หน้าแรก » ช็อปเปอร์ เจษฎากร » คอร์ดเพลง ปิดเทอมหัวใจ – ช็อปเปอร์ เจษฎากร

คอร์ดเพลง ปิดเทอมหัวใจ – ช็อปเปอร์ เจษฎากร


INTRO | F | C Dm | Bb | C |

 
อยากจั
บมือ 
 
แต่เ
ฮาต้องเบิ
Dm 
ดหวัง
 
เมื่
Bb 
อฟ้าบ่เปิดทาง 
 
ให้
ใจของฉันฮักเธอ
 
เธอคือ
Bb 
ฮักที่ใจตาม
หา
 
เธอคือ
Am 
คนที่ฉันอยา
Dm 
กเจอ
 
ฟ้
Gm 
าเอ๋ย 
 
ได้โปรดเห็
นใจ
 
ฮอ
Bb 
ยยิ้มที่เคยใ
ห้กัน 
 
เมื่
Am 
อนั้นบ่เคยจา
Dm 
งหาย
 
ถึ
Bb 
งเธอสิเป็นขอ
งไผ 
 
สิมาห้ามหัวใจ
 
คงบ่ได้เพราะฮักไ
ปแล้ว

 
* บ่มีผู้ใด๋ได้รั
บฟัง 
 
ผิ
Am 
ดหวังก็ตั้งแ
Dm 
ต่เริ่ม
 
อยากพาหัวใจปิ
Bb 
ดเทอมเซ
าฮักคนบ่สนใจ
 
บ่มีความหมายอี
Bb 
กแล้ว 
 
ถึงฮักของฉันยิ่
Bbm 
งใหญ่
 
แม่นใจส
Gm 
ลาย 
 
แม่
นตายก็ยังฮั
กเธอ

 
** อยา
กหยุดเวลาเอาไว้ 
 
นา
นไปหัวใจก็ยิ่งเจ็บ
 
เมื่
Bb 
อเธอเลือกเขาจับมือแล้วเดินจา
กฉัน
Bb 
ขอให้เธอโช
คดี 
 
 
Am 
ให้มีกันแล
Dm 
ะกัน
 
สุ
Bb 
ดท้ายฉันต้องผิ
ดหวัง
 
ถึ
Bb 
งแม้ฟ้าบ่เปิ
ดทางกะยังฮั
กเธอ

INSTRU | Dm | Am | Bb | F |
INSTRU | Gm | Am | Bb C | F |

( *, ** )

 
สุ
Bb 
ดท้ายฉันต้องผิ
ดหวัง
 
ถึงแม้ฟ้าบ่เปิดทางกะมี.
..แต่เธอ

OUTRO | Gm C | F | F |

เนื้อเพลง
อยากจับมือ แต่เฮาต้องเบิดหวัง
เมื่อฟ้าบ่เปิดทาง ให้ใจของฉันฮักเธอ
เธอคือฮักที่ใจถามหา
เธอคือคนที่ฉันอยากเจอ
ฟ้าเอ๋ย ได้โปรดเห็นใจ
ฮอยยิ้มที่เคยให้กัน เมื่อนั้นบ่เคยจางหาย
ถึงเธอสิเป็นของไผ สิมาห้ามหัวใจ
คงบ่ได้เพราะฮักไปแล้ว

* บ่มีผู้ใด๋ได้รับฟัง ผิดหวังก็ตั้งแต่เริ่ม
อยากพาหัวใจปิดเทอมเซาฮักคนบ่สนใจ
บ่มีความหมายอีกแล้ว ถึงฮักของฉันยิ่งใหญ่
แม่นใจสลาย แม่นตายก็ยังฮักเธอ

** อยากหยุดเวลาเอาไว้ นานไปหัวใจก็ยิ่งเจ็บ
เมื่อเธอเลือกเขาจับมือแล้วเดินจากฉัน
ขอให้เธอโชคดี ให้มีกันและกัน
สุดท้ายฉันต้องผิดหวัง
ถึงแม้ฟ้าบ่เปิดทางกะยังฮักเธอ

ดนตรี

( *, ** )

สุดท้ายฉันต้องผิดหวัง
ถึงแม้ฟ้าบ่เปิดทางกะมีแต่เธอ
เพลง – ปิดเทอมหัวใจ
ศิลปิน – ช็อปเปอร์ เจษฎากร
คำร้อง ทำนอง – ช็อปเปอร์ เจษฎากร
เรียบเรียง – อรุณมิน ชินวงค์
ติดต่องานจ้างงานแสดงศิลปิน – 085-0032668
คอร์ดเพลง ปิดเทอมหัวใจ - ช็อปเปอร์ เจษฎากร
 โฆษณา