คอร์ดเพลง ยิ้มสยาม – หัวโบราณ

  
Text   

คอร์ดเพลง : ยิ้มสยาม หัวโบราณ

คอร์ดเพลง ยิ้มสยาม - หัวโบราณ

เพลง :

ศิลปิน : หัวโบราณ

เนื้อร้อง : กษิฐศักดิ์ หนูวงค์, อู๊ด หัวลำโพง

คอร์ดทั้งหมด : A,B,C#m,E


INTRO | E | B | C#m | A | ( 2 Times )

 
ตื่นเ
E 
ถิดชาวไทย 
 
อย่ามัวหลับใ
B 
หลลุ่มหลง
 
ชาติจะ
C#m 
เรืองดำรง 
 
ก็เพราะเ
A 
ราทั้งหลาย
 
ตื่นเ
E 
ถิดชาวไทย 
 
ตื่นใจ
B 
รักสามัคคี
 
ลองตรึกไตร่
C#m 
ตรองดูให้ดี 
 
ก็เรานั้น
A 
พี่น้อ
E 
งกัน 
 
 
B 

 
ก็เรานั้นคือพี่น้อ
C#m 
งกัน.
A 
..
 
นานานานา
E 
นา 
 
 
B 
 
C#m 
 
A 
 
ก็เรานั้น
B 
พี่น้อ
E 
งกัน

E 
ใจส่องใจมอง
B 
ดูที่ข้างใน
 
ก็เรา
C#m 
เป็นคนไทย 
 
เชื้อสา
A 
ยเดียวกัน
 
ถ้า
E 
มัวแยกฝ่ายกัน 
 
คิดเ
B 
พียงแค่ห้ำหั่น
 
บ้าน
C#m 
เมืองเรานั้น 
 
คงถึงวั
A 
นต้องบรรลัย 
 
 
E 
 
B 
 
บ้านนี้คงวุ่น
C#m 
วายนะ 
 
 
A 

 
คนเ
E 
รานั้นเกิดมา 
 
ก็ไม่ได้
B 
มีอะไร
 
ก็แล้วที่
C#m 
ตอนจากไป 
 
ไม่เอาอะไ
A 
รไปสักอย่าง
 
ก็เหลือแค่
E 
ตัวเปล่าๆ 
 
ร่วงโรยตามก
B 
าลเวลา
 
และไม่
C#m 
นานไม่ช้า 
 
ก็กลับไปเ
A 
ป็นธุลีดิน 
 
 
E 
 
B 
 
กลับไปเป็นดิ
C#m 
นไงนะ 
 
 
A 

 
ถึงความคิดเ
E 
ห็นเราต่างกัน
 
แต่ความสัม
B 
พันธ์ยังเหมือนเดิม
 
สิ่ง
C#m 
ไหนที่ขาดเกิน
 
ช่วยแต่งช่วยเส
A 
ริมข่วยเติมกันไป

 
ก็เราไม่
E 
ใช่ข้าสึก 
 
จะรบ
B 
รากันไปทำไม
 
ความคิดเ
C#m 
ห็นเหมือนกันก็เข้าใจ 
 
 
A 
 
ตังค์ที่ยืมกูไปอย่าลืมคืนกูแล้วกั
E 
นนะ 
 
 
B 
 
ตังค์ที่ยืม
C#m 
ไปอย่าลืมคืนกูแล้ว
A 
กัน 
 
นานานานานา

INSTRU | E B | C#m A | ( 2 Times )

 
ถึงมี
E 
ตังค์เป็นพันล้าน 
 
มันก็
B 
คงไร้ความหมาย
 
หากยัง
C#m 
มัวคิดเห็นแต่ได้ 
 
แต่ไม่เ
A 
คยคิดจะแบ่งปัน
 
อยากมีอำน
E 
าจให้ล้นฟ้า 
 
จะมีความ
B 
สุขเสียเมื่อไร
 
ความสุข
C#m 
แท้มันอยู่ที่ใด.
A 
..
 
ก็ความสุขมันอยู่ที่
E 
ใจนะ 
 
 
B 
 
ก็ความสุขมันอยู่
C#m 
ที่ใจ 
 
 
A 

 
ไอ้หัวโข
E 
นที่มึงมี 
 
ก็แค่อำน
B 
าจที่ครอบครอง
 
หากมัวแต่
C#m 
เอื้อให้พวกพ้อง 
 
แล้วทร
A 
ยศประเทศไทย
 
ปล่อยคน
E 
จนให้จนติดดิน 
 
ส่วนที่ร
B 
วยก็ล้นฟ้า
 
มันช่างน่า
C#m 
เวทนา 
 
เฮ้ยสงส
A 
ารประเทศไทย 
 
 
E 
 
B 
 
สงสารประเท
C#m 
ศไทย 
 
 
A 

 
ได้เกิดบนแ
E 
ผ่นดินนี้ 
 
คือขวานท
B 
องประเทศไทย
 
เราควร
C#m 
ภาคภูมิใจ ใครๆ ก็
A 
ชมว่าน่าอยู่
 
เป็นส
E 
ยามเมืองยิ้ม 
 
เราต้อง
B 
ยิ้มออกจากข้างใน
 
สมัครส
C#m 
มานกันเข้าไว้.
A 
..
 
