คอร์ดเพลง เจ็บคักฮักบ่จริง – จ๋อม อริศรา

  
Text   

Tune to Eb
INTRO | C | Em | F G | C |
INSTRU | Dm G | Em Am | Dm G | C |

 
เป็นผู้ห
C 
ญิงจริงใจ 
 
ฮั
Em 
กไผจริงจัง
 
อ้ายบอกว่
F 
าฮักน้อ
G 
งนั้นมันบ่
C 
มีค่า
 
Dm 
ะเจ็บจักหน่อยอ
G 
ยู่ตี้
 
เมื่อค
Em 
นฮักน้องเดินจา
Am 
กลา
 
มันบ่
Dm 
มีค่า 
 
บ่
G 
มีค่า 
 
ในใ
C 
จอ้าย…

C 
ฮักที่ให้ไป 
 
อ้ายทำ
Em 
ร้ายด้วยน้ำตา
 
ถิ่มน้องสำห
F 
มากับคำบอ
G 
กลาแล้วย่างห
C 
นีไป
 
ฮั
Dm 
กแรกอ้ายวาแส
G 
นดี
 
กลับมาวั
Em 
นนี้อ้ายหนีมีค
Am 
นใหม่
 
ทำร้ายหั
Dm 
วใจ 
 
เหลื
G 
อไว้แค่เพียงน้ำ.
C 
.ตา

 
สั
Dm 
ญญาที่ให้กั
G 
นไว้ บ่จำใส่
Em 
ใจมันบ่มี
Am 
ค่า
 
เบิดคำสิ
Dm 
วา 
 
กับคำบอกลาขอ
G 
งอ้าย…

 
* ปากวาฮักน้
C 
องหวงน้องคื
Am 
อวา
 
นิสัยหม
F 
าๆ 
 
ของผู้ชายหลา
G 
ยใจ
 
คั้นได้น้อ
C 
งแล้วอ้ายกะหนีไป
Am 
มีใหม่
 
นิสัยมั
F 
กง่ายของผู้ชายหลอ
G 
กลวง
 
อยากให้
Am 
ฮู้แน่ 
 
น้องเจ็บส่ำ
Em 
ได๋
 
อ้ายมีค
Am 
นใหม่เจ็บคัก
Em 
ฮู้บ่
 
ถ้าน้อ
F 
งฮู้สิบ่คิ
G 
ดต่อ
 
เกิดชาติ
F 
ใด๋กะอย่าให้
G 
พ้อ 
 
ผู้ล่อลว
C 
งใจ

INSTRU | C Am | F G | C Am | F G |
INSTRU | Am Em | F G | C Am | F G | C |

 
Dm 
จง่ายเกินไปบ๊
G 
อเฮา
 
ให้
Em 
เขาทั้งกายทั้
Am 
งใจ
 
จำ
F 
ไว้ 
 
อย่าฮักไผง่ายอี
G 
กเด้อ….

( * )

 
เกิดชาติ
F 
ใด๋กะอย่าให้.
G 
.พ้อ 
 
ผู้ชายหลา
C 
ยใจ…

OUTRO | Dm G | C |

เนื้อเพลง
เป็นผู้หญิงจริงใจ ฮักไผจริงจัง
อ้ายบอกว่าฮักน้องนั้นมันบ่มีค่า
กะเจ็บจักหน่อยอยู่ตี้
เมื่อคนฮักน้องเดินจากลา
มันบ่มีค่า บ่มีค่า ในใจอ้าย…

ฮักที่ให้ไป อ้ายทำร้ายด้วยน้ำตา
ถิ่มน้องสำหมากับคำบอกลาแล้วย่างหนีไป
ฮักแรกอ้ายวาแสนดี
กลับมาวันนี้อ้ายหนีมีคนใหม่
ทำร้ายหัวใจ เหลือไว้แค่เพียงน้ำตา

สัญญาที่ให้กันไว้ บ่จำใส่ใจมันบ่มีค่า
เบิดคำสิวา กับคำบอกลาของอ้าย…

* ปากวาฮักน้องหวงน้องคือวา
นิสัยหมาๆ ของผู้ชายหลายใจ
คั้นได้น้องแล้วอ้ายกะหนีไปมีใหม่
นิสัยมักง่ายของผู้ชายหลอกลวง
อยากให้ฮู้แน่ น้องเจ็บส่ำได๋
อ้ายมีคนใหม่เจ็บคักฮู้บ่
ถ้าน้องฮู้สิบ่คิดต่อ
เกิดชาติใด๋กะอย่าให้พ้อ
คนล่อลวงใจ

(ดนตรี)

ใจง่ายเกินไปบ่เฮา
ให้เขาทั้งกายทั้งใจ
จำไว้อย่าฮักไผง่ายอีกเด้อ….

( * )

เกิดชาติใด๋กะอย่าให้พ้อ
ผู้ชายหลายใจ…
เจ็บคักฮักบ่จริง – จ๋อม อริสา
คำร้อง/ทำนอง ป๊อป ธรรมนูญ
เรียบเรียง พงษ์พัฒน์ ชมภูวิเศษ
ห้องบันทึกเสียง 216 Studio
ติดต่องาน: 0637740111
คอร์ดเพลง เจ็บคักฮักบ่จริง - จ๋อม อริศรา
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend