คอร์ดเพลง คิดฮอดกะสิอดเอา – ขวัญ ชนัดดา

  
Text   

คอร์ดเพลง : คิดฮอดกะสิอดเอา ขวัญ ชนัดดา

คอร์ดเพลง คิดฮอดกะสิอดเอา - ขวัญ ชนัดดา

เพลง :

ศิลปิน : ขวัญ ชนัดดา

เนื้อร้อง/ทำนอง : น้ำแข็ง ทิพวรรณ

คอร์ดทั้งหมด : C,Em,Am,F,Em,Dm,G


INTRO | C Em | Am G | F Em | Dm G | G |

 
คิดดีละ
C 
บ่ 
 
ที่
Em 
เจ้าสิไปกั
Am 
บเขา
 
คิด
C 
ดีละบ่ 
 
ที่
Em 
เจ้าเลือ
Am 
กเขา
 
บ่เป็นห
F 
ยัง 
 
ถ้าเ
G 
จ้าสิไป
 
น้องเข้
C 
าใจ 
 
คิดฮอด
G/B 
ส่ำใด่กะสิอ
Am 
ดเอา
 
เซาคิ
Dm 
ดนำเขา.
G 
.. 
 
ให้เขาโช
C 
คดี

 
คั่น
Dm 
ว่าคิดดีแล้วเจ้
Em 
ากะไป
 
คิดฮอดส่ำใ
G 
ด๋ 
 
สิอดเอาดอกห
G 
นา

 
คิดฮอดกะสิอ
F 
ดเอา
 
ปล่อยให้เ
G 
จ้า 
 
 
Em 
ไปกับเข
Am 
าส่า
 
ส่วนน้ำ
F 
ตา 
 
บ่มีปัญ
G 
หาเดี๋ยวสิเช็ดเ
C 
อง
 
กะให้เจ้าไ
F 
ป 
 
มีความ
G 
สุขกับเขา
 
คนที่เ
C 
จ้าว่าเ
G/B 
ขาดี
Am 
หลาย
 
คน
Dm 
ซั่ว 
 
คนพ่า
G 
ยให้เป็นน้อ
C 
งเอง 
 
 
G 

 
บ่คิดเ
C 
ลยสิ
Em 
เสียใจคักป่า
Am 
นนี้
 
ขอบ
F 
คุณทุกนา
G 
ที 
 
ที่เคยมีใ
C 
ห้กัน
 
ไปอยู่กับเ
F 
ขา 
 
กะเบิ่งแห
G 
ยงเจ้าของ
 
คนแพ้เป็นน้
C 
องคนอ้ายหม
G/B 
ายปองกะเป็
Am 
นเขา
 
คิดฮอด
Dm 
หลายกะสิอดเ
G 
อา 
 
ไปกับเข
C 
าส่า

INSTRU | F G | Am | F G | C |
INSTRU | F G | C G/B Am | Dm G | C |

 
คั่น
Dm 
ว่าคิดดีแล้วเจ้
Em 
ากะไป
 
คิดฮอดส่ำใ
G 
ด๋ 
 
สิอดเอาดอกห
G 
นา

 
คิดฮอดกะสิอ
F 
ดเอา
 
ปล่อยให้เ
G 
จ้า 
 
 
Em 
ไปกับเข
Am 
าส่า
 
ส่วนน้ำ
F 
ตา 
 
บ่มีปัญ
G 
หาเดี๋ยวสิเช็ดเ
C 
อง
 
กะให้เจ้าไ
F 
ป 
 
มีความ
G 
สุขกับเขา
 
คนที่เ
C 
จ้าว่าเ
G/B 
ขาดี
Am 
หลาย
 
คน
Dm 
ซั่ว 
 
คนพ่า
G 
ยให้เป็นน้อ
C 
งเอง

 
คิดฮอดกะสิอ
F 
ดเอา
 
ปล่อยให้เ
G 
จ้า 
 
 
Em 
ไปกับเข
Am 
าส่า
 
ส่วนน้ำ
F 
ตา 
 
บ่มีปัญ
G 
หาเดี๋ยวสิเช็ดเ
C 
อง
 
กะให้เจ้าไ
F 
ป 
 
มีความ
G 
สุขกับเขา
 
คนที่เ
C 
จ้าว่าเ
G/B 
ขาดี
Am 
หลาย
 
คน
Dm 
ซั่ว 
 
คนพ่า
G 
ยให้เป็นน้อ
C 
งเอง

 
คน
Dm 
ซั่ว 
 
คน
Em 
พ่าย.
G 
.. 
 
ให้เป็นน้องเอง…

OUTRO | F G | Em Am | Dm G | C |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง คิดฮอดกะสิอดเอา


คิดดีละบ่ ที่เจ้าสิไปกับเขา
คิดดีละบ่ ที่เจ้าเลือกเขา
บ่เป็นหยัง ถ้าเจ้าสิไป
น้องเข้าใจ คิดฮอดส่ำใด่กะสิอดเอา
เซาคิดนำเขา… ให้เขาโชคดี

คั่นว่าคิดดีแล้วเจ้ากะไป
คิดฮอดส่ำใด๋ สิอดเอาดอกหนา

คิดฮอดกะสิอดเอา
ปล่อยให้เจ้า ไปกับเขาส่า
ส่วนน้ำตา บ่มีปัญหาเดี๋ยวสิเช็ดเอง
กะให้เจ้าไป มีความสุขกับเขา
คนที่เจ้าว่าเขาดีหลาย
คนซั่ว คนพ่ายให้เป็นน้องเอง

บ่คิดเลยสิเสียใจคักป่านนี้
ขอบคุณทุกนาที ที่เคยมีให้กัน
ไปอยู่กับเขา กะเบิ่งแหยงเจ้าของ
คนแพ้เป็นน้องคนอ้ายหมายปองกะเป็นเขา
คิดฮอดหลายกะสิอดเอา ไปกับเขาส่า

( ดนตรี )

คั่นว่าคิดดีแล้วเจ้ากะไป
คิดฮอดส่ำใด๋ สิอดเอาดอกหนา

คิดฮอดกะสิอดเอา
ปล่อยให้เจ้า ไปกับเขาส่า
ส่วนน้ำตา บ่มีปัญหาเดี๋ยวสิเช็ดเอง
กะให้เจ้าไป มีความสุขกับเขา
คนที่เจ้าว่าเขาดีหลาย
คนซั่ว คนพ่ายให้เป็นน้องเอง

คิดฮอดกะสิอดเอา
ปล่อยให้เจ้า ไปกับเขาส่า
ส่วนน้ำตา บ่มีปัญหาเดี๋ยวสิเช็ดเอง
กะให้เจ้าไป มีความสุขกับเขา
คนที่เจ้าว่าเขาดีหลาย
คนซั่ว คนพ่ายให้เป็นน้องเอง

คนซั่ว คนพ่าย… ให้เป็นน้องเอง…

มิวสิควิดีโอ คิดฮอดกะสิอดเอา ขวัญ ชนัดดา

เพลง คิดฮอดกะสิอดเอา
ศิลปิน : ขวัญ ชนัดดา
เรียบเรียง : อ.อานนท์ เชื้อบุญมา
ติดต่องานโทร : 0656243999
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend