หน้าแรก » จ๋อม อริศรา » คอร์ดเพลง เจ็บคักฮักบ่จริง – จ๋อม อริศรา

คอร์ดเพลง เจ็บคักฮักบ่จริง – จ๋อม อริศรา


Tune to Eb
INTRO | C | Em | F G | C |
INSTRU | Dm G | Em Am | Dm G | C |

 
เป็นผู้ห
ญิงจริงใจ 
 
ฮั
Em 
กไผจริงจัง
 
อ้ายบอกว่
าฮักน้อ
งนั้นมันบ่
มีค่า
 
Dm 
ะเจ็บจักหน่อยอ
ยู่ตี้
 
เมื่อค
Em 
นฮักน้องเดินจา
Am 
กลา
 
มันบ่
Dm 
มีค่า 
 
บ่
มีค่า 
 
ในใ
จอ้าย…

ฮักที่ให้ไป 
 
อ้ายทำ
Em 
ร้ายด้วยน้ำตา
 
ถิ่มน้องสำห
มากับคำบอ
กลาแล้วย่างห
นีไป
 
ฮั
Dm 
กแรกอ้ายวาแส
นดี
 
กลับมาวั
Em 
นนี้อ้ายหนีมีค
Am 
นใหม่
 
ทำร้ายหั
Dm 
วใจ 
 
เหลื
อไว้แค่เพียงน้ำ.
.ตา

 
สั
Dm 
ญญาที่ให้กั
นไว้ บ่จำใส่
Em 
ใจมันบ่มี
Am 
ค่า
 
เบิดคำสิ
Dm 
วา 
 
กับคำบอกลาขอ
งอ้าย…

 
* ปากวาฮักน้
องหวงน้องคื
Am 
อวา
 
นิสัยหม
าๆ 
 
ของผู้ชายหลา
ยใจ
 
คั้นได้น้อ
งแล้วอ้ายกะหนีไป
Am 
มีใหม่
 
นิสัยมั
กง่ายของผู้ชายหลอ
กลวง
 
อยากให้
Am 
ฮู้แน่ 
 
น้องเจ็บส่ำ
Em 
ได๋
 
อ้ายมีค
Am 
นใหม่เจ็บคัก
Em 
ฮู้บ่
 
ถ้าน้อ
งฮู้สิบ่คิ
ดต่อ
 
เกิดชาติ
ใด๋กะอย่าให้
พ้อ 
 
ผู้ล่อลว
งใจ

INSTRU | C Am | F G | C Am | F G |
INSTRU | Am Em | F G | C Am | F G | C |

 
Dm 
จง่ายเกินไปบ๊
อเฮา
 
ให้
Em 
เขาทั้งกายทั้
Am 
งใจ
 
จำ
ไว้ 
 
อย่าฮักไผง่ายอี
กเด้อ….

( * )

 
เกิดชาติ
ใด๋กะอย่าให้.
.พ้อ 
 
ผู้ชายหลา
ยใจ…

OUTRO | Dm G | C |

เนื้อเพลง
เป็นผู้หญิงจริงใจ ฮักไผจริงจัง
อ้ายบอกว่าฮักน้องนั้นมันบ่มีค่า
กะเจ็บจักหน่อยอยู่ตี้
เมื่อคนฮักน้องเดินจากลา
มันบ่มีค่า บ่มีค่า ในใจอ้าย…

ฮักที่ให้ไป อ้ายทำร้ายด้วยน้ำตา
ถิ่มน้องสำหมากับคำบอกลาแล้วย่างหนีไป
ฮักแรกอ้ายวาแสนดี
กลับมาวันนี้อ้ายหนีมีคนใหม่
ทำร้ายหัวใจ เหลือไว้แค่เพียงน้ำตา

สัญญาที่ให้กันไว้ บ่จำใส่ใจมันบ่มีค่า
เบิดคำสิวา กับคำบอกลาของอ้าย…

* ปากวาฮักน้องหวงน้องคือวา
นิสัยหมาๆ ของผู้ชายหลายใจ
คั้นได้น้องแล้วอ้ายกะหนีไปมีใหม่
นิสัยมักง่ายของผู้ชายหลอกลวง
อยากให้ฮู้แน่ น้องเจ็บส่ำได๋
อ้ายมีคนใหม่เจ็บคักฮู้บ่
ถ้าน้องฮู้สิบ่คิดต่อ
เกิดชาติใด๋กะอย่าให้พ้อ
คนล่อลวงใจ

(ดนตรี)

ใจง่ายเกินไปบ่เฮา
ให้เขาทั้งกายทั้งใจ
จำไว้อย่าฮักไผง่ายอีกเด้อ….

( * )

เกิดชาติใด๋กะอย่าให้พ้อ
ผู้ชายหลายใจ…
เจ็บคักฮักบ่จริง – จ๋อม อริสา
คำร้อง/ทำนอง ป๊อป ธรรมนูญ
เรียบเรียง พงษ์พัฒน์ ชมภูวิเศษ
ห้องบันทึกเสียง 216 Studio
ติดต่องาน: 0637740111
คอร์ดเพลง เจ็บคักฮักบ่จริง - จ๋อม อริศรา
 โฆษณา