คอร์ดเพลง ผู้สาวถิ่ม – อ๊อฟ ธนาธร ท็อปไลน์

  
Text   

INTRO | F Am | Dm C | Bb | C |

F 
จบล่ะบ่ควา
Am 
มฝันของอ้าย 
 
 
Dm 
..มันบ่เป็นตาอ
C 
ยู่
F 
ตื่นขึ้นมาฝันอิ
Am 
หยังบ่ฮู้  
Dm 
..ฝันว่าเจ้าถิ่
C 
มไป
 
อ้าย
F 
คิดบ่ถึงว่าสิ
Am 
เป็นความจริง
 
เห็น
Dm 
ไลน์เด้งขึ้น 
 
บอกว่าเ
C 
ฮาจบกัน..
 
ฮึม..อ้ายสิเฮ็ดจั่
F 
งได๋
C 

F 
ถิ่มกันง่ายแ
Am 
ท้น้อผู้สาว 
 
 
Dm 
..คนบ่จริงใ
C 
 
F 
อกอ้ายแนอ้ายเฮ็
Am 
ดผิดหยังไป 
 
 
Dm 
..ถึงบอกเลิกง่
C 
ายๆ
 
บ่
F 
ทันฮู้โตบ่
Am 
ได้เตรียมใจ 
 
ทำ
Dm 
ใจบ่ได้อิห
C 
ลี
 
ฮึม..มาฆ่าอ้ายส
F 
าหล่า

 
*  
Gm 
..คนบ้านเดียวกัน
 
มาฉีกควา
Am 
มฝันฮักอ้ายจนหม
Dm 
ดใจ
 
อ้ายสิ
Gm 
ย่างต่อไปจั่งได๋ 
 
ย่านค
C 
นส่า

 
** ถืกผู้สาว
F 
ถิ่มแม่เพิ่นก
Am 
ะด่า
 
บ่มีการศึ
Dm 
กษาหาเลาะนำบ้
F 
าน
 
ไผ๋สิ
Bb 
เอาจั่งมึงแม่
Am 
เพิ่นเลาวา 
 
 
Gm 
..มีแต่หัวใจเ
C 
น่าๆ

 
*** ผู้สาว
F 
ถิ่มย้อนนอนตื่น
Am 
สาย
 
เสียงดังโว้ย
Dm 
วายหากินเหล้าข
C 
าว
 
กะ
Bb 
ฮู้ดีว่าอ้ายนั้
Am 
นบ่สู้เขา
Gm 
เจ้าเลยถิ่มอ้า
F 
ยไป
C 

F 
จบอิหลีเรื่อ
Am 
งผู้สาวถิ่ม 
 
 
Dm 
..บ่แม่นในความ
C 
ฝัน
 
F 
ปิดช่องทางสิ
Am 
บ่ปิดกั้น 
 
 
Dm 
..ให้เจ้าเจอผู้ใ
C 
หม่
 
ให้
F 
คิดสะวาเฮาไปนำ
Dm 
กันบ่ได้
 
จาก
Bb 
นี้ต่อไ
C 
ป 
 
ขอให้เจ้าโช
F 
คดี

INSTRU | Am | Dm | Am | F |
INSTRU | Bb C | Am Dm | Gm C | F C |

( *,**, *** )

 
กะ
Dm 
ฮู้ดีว่าอ้ายนั้น
C 
บ่สู้เขา
 
เพราะเ
Bb 
จ้าบ่เ
C 
คย
Bb 
ฮักอ้าย
Bbm 
 
F 

เนื้อเพลง
จบล่ะบ่ความฝันของอ้าย มันบ่เป็นตาอยู่
ตื่นขึ้นมาฝันอิหยังบ่ฮู้ ฝันว่าเจ้าถิ่มไป
อ้ายคิดบ่ถึงว่าสิเป็นความจริง เห็นไลน์เด้งขึ้น
บอกว่าเฮาจบกัน..ฮึม..อ้ายสิเฮ็ดจั่งได๋

ถิ่มกันง่ายแท้น้อผู้สาว คนบ่จริงใจ

บอกอ้ายแนอ้ายเฮ็ดผิดหยังไป ถึงบอกเลิกง่ายๆ
บ่ทันฮู้โตบ่ได้เตรียมใจ ทำใจบ่ได้อิหลี ฮึม..มาฆ่าอ้ายสาหล่า

*คนบ้านเดียวกัน มาฉีกความฝันฮักอ้ายจนหมดใจ
อ้ายสิย่างต่อไปจั่งได๋ ย่านคนส่า

**ถืกผู้สาวถิ่มแม่เพิ่นกะด่า บ่มีการศึกษาหาเลาะนำบ้าน
ไผ๋สิเอาจั่งมึงแม่เพิ่นเลาวา มีแต่หัวใจเน่าๆ
ผู้สาวถิ่มย้อนนอนตื่นสาย เสียงดังโว้ยวายหากินเหล้าขาว
กะฮู้ดีว่าอ้ายนั้นบ่สู้เขา เจ้าเลยถิ่มอ้ายไป

จบอิหลีเรื่องผู้สาวถิ่ม บ่แม่นในความฝัน
เปิดช่องทางสิบ่ปิดกั้น ให้เจ้าเจอผู้ใหม่
ให้คิดสะวาเฮาไปนำกันบ่ได้ จากนี้ต่อไปขอให้เจ้าโชคดี

(ซ้ำ *,**)

กะฮู้ดีว่าอ้ายนั้นบ่สู้เขา เพราะเจ้าบ่เคยฮักอ้าย
เพลง : ผู้สาวถิ่ม
ศิลปิน : อ๊อฟ ธนาธร ท็อปไลน์
คำร้อง/ทำนอง : ตูนน้อย สว่างอุบล
เรียบเรียงดนตรี : ตูนน้อย สว่างอุบล
ติดต่องานแสดง : 081-7111059
คอร์ดเพลง ผู้สาวถิ่ม อ๊อฟ ธนาธร ท็อปไลน์

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend