หน้าแรก » วงตองเจ็ด » คอร์ดเพลง มันบ่คือ – วงตองเจ็ด

คอร์ดเพลง มันบ่คือ – วงตองเจ็ด


INTRO | C Em | Am Em | F Em | Dm G | C |

 
ที่บ่ป
ากบ่แม่นว่
Em 
าบ่แคร์ 
 
ที่บ่แ
Am 
ลบ่แม่นว่
Em 
าบ่สน
 
อ้
ายเป็นเพียงผู้
Em 
ชายจนจน 
 
บ่มีห
Dm 
ยังไปอวดกับเ
ขา

 
ไปสาห
ล่าให้เจ้าโช
Em 
คดี 
 
อ้ายค
Am 
นนี้บ่สมกั
Em 
บเจ้า
 
ให้
ลืมคำเว้าสั
Em 
ญญาสองเฮา
 
Dm 
ห้ถิ่มซะสาว 
 
อย่าได้เ
อามาขวางกั้
นใจ

 
* อ้ายแ
Dm 
ค่คนบ้า
Am 
นๆ 
 
หน้า
ที่การงานลูกจ้า
งเขา
 
ใส่กา
Dm 
งเกงและเสื้
Am 
อเก่าๆ 
 
โคต
รเน่า 
 
โคตรคนผู้ฮ่
าย

 
** ถ้าเจ้ามีค
นฮักเป็
Em 
นอ้าย 
 
 
มันบ่คือดอ
กนาง
 
บ่ย่านบ้อไ
ทบ้าน 
 
คนเข
Em 
าสิส่า
 
บ่
สมกับน้องคนง
าม
 
ถามใ
จเจ้าของส
Fm 
าก่อน
 
ว่าอ้ายเป็
Em 
นคนที่ฮักน้อ
Am 
งคำ
Dm 
ถามผู้เฒ่าตาดำ
ๆ 
 
เพิ่นสิรับไ
ด้บ่

INSTRU | F G | C G |

 
อ้ายบ่อ
ยากเป็นเพียงก้อ
Em 
นดิน
 
ไปเปื้อ
Am 
นตีนของเจ้าดอ
Em 
กสาว
 
บ่อ
ยากเป็นมอดเสื่อ
Em 
งกินนำเขา
 
ฮอ
Dm 
นถิ่มซะสาว 
 
กะคือจั่งเ
ว้าเฮาบ่ส
มกัน

INSTRU | F G | Em Am | F G | C C7 |
INSTRU | F G | Em Am | F G | C |

( *, **, ** )

 
ามใจน้องค
นงาม…
 
เจ้าสิรออ้า
Fm 
ยบ่…

เนื้อเพลง
ที่บ่ปากบ่แม่นว่าบ่แคร์
ที่บ่แลบ่แม่นว่าบ่สน
อ้ายเป็นเพียงผู้ชายจนจน
บ่มีหยังไปอวดกับเขา

ไปสาหล่าให้เจ้าโชคดี
อ้ายคนนี้บ่สมกับเจ้า
ให้ลืมคำเว้าสัญญาสองเฮา
ให้ถิ่มซะสาว อย่าได้เอามาขวางกั้นใจ

* อ้ายแค่คนบ้านๆ
หน้าที่การงานลูกจ้างเขา
ใส่กางเกงและเสื้อเก่าๆ
โคตรเน่า โคตรคนผู้ฮ่าย

** ถ้าเจ้ามีคนฮักเป็นอ้าย
มันบ่คือดอกนาง
บ่ย่านบ้อไทบ้าน คนเขาสิส่า
บ่สมกับน้องคนงาม
ถามใจเจ้าของสาก่อน
ว่าอ้ายเป็นคนที่ฮักน้องคำ
ถามผู้เฒ่าตาดำๆ เพิ่นสิรับได้บ่

(ดนตรี)

อ้ายบ่อยากเป็นเพียงก้อนดิน
ไปเปื้อนตีนของเจ้าดอกสาว
บ่อยากเป็นมอดเสื่องกินนำเขา
ฮอนถิ่มซะสาว กะคือจั่งว่าเฮาบ่สมกัน

(ดนตรี)

( *, **, ** )

ถามใจน้องคนงาม
เจ้าสิรออ้ายบ่…
เพลง มันบ่อคือ วงตองเจ็ด
คำร้อง: เบญจรงค์ นาบุญ (แจ๊ค ตองเจ็ด)
ทำนอง: เบญจรงค์ นาบุญ (แจ๊ค ตองเจ็ด)
เรียบเรียง: เบญจรงค์ นาบุญ (แจ๊ค ตองเจ็ด)
บุญญฤทธิ์ โสมรัตนานนท์ (เล็ก ตองเจ็ด)
ศุภรัตน์ โสมรัตนานนท์ (รักษ์ ตองเจ็ด)
คอร์ดเพลง มันบ่คือ - วงตองเจ็ด

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา