หน้าแรก » ต้น มีนา » คอร์ดเพลง คั่นเบิดใจกะไปโลด – ต้น มีนา

คอร์ดเพลง คั่นเบิดใจกะไปโลด – ต้น มีนา


Tune to Eb

INTRO | G Em | C D | Bm C | D |

INTRO | C D | G | Am D | G D |

 
หั
วใจบ่มีมือ 
 
บ่อา
Bm 
จยื้อน้องเอาไว้
 
เมื่
Am 
อน้องนั่นเปิดใจ 
 
คงต้องป
ล่อยน้องไปสา
 
น้
องมาขอเลิกรา 
 
อ้า
Bm 
ยเจ็บเพราะน้องขอจบ
 
วันเว
ลาที่เฮา 
 
คบบ่
มีความหมายอีกอย่าง

 
* ถ้าหากว่าอ้
ายยังบ่ใ
ช่ 
 
สิเหนี่ยวรั้
Bm 
งไว้ก็คงป่ว
Em 
ยการ
 
เมื่
อน้องบ่ต้องการสิอยู่กับอ้
าย

 
** คั่นน้องมี.
.ใหม่ 
 
น้อ
งกะไปโ
ลด
 
ถึงสิเจ็บโคต
Am 
รๆ 
 
อ้
ายกะสิทำ
ใจ
 
ดีกว่า
อยู่แบบคนเบิ
ดใจ 
 
อยู่กั
Bm 
นไปแบบส่
Em 
งๆ
 
สิฮั
กน้องมากแค่ไหนก็
คงต้องปล่อยน้อ
งไป

 
หั
วใจบ่มีมือ 
 
อ้า
Bm 
ยคือสิรั้งบ่อยู่
 
อ้
ายนั้นก็ฮู้ 
 
เข
านั้นดีพร้อมซุอย่าง
 
อ้
ายมันมีบ่พอ 
 
น้อง
Bm 
บ่รอ 
 
บ่ขอร่วมทาง
 
ถึ
งอ้ายสิเจ็บอ้างว้าง 
 
อ้
ายกะสิอดเอา

( *, ** )

INSTRU | G Em | C D | G Bm | C | D |

( ** )

 
สิฮั
กน้องมากแค่ไหนก็
คง 
 
ต้องปล่อยน้อ
งไป
 
คั่นน้องเบิ
Am 
ดใจ.
.. 
 
น้องกะไปโล

เนื้อเพลง
หัวใจบ่มีมือ บ่อาจยื้อน้องเอาไว้
เมื่อน้องนั่นเปิดใจ คงต้องปล่อยน้องไปสา
น้องมาขอเลิกรา อ้ายเจ็บเพราะน้องขอจบ
วันเวลาที่เฮา คบบ่มีความหมายอีกอย่าง

* ถ้าหากว่าอ้ายยังบ่ใช่ สิเหนี่ยวรั้งไว้ก็คงป่วยการ
เมื่อน้องบ่ต้องการสิอยู่กับอ้าย

** คั่นน้องมีใหม่น้องกะไปโลด
ถึงสิเจ็บโคตรๆ อ้ายกะสิทำใจ
ดีกว่าอยู่แบบคนเบิดใจ อยู่กันไปแบบส่งๆ
สิฮักน้องมากแค่ไหนก็คงต้องปล่อยน้องไป

หัวใจบ่มีมือ อ้ายคือสิรั้งบ่อยู่
อ้ายนั้นก็ฮู้ เขานั้นดีพร้อมซุอย่าง
อ้ายมันมีบ่พอ น้องบ่รอ บ่ขอร่วมทาง
ถึงอ้ายสิเจ็บอ้างว้าง อ้ายกะสิอดเอา

( *, ** )

(ดนตรี)

( ** )

สิฮักน้องมากแค่ไหนก็คงต้องปล่อยน้องไป
คั่นน้องเบิดใจ… น้องกะไปโลด
คั่นเบิดใจกะไปโลด
ศิลปิน ต้น มีนา
คำร้อง/ทำนอง : ไก่ จำเริญ
เรียบเรียง : วัฒนพงษ์ น้ำจันทร์
ติดต่องานแสดงโทร 085-4774915
โหลดเพลงกด *496849 รหัสศิลปิน 716
คอร์ดเพลง คั่นเบิดใจกะไปโลด - ต้น มีนา
 โฆษณา