คอร์ดเพลง มันบ่คือ – วงตองเจ็ด

  
Text   

INTRO | C Em | Am Em | F Em | Dm G | C |

 
ที่บ่ป
C 
ากบ่แม่นว่
Em 
าบ่แคร์ 
 
ที่บ่แ
Am 
ลบ่แม่นว่
Em 
าบ่สน
 
อ้
F 
ายเป็นเพียงผู้
Em 
ชายจนจน 
 
บ่มีห
Dm 
ยังไปอวดกับเ
G 
ขา

 
ไปสาห
C 
ล่าให้เจ้าโช
Em 
คดี 
 
อ้ายค
Am 
นนี้บ่สมกั
Em 
บเจ้า
 
ให้
F 
ลืมคำเว้าสั
Em 
ญญาสองเฮา
 
Dm 
ห้ถิ่มซะสาว 
 
อย่าได้เ
G 
อามาขวางกั้
C 
นใจ

 
* อ้ายแ
Dm 
ค่คนบ้า
Am 
นๆ 
 
หน้า
F 
ที่การงานลูกจ้า
C 
งเขา
 
ใส่กา
Dm 
งเกงและเสื้
Am 
อเก่าๆ 
 
โคต
F 
รเน่า 
 
โคตรคนผู้ฮ่
G 
าย

 
** ถ้าเจ้ามีค
C 
นฮักเป็
Em 
นอ้าย 
 
 
F 
มันบ่คือดอ
G 
กนาง
 
บ่ย่านบ้อไ
C 
ทบ้าน 
 
คนเข
Em 
าสิส่า
 
บ่
F 
สมกับน้องคนง
G 
าม
 
ถามใ
F 
จเจ้าของส
Fm 
าก่อน
 
ว่าอ้ายเป็
Em 
นคนที่ฮักน้อ
Am 
งคำ
Dm 
ถามผู้เฒ่าตาดำ
G 
ๆ 
 
เพิ่นสิรับไ
C 
ด้บ่

INSTRU | F G | C G |

 
อ้ายบ่อ
C 
ยากเป็นเพียงก้อ
Em 
นดิน
 
ไปเปื้อ
Am 
นตีนของเจ้าดอ
Em 
กสาว
 
บ่อ
F 
ยากเป็นมอดเสื่อ
Em 
งกินนำเขา
 
ฮอ
Dm 
นถิ่มซะสาว 
 
กะคือจั่งเ
G 
ว้าเฮาบ่ส
C 
มกัน

INSTRU | F G | Em Am | F G | C C7 |
INSTRU | F G | Em Am | F G | C |

( *, **, ** )

 
F 
ามใจน้องค
G 
นงาม…
 
เจ้าสิรออ้า
Fm 
ยบ่…
C 

เนื้อเพลง
ที่บ่ปากบ่แม่นว่าบ่แคร์
ที่บ่แลบ่แม่นว่าบ่สน
อ้ายเป็นเพียงผู้ชายจนจน
บ่มีหยังไปอวดกับเขา

ไปสาหล่าให้เจ้าโชคดี
อ้ายคนนี้บ่สมกับเจ้า
ให้ลืมคำเว้าสัญญาสองเฮา
ให้ถิ่มซะสาว อย่าได้เอามาขวางกั้นใจ

* อ้ายแค่คนบ้านๆ
หน้าที่การงานลูกจ้างเขา
ใส่กางเกงและเสื้อเก่าๆ
โคตรเน่า โคตรคนผู้ฮ่าย

** ถ้าเจ้ามีคนฮักเป็นอ้าย
มันบ่คือดอกนาง
บ่ย่านบ้อไทบ้าน คนเขาสิส่า
บ่สมกับน้องคนงาม
ถามใจเจ้าของสาก่อน
ว่าอ้ายเป็นคนที่ฮักน้องคำ
ถามผู้เฒ่าตาดำๆ เพิ่นสิรับได้บ่

(ดนตรี)

อ้ายบ่อยากเป็นเพียงก้อนดิน
ไปเปื้อนตีนของเจ้าดอกสาว
บ่อยากเป็นมอดเสื่องกินนำเขา
ฮอนถิ่มซะสาว กะคือจั่งว่าเฮาบ่สมกัน

(ดนตรี)

( *, **, ** )

ถามใจน้องคนงาม
เจ้าสิรออ้ายบ่…
เพลง มันบ่อคือ วงตองเจ็ด
คำร้อง: เบญจรงค์ นาบุญ (แจ๊ค ตองเจ็ด)
ทำนอง: เบญจรงค์ นาบุญ (แจ๊ค ตองเจ็ด)
เรียบเรียง: เบญจรงค์ นาบุญ (แจ๊ค ตองเจ็ด)
บุญญฤทธิ์ โสมรัตนานนท์ (เล็ก ตองเจ็ด)
ศุภรัตน์ โสมรัตนานนท์ (รักษ์ ตองเจ็ด)
คอร์ดเพลง มันบ่คือ - วงตองเจ็ด
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend