คอร์ดเพลง หิวแสง – แบงค์ เด็กแว๊นหัวทอง

  
Text   

คอร์ดเพลง : หิวแสง แบงค์ เด็กแว๊นหัวทอง

คอร์ดเพลง หิวแสง - แบงค์ เด็กแว๊นหัวทอง

เพลง :

ศิลปิน : แบงค์ เด็กแว๊นหัวทอง

เนื้อร้อง/ทำนอง : นิติกร สิมะลี (บ๊อบบี๊ 3.50)

คอร์ดทั้งหมด : C,D,Bm,Em,G,Am


INTRO | G | G | G | G |
INTRO | C | D | Bm | Em | C | D | G | G |

 
ไม่รู้ว่า
C 
ใจจะไหวอะเปล่า
 
อยู่คนเ
D 
ดียวมันเหงามันหง่าว
Bm 
ชีวิตมันโคตรเศร้า
 
อยู่บ้านจน
Em 
เฉามันวังเวง

 
ไม่รู้ว่าใ
C 
ครเคยเป็นอะเปล่า
 
นั่งบ่นคิด
D 
ถึงแต่ร้านเหล้า
 
มัน
Bm 
ว่างจนทำให้เรา
 
ไม่ดีดไม่
Em 
เร้าอะโคตรเซง

 
โอะ โอะ โอะ  
C 
โอ 
 
บรรยากาศผับ
D 
บาร์
 
เป็นไงบ้า
Bm 
งนะ 
 
จะเอาคณะทั
Em 
วร์ลง
 
กี่เทศก
C 
าลแล้วที่ไม่ได้ยืนต
D 
รง
 
แล้วโยกให้ยับ มันว้
G 
าเหว่

 
ก็มันหิวแ
C 
สงไฟเว
D 
ที
 
ไม่รู้ตอ
Bm 
นนี้เขาเต้นท่า
Em 
ไหน
 
เปิดเพลง
Am 
เอาก็ไม่ถึง
D 
ใจ 
 
อะไรกันค
G 
รับ
 
ก็มันหิวแ
C 
สง 
 
ไฟพอ
D 
ดี
 
ผับปิดอ
Bm 
ะดิ 
 
ไม่มีที่
Em 
ไป
 
ใครจัดป
Am 
าร์ตี้โทรชวนให้
D 
ไว 
 
ที่ไหนว่
G 
ามา

 
ไม่รู้ร่างก
C 
ายจะไหวอะเปล่า
 
ดื่มคนเ
D 
ดียวมันเหงามันหง่าว
 
มัน
Bm 
เซ็งจนไม่อยากเล่า
 
ตื่นนอนแต่
Em 
เช้ามาฟังเพลง

 
ไม่รู้ว่าใ
C 
ครเคยเป็นอะเปล่า
 
นั่งบ่นคิด
D 
ถึงแต่ร้านเหล้า
 
มันว่
Bm 
างจนทำให้เรา
 
ไม่ดีดไม่
Em 
เร้าอะโคตรเซง

 
โอะ โอะ โอะ  
C 
โอ 
 
บรรยากาศผับ
D 
บาร์
 
เป็นไงบ้า
Bm 
งนะ 
 
จะเอาคณะทั
Em 
วร์ลง
 
กี่เทศก
C 
าลแล้วที่ไม่ได้ยืนต
D 
รง
 
แล้วโยกให้ยับ มันว้
G 
าเหว่

 
ก็มันหิวแ
C 
สงไฟเว
D 
ที
 
ไม่รู้ตอ
Bm 
นนี้เขาเต้นท่า
Em 
ไหน
 
เปิดเพลง
Am 
เอาก็ไม่ถึง
D 
ใจ 
 
อะไรกันค
G 
รับ
 
ก็มันหิวแ
C 
สง 
 
ไฟพอ
D 
ดี
 
ผับปิดอ
Bm 
ะดิ 
 
ไม่มีที่
Em 
ไป
 
ใครจัดป
Am 
าร์ตี้โทรชวนให้
D 
ไว 
 
ที่ไหนว่
G 
ามา

 
ตกเย็น
C 
มันเหงาชีวิตต้องการแต่แส
D 
งสี
 
ไม่ยอมหลับนอนในร
Bm 
าตี 
 
ไม่มีที่ไหนให้ไ
Em 
ปกัน
 
เคยเป็นตัว
C 
จี๊ดต้องใช้ชีวิตไปวั
D 
นๆ
 
หิวแสงขึ้น
G 
มาเพราะมันส์ให้หายคิดถึงในเสียงเพลง

INSTRU | C | D | Bm | Em | C | D | G | G |

 
โอะ โอะ โอะ  
C 
โอ 
 
บรรยากาศผับ
D 
บาร์
 
เป็นไงบ้า
Bm 
งนะ 
 
จะเอาคณะทั
Em 
วร์ลง
 
กี่เทศก
C 
าลแล้วที่ไม่ได้ยืนต
D 
รง
 
แล้วโยกให้ยับ มันว้
G 
าเหว่

 
ก็มันหิวแ
C 
สงไฟเว
D 
ที
 
ไม่รู้ตอ
Bm 
นนี้เขาเต้นท่า
Em 
ไหน
 
เปิดเพลง
Am 
เอาก็ไม่ถึง
D 
ใจ 
 
อะไรกันค
G 
รับ
 
ก็มันหิวแ
C 
สง 
 
ไฟพอ
D 
ดี
 
ผับปิดอ
Bm 
ะดิ 
 
ไม่มีที่
Em 
ไป
 
ใครจัดป
Am 
าร์ตี้โทรชวนให้
D 
ไว 
 
ที่ไหนว่
G 
ามา

 
ก็มันหิวแ
C 
สงไฟเว
D 
ที
 
ไม่รู้ตอ
Bm 
นนี้เขาเต้นท่า
Em 
ไหน
 
เปิดเพลง
Am 
เอาก็ไม่ถึง
D 
ใจ 
 
อะไรกันค
G 
รับ
 
ก็มันหิวแ
C 
สง 
 
ไฟพอ
D 
ดี
 
ผับปิดอ
Bm 
ะดิ 
 
ไม่มีที่
Em 
ไป
 
ใครจัดป
Am 
าร์ตี้โทรชวนให้
D 
ไว 
 
ที่ไหนว่
G 
ามา

OUTRO | G | G | C | D | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง หิวแสง


ไม่รู้ว่าใจจะไหวอะเปล่า
อยู่คนเดียวมันเหงามันหง่าว
ชีวิตมันโคตรเศร้า
อยู่บ้านจนเฉามันวังเวง

ไม่รู้ว่าใครเคยเป็นอะเปล่า
นั่งบ่นคิดถึงแต่ร้านเหล้า
มันว่างจนทำให้เรา
ไม่ดีดไม่เร้าอะโคตรเซง

โอะ โอะ โอะ โอ บรรยากาศผับบาร์
เป็นไงบ้างนะ จะเอาคณะทัวร์ลง
กี่เทศกาลแล้วที่ไม่ได้ยืนตรง
แล้วโยกให้ยับ มันว้าเหว่

ก็มันหิวแสงไฟเวที
ไม่รู้ตอนนี้เขาเต้นท่าไหน
เปิดเพลงเอาก็ไม่ถึงใจ อะไรกันครับ
ก็มันหิวแสง ไฟพอดี
ผับปิดอะดิ ไม่มีที่ไป
ใครจัดปาร์ตี้โทรชวนให้ไว ที่ไหนว่ามา

ไม่รู้ร่างกายจะไหวอะเปล่า
ดื่มคนเดียวมันเหงามันหง่าว
มันเซจนไม่อยากเล่า
ตื่นนอนแต่เช้ามาฟังเพลง

ไม่รู้ว่าใครเคยเป็นอะเปล่า
นั่งบ่นคิดถึงแต่ร้านเหล้า
มันว่างจนทำให้เรา
ไม่ดีดไม่เร้าอะโคตรเซง

โอะ โอะ โอะ โอ บรรยากาศผับบาร์
เป็นไงบ้างนะ จะเอาคณะทัวร์ลง
กี่เทศกาลแล้วที่ไม่ได้ยืนตรง
แล้วโยกให้ยับ มันว้าเหว่

ก็มันหิวแสงไฟเวที
ไม่รู้ตอนนี้เขาเต้นท่าไหน
เปิดเพลงเอาก็ไม่ถึงใจ อะไรกันครับ
ก็มันหิวแสง ไฟพอดี
ผับปิดอะดิ ไม่มีที่ไป
ใครจัดปาร์ตี้โทรชวนให้ไว ที่ไหนว่ามา

ตกเย็นมันเหงาชีวิตต้องการแต่แสงสี
ไม่ยอมหลับนอนในราตี ไม่มีที่ไหนให้ไปกัน
เคยเป็นตัวจี๊ดต้องใช้ชีวิตไปวันๆ
หิวแสงขึ้นมาเพราะมันส์
ให้หายคิดถึงในเสียงเพลง

โอะ โอะ โอะ โอ บรรยากาศผับบาร์
เป็นไงบ้างนะ จะเอาคณะทัวร์ลง
กี่เทศกาลแล้วที่ไม่ได้ยืนตรง
แล้วโยกให้ยับ มันว้าเหว่

ก็มันหิวแสงไฟเวที
ไม่รู้ตอนนี้เขาเต้นท่าไหน
เปิดเพลงเอาก็ไม่ถึงใจ อะไรกันครับ
ก็มันหิวแสง ไฟพอดี
ผับปิดอะดิ ไม่มีที่ไป
ใครจัดปาร์ตี้โทรชวนให้ไว ที่ไหนว่ามา

ก็มันหิวแสงไฟเวที
ไม่รู้ตอนนี้เขาเต้นท่าไหน
เปิดเพลงเอาก็ไม่ถึงใจ อะไรกันครับ
ก็มันหิวแสง ไฟพอดี
ผับปิดอะดิ ไม่มีที่ไป
ใครจัดปาร์ตี้โทรชวนให้ไว ที่ไหนว่ามา

มิวสิควิดีโอ หิวแสง แบงค์ เด็กแว๊นหัวทอง

เพลง หิวแสง
ศิลปิน : แบงค์ เด็กแว๊นหัวทอง
เรียบเรียง : นิติกร สิมะลี (บ๊อบบี้ 3.50)
ติดต่องาน : 0995289925, 0853453545
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend