หน้าแรก » อ๊อฟ ธนาธร ท็อปไลน์ » คอร์ดเพลง ผู้สาวถิ่ม – อ๊อฟ ธนาธร ท็อปไลน์

คอร์ดเพลง ผู้สาวถิ่ม – อ๊อฟ ธนาธร ท็อปไลน์


INTRO | F Am | Dm C | Bb | C |

จบล่ะบ่ควา
Am 
มฝันของอ้าย 
 
 
Dm 
..มันบ่เป็นตาอ
ยู่
ตื่นขึ้นมาฝันอิ
Am 
หยังบ่ฮู้  
Dm 
..ฝันว่าเจ้าถิ่
มไป
 
อ้าย
คิดบ่ถึงว่าสิ
Am 
เป็นความจริง
 
เห็น
Dm 
ไลน์เด้งขึ้น 
 
บอกว่าเ
ฮาจบกัน..
 
ฮึม..อ้ายสิเฮ็ดจั่
งได๋

ถิ่มกันง่ายแ
Am 
ท้น้อผู้สาว 
 
 
Dm 
..คนบ่จริงใ
 
อกอ้ายแนอ้ายเฮ็
Am 
ดผิดหยังไป 
 
 
Dm 
..ถึงบอกเลิกง่
ายๆ
 
บ่
ทันฮู้โตบ่
Am 
ได้เตรียมใจ 
 
ทำ
Dm 
ใจบ่ได้อิห
ลี
 
ฮึม..มาฆ่าอ้ายส
าหล่า

 
*  
Gm 
..คนบ้านเดียวกัน
 
มาฉีกควา
Am 
มฝันฮักอ้ายจนหม
Dm 
ดใจ
 
อ้ายสิ
Gm 
ย่างต่อไปจั่งได๋ 
 
ย่านค
นส่า

 
** ถืกผู้สาว
ถิ่มแม่เพิ่นก
Am 
ะด่า
 
บ่มีการศึ
Dm 
กษาหาเลาะนำบ้
าน
 
ไผ๋สิ
Bb 
เอาจั่งมึงแม่
Am 
เพิ่นเลาวา 
 
 
Gm 
..มีแต่หัวใจเ
น่าๆ

 
*** ผู้สาว
ถิ่มย้อนนอนตื่น
Am 
สาย
 
เสียงดังโว้ย
Dm 
วายหากินเหล้าข
าว
 
กะ
Bb 
ฮู้ดีว่าอ้ายนั้
Am 
นบ่สู้เขา
Gm 
เจ้าเลยถิ่มอ้า
ยไป

จบอิหลีเรื่อ
Am 
งผู้สาวถิ่ม 
 
 
Dm 
..บ่แม่นในความ
ฝัน
 
ปิดช่องทางสิ
Am 
บ่ปิดกั้น 
 
 
Dm 
..ให้เจ้าเจอผู้ใ
หม่
 
ให้
คิดสะวาเฮาไปนำ
Dm 
กันบ่ได้
 
จาก
Bb 
นี้ต่อไ
ป 
 
ขอให้เจ้าโช
คดี

INSTRU | Am | Dm | Am | F |
INSTRU | Bb C | Am Dm | Gm C | F C |

( *,**, *** )

 
กะ
Dm 
ฮู้ดีว่าอ้ายนั้น
บ่สู้เขา
 
เพราะเ
Bb 
จ้าบ่เ
คย
Bb 
ฮักอ้าย
Bbm 
 

เนื้อเพลง
จบล่ะบ่ความฝันของอ้าย มันบ่เป็นตาอยู่
ตื่นขึ้นมาฝันอิหยังบ่ฮู้ ฝันว่าเจ้าถิ่มไป
อ้ายคิดบ่ถึงว่าสิเป็นความจริง เห็นไลน์เด้งขึ้น
บอกว่าเฮาจบกัน..ฮึม..อ้ายสิเฮ็ดจั่งได๋

ถิ่มกันง่ายแท้น้อผู้สาว คนบ่จริงใจ

บอกอ้ายแนอ้ายเฮ็ดผิดหยังไป ถึงบอกเลิกง่ายๆ
บ่ทันฮู้โตบ่ได้เตรียมใจ ทำใจบ่ได้อิหลี ฮึม..มาฆ่าอ้ายสาหล่า

*คนบ้านเดียวกัน มาฉีกความฝันฮักอ้ายจนหมดใจ
อ้ายสิย่างต่อไปจั่งได๋ ย่านคนส่า

**ถืกผู้สาวถิ่มแม่เพิ่นกะด่า บ่มีการศึกษาหาเลาะนำบ้าน
ไผ๋สิเอาจั่งมึงแม่เพิ่นเลาวา มีแต่หัวใจเน่าๆ
ผู้สาวถิ่มย้อนนอนตื่นสาย เสียงดังโว้ยวายหากินเหล้าขาว
กะฮู้ดีว่าอ้ายนั้นบ่สู้เขา เจ้าเลยถิ่มอ้ายไป

จบอิหลีเรื่องผู้สาวถิ่ม บ่แม่นในความฝัน
เปิดช่องทางสิบ่ปิดกั้น ให้เจ้าเจอผู้ใหม่
ให้คิดสะวาเฮาไปนำกันบ่ได้ จากนี้ต่อไปขอให้เจ้าโชคดี

(ซ้ำ *,**)

กะฮู้ดีว่าอ้ายนั้นบ่สู้เขา เพราะเจ้าบ่เคยฮักอ้าย
เพลง : ผู้สาวถิ่ม
ศิลปิน : อ๊อฟ ธนาธร ท็อปไลน์
คำร้อง/ทำนอง : ตูนน้อย สว่างอุบล
เรียบเรียงดนตรี : ตูนน้อย สว่างอุบล
ติดต่องานแสดง : 081-7111059
คอร์ดเพลง ผู้สาวถิ่ม อ๊อฟ ธนาธร ท็อปไลน์

 โฆษณา