เพราะเราต่างเป็นคนไ
E 
ทยนะ 
 
 
B 

 
รักกันเถิดพี่น้
C#m 
องไทย.
A 
.. 
 
รักกันเถิดพี่น้อ
E 
งไทย 
 
 
B 
 
รักกันเถิดพี่น้
C#m 
องไทย.
A 
.. 
 
รักกันเถิดพี่น้อ
E 
งไทย 
 
 
B 
 
รักกันเถิดพี่น้
C#m 
องไทย.
A 
.. 
 
รักกันเถิดพี่น้อ
E 
งไทย 
 
 
B 
 
รักกันเถิดพี่น้
C#m 
องไทย.
A 
.. 
 
รักกันเถิดพี่น้อ
E 
งไทย…

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ยิ้มสยาม


ตื่นเถิดชาวไทย อย่ามัวหลับใหลลุ่มหลง
ชาติจะเรืองดำรง ก็เพราะเราทั้งหลาย
ตื่นเถิดชาวไทย ตื่นใจรักสามัคคี
ลองตรึกไตร่ตรองดูให้ดี ก็เรานั้นพี่น้องกัน

ก็เรานั้นคือพี่น้องกัน นานานานานา
ก็เรานั้นคือพี่น้องกัน

ใจส่องใจมองดูที่ข้างใน ก็เราเป็นคนไทย
เชื้อสายเดียวกัน
ถ้ามัวแยกฝ่ายกัน คิดเพียงแค่ห้ำหั่น
บ้านเมืองเรานั้น คงถึงวันต้องบรรลัย
บ้านนี้คงวุ่นวายนะ

คนเรานั้นเกิดมา ก็ไม่ได้มีอะไร
ก็แล้วที่ตอนจากไป ไม่เอาอะไรไปสักอย่าง
ก็เหลือแค่ตัวเปล่าๆ ร่วงโรยตามกาลเวลา
และไม่นานไม่ช้า ก็กลับไปเป็นธุลีดิน
กลับไปเป็นดินไงนะ

ถึงความคิดเห็นเราต่างกัน
แต่ความสัมพันธ์ยังเหมือนเดิม
สิ่งไหนที่ขาดที่เกิน
ช่วยแต่งช่วยเสริมข่วยเติมกันไป

ก็เราไม่ใช่ข้าสึก จะรบรากันไปทำไม
ความคิดเหมือนกันก็เข้าใจ
ตังค์ที่ยืมกูไปอย่าลืมคืนกูแล้วกันนะ
ตังค์ที่ยืมกูไปอย่าลืมคืนกูแล้วกัน นานานานานา

ถึงมีตังค์เป็นพันล้าน มันก็คงไร้ความหมาย
หากยังมัวคิดเห็นแต่ได้ แต่ไม่เคยคิดจะแบ่งปัน
อยากมีอำนาจให้ล้นฟ้า จะมีความสุขเสียเมื่อไร
ความสุขแท้มันอยู่ที่ใด ก็ความสุขมันอยู่ที่ใจนะ
ก็ความสุขมันอยู่ที่ใจ

ไอ้หัวโขนที่มึงมี ก็แค่อำนาจที่ครอบครอง
หากมัวแต่เอื้อให้พวกพ้อง แล้วทรยศประเทศไทย
ปล่อยคนจนให้จนติดดิน ส่วนที่รวยก็ล้นฟ้า
มันช่างน่าเวทนา เฮ้ยสงสารประเทศไทย
สงสารประเทศไทย

ได้เกิดบนแผ่นดินนี้ คือขวานทองประเทศไทย
เราควรภาคภูมิใจ ใครๆ ก็ชมว่าน่าอยู่
เป็นสยามเมืองยิ้ม เราต้องยิ้มออกจากข้างใน
สมัครสมานกันเข้าไว้ เพราะเราต่างเป็นคนไทยนะ

รักกันเถิดพี่น้องไทย รักกันเถิดพี่น้องไทย
รักกันเถิดพี่น้องไทย รักกันเถิดพี่น้องไทย
รักกันเถิดพี่น้องไทย รักกันเถิดพี่น้องไทย
รักกันเถิดพี่น้องไทย รักกันเถิดพี่น้องไทย
รักกันเถิดพี่น้องไทย

มิวสิควิดีโอ ยิ้มสยาม หัวโบราณ

เพลง ยิ้มสยาม
ศิลปิน : หัวโบราณ
ทำนอง : กษิฐศักดิ์ หนูวงค์
เรียบเรียง : อภิชัย ชูเกื้อ
ติดต่องาน : 0619824252
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend