดี อย่าลืมเราอยู่คนละที่
ฉันมี.. เหลือเธอเพียงคนเดียว

อย่าลืมดูแลตัวเองดีดี หากว่าวันไหนฉันไม่อยู่
ให้เธอรู้ฉันอยู่ใกล้ๆ ในใจเธอ
อย่าลืมห่มผ้าเวลาเธอนอน กลางคืนมันหนาวจนใจสั่น
จนกว่าวันนั้น นั้นวันที่ฉันได้เคียงข้างเธอ

ให้เธอคิดถึงฉันนะเวลา ที่เธอเหงาไม่มีใคร
แล้วอย่าให้ใครมาทำร้ายใจเธอได้

อย่าลืมดูแลตัวเองดีดี หากว่าวันไหนฉันไม่อยู่
ให้เธอรู้ฉันอยู่ใกล้ๆ ในใจเธอ
อย่าลืมห่มผ้าเวลาเธอนอน กลางคืนมันหนาวจนใจสั่น
จนกว่าวันนั้น นั้นวันที่ฉันได้เคียงข้างเธอ

ให้เธอคิดถึงฉันนะเวลา ที่เธอเหงาไม่มีใคร
แล้วอย่าให้ใครมาทำร้ายใจเธอได้
สักวันเราได้พบกัน

( ดนตรี )

ดูแลตัวเองดีดีนะ..

มิวสิควิดีโอ ใกล้ๆในใจเธอ มิง ปลินปล่อน

เพลง ใกล้ๆในใจเธอ
ศิลปิน : มิง ปลินปล่อน
เรียบเรียง : พ็อก บิ๊กอายส์
ติดต่องาน 062-3917955, 093-7538143

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